• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyStredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  Adresa školyZavarská 9, 917 28 Trnava
  Telefón+421 x 3355 55123
  E-mailbobekova.adriana@zupa-tt.sk
  WWW stránkaspostt.edupage.org
  ZriaďovateľTrnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01Trnava

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľIng.Ivan Tománek od 01. 05. 201803355551230911016577tomanek.ivan@zupa-tt.sk
  ZRSMgr. Ing. Ingrid Branišová0335555123 branisova.ingrid@zupa-tt.sk

  Rada školy

   titl., priezvisko, menokontakte- mail
  predsedaMgr. Ivona Shalevská0948440607ivonanikolovska1@gmail.com
  pedagogickí zamestnanciIng. Zuzana Vadovičová0907766236z.vadovicova@gmail.com
  ostatní zamestnanciIng. Anna Tomašovičová, PhD0905478620tomasovicova.anna@zupa-tt.sk
  zástupca rodičovEva Radošovská0918793483eradosovska@gmail.com
  zástupca rodičovAndrea Talábová0905747833andata@azet.sk
  zástupca rodičovVladka Odehnalová0911928760 
  zástupca zriaďovateľaMgr. Jozef Viskupič0335559100predseda@trnava-vuc.sk
  zástupca zriaďovateľaMgr. Marek Neštický0335559121marek.nesticky@trnava-vuc.sk
  zástupca zriaďovateľaIng. Štefan Bošnák0905983999stefan.bosnak@gmail.com
  zástupca zriaďovateľaPaedDr. Slávka Franková0335559424frankova.slavka@trnava-vuc.sk
  zástupca žiakovMichal Radošovský00905172659michalradosovsky@gmail.com

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
  PK všeobecnovzdelávacích predmetovMgr. Eva KalivodováSJL, OBN, NBV, TSV, ETV, DEJ,  
  PK odborných predmetovIng. Štefan KollarovičUCT, EKO, PRT, CHZ, MEA,API, ADK 
  PK odbornej praxeIng. Daniela MarekováPRX, IPX 
  PK prírodnovedných predmetovRNDr. Sidónia KadlicováMAT, BIO, CHE, INF 

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 163

  Počet tried: 7 (15 podľa zamerania)

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  1.A62
  1.A17 
  1.B153
  1.B11 
  2.A101
  2.A8 
  2.B191
  2.B4 
  3.A12 
  3.A124
  3.B131
  3.B92
  4.A7 
  4.A71
  4.A131

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 88/ 67 dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 47/34dievčat


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení   88    
  prijatí   47    
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaKKTADKANFANJAPBAPCAPIARKARMASABIOCANASACHEUCT
  1.A 3 3,831,52,5    3,83    
  1.A 1,94 2,881,292    2,82    
  1.B 2,22,332,511,6    2,67    
  1.B 1,5522,141,091,45    2,27    
  2.A 1,7 321,71,6   3,5    
  2.A 1,25 31,881,381,5   2,5    
  2.B  1,842,421,211,79    2,21    
  2.B  1,51,2511    1,75    
  3.A   2,45  1,92        
  3.A   2,82           
  3.B   2           
  3.B   1,71           
  4.A   3,14           
  4.A   3,5       1,29   
  4.A   2,23     2,15     

  TriedaVESVSCCHZDEKDEJDOVEKOEPOEVAEVOETVEOVFIGFYZHIT
  1.A    3,17     2    
  1.A    2,59     1,09    
  1.B    2,47     1,43    
  1.B    2,36     1,2    
  2.A    32,1    1,6    
  2.A    3,132,13    2    
  2.B    2,531,42    1,44    
  2.B    1,51,25    1    
  3.A     1,173,08        
  3.A      2,67        
  3.B     1,31 2,54      1,15
  3.B     1,44 2,89       
  4.A      3,57  2,86     
  4.A      3,14    1,57   
  4.A       2,15      1,38

  TriedaHOZHYPHCHHPTCHECHKCCZCUZCHZCLZMHZCMZCPVCHKINF
  1.A    3,83         2,17
  1.A    3,12         1,59
  1.B    2,73         1,27
  1.B    2,36         1,18
  2.A    3,1   2,1     1,3
  2.A    3   1,63     1,38
  2.B  1,21 2,63         1,11
  2.B  1 2         1
  3.A        1,92      
  3.A        1,5   1,33  
  3.B  2,231,77           
  3.B  3,222           
  4.A        2,29 2,14    
  4.A 1,57      1,86   2,14  
  4.A  2,08      1,23  1,69  

  TriedaINMKRIKSJKYKLAKLKOLABLATLJVLVCMNZMAKMATMEAMES
  1.A            3,672,67 
  1.A            2,653,06 
  1.B            2,8  
  1.B            2,73  
  2.A            3,13,6 
  2.A            2,253 
  2.B            2,58  
  2.B            2  
  3.A          2,5 2,92  
  3.A            2,67  
  3.B      1,46     2,85  
  3.B      1,56     2,78  
  4.A          3,14 2,86  
  4.A            2,71  
  4.A1,77           2,23  

  TriedaMIPMOVNBVNABNEJOBNPRXOLKPRTPISPSSLMPPKSPOMPMA
  1.A  1  2,51,67 2,83      
  1.A  1 11,881,59 2,18      
  1.B  1 411        
  1.B  1 2,511,09        
  2.A  1 3,671,42,1 2,4      
  2.A  1 31,882,25 2,25      
  2.B1,58 1 2,431,261,37        
  2.B1,25    11        
  3.A    31,421,5 2,58   3  
  3.A    31,421,421,42   1,423 1,58
  3.B    3,672,311,31        
  3.B    2,531        
  4.A      2,29 2,29   3,57  
  4.A    2,33 1    1,573 2,14
  4.A      1        

  TriedaPOZPČOZPXWPRNPRAPJSPPNPSYPPMRCZRHZSAJSEBSECSNJ
  1.A               
  1.A               
  1.B               
  1.B               
  2.A               
  2.A               
  2.B               
  2.B               
  3.A           2,64  4
  3.A           2,91  4
  3.B           1,9  2,67
  3.B           2,43  2,5
  4.A           3,43   
  4.A           3,5  1,67
  4.A          1,922,62   

  TriedaSSJSJLSVASPBSPBSPRSJASORSYDSZGSPKSTATAJTZKTEA
  1.A 3,5   1,17         
  1.A 2,88   1         
  1.B 2,47   1         
  1.B 2,27   1         
  2.A 3,2   1,1         
  2.A 2,88   1,25         
  2.B 2,79   1         
  2.B 2,5   1         
  3.A 2,83   1         
  3.A 2,58   1         
  3.B 2,69   1,15         
  3.B 2,44   1  1,891,89     
  4.A 3,71   1         
  4.A 2,86   1,43         
  4.A 2,23   1         

  TriedaTSVTČOZTRPTUVUCTvčelársky krúžokVCEVESVSOVSKVPBVPDVPTVDAVEP
  1.A2              
  1.A1,73              
  1.B1,38              
  1.B1,91              
  2.A2,13              
  2.A2              
  2.B1,44              
  2.B2              
  3.A2,33   3          
  3.A2   2,5     1,5    
  3.B2,08      1,77     2,46 
  3.B2,67      2,33       
  4.A2   3,71          
  4.A1,5         2,43   2,14
  4.A2     1,541,54       

  TriedaZKLZAMZPTZRSZVBZRT
  1.A      
  1.A      
  1.B 1,67 1,73  
  1.B 1,82 1,45  
  2.A      
  2.A      
  2.B  2,16   
  2.B  1,25   
  3.A      
  3.A      
  3.B2,15     
  3.B2,67     
  4.A      
  4.A      
  4.A      

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  1.A600601100
  1.A17161000000
  1.B1535700000
  1.B1135300000
  2.A1003700100
  2.A812500200
  2.B19210700000
  2.B412100000
  3.A1203900000
  3.A1231800000
  3.B1334510010
  3.B904500000
  4.A700700000
  4.A711500300
  4.A1354400000

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  1.A61283183,29988141,1429542,14
  1.A172701158,882677157,47241,41
  1.B152155143,672137142,47181,20
  1.B111458132,551454132,1840,36
  2.A101253125,301239123,90141,40
  2.A8952119,00932116,50202,50
  2.B192943154,892915153,42281,47
  2.B4538134,50538134,5000,00
  3.A121488124,001477123,08110,92
  3.A122141178,422141178,4200,00
  3.B131895145,771760135,3813510,38
  3.B91322146,891274141,56485,33
  4.A7715102,14713101,8620,29
  4.A71422203,141337191,008512,14
  4.A132233171,772225171,1580,62

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  anglický jazykB123(9/14)50,27%1950,00%19178612,9623
  anglický jazykB21(0/1)91,70%1100,00%11    1,001
  nemecký jazykB13(0/3)45,57%351,67%3 21  2,333
  praktická časť odbornej zložky 27(9/18)           
  slovenský jazyk a literatúra 27(9/18)46,82%2570,90%2646710 2,8527
  teoretická časť odbornej zložky 27(9/18)    5787 2,6327

  Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
  praktická časť odbornej zložky 27(9/18)1395  1,7027

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  1.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  1.A4210 M agropodnikaniekynológia
  1.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat
  1.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov cudzokrajných zvierat
  2.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  2.A4210 M agropodnikaniekynológia
  2.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat
  2.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov cudzokrajných zvierat
  3.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  3.A4210 M agropodnikaniekynológia
  3.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat
  3.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov cudzokrajných zvierat
  4.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  4.A4210 M agropodnikaniekynológia
  4.A4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP1414
  DPP4 
  Znížený úväzok1 
  ZPS  
  Na dohodu3 

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov21214
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  výchovných poradcov 11

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  1. A, 1. B, 2. A, 2. BETV1
  1., 2., 3. ročníkOBN1
  1.,2., 3., ročníkINF2

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška111
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium5 
  špecializačné kvalifikačné 2
  rozširujúce štúdium 1
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. koloVýsledky súťaže
  Mladý poľnohospodár2  23. miesto
  Basketbal žiačok66  3. miesto
  Ekonomická olympiáda4 1  
  Naj Agro Nitra12 2  
  Mladý ekofarmár5 557., 8.,11.,18 miesto
  Kynologická súťaž6  6 
  Súťaž SOČ5 322., 3. miesto

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity školy

  Žiaci našej školy sa v spolupráci so Školským hospodárstvom TT každoročne zúčastňujú v auguste celoslovenskej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex, kde prezentujú hospodárske zvieratá zo šlachtiteľského chovu, čomu predchádza niekoľkotýždňová príprava zvierat v spolupráci našich žiakov a ŠkH TT.

  Prezentácia školy na verejnosti bola minulý školský rok realizovaná:

  1. Formou publikovania odborných článkov do odborných časopisov. viď. tabuľka nižšie

  2. Súťaže žiakov:

  Mladý poľnohospodár - súťaž v zručnosti ovládania traktora + test - 3. miesto

  Naša škola zorganizovala už 20. ročník krajskej súťaže Mladý ekofarmár (súťaž o mlieku) - za čo sme získali ocenenie ministerky školstva JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD, v podobe Plakety za zásluhy o rozvoj talentov a ďakovného listu.

  Krajské kolo Ekonomickej olympiády - 1 žiak

  Súťaž Mladý Európan - Senica

  Zorganizovanie školskej súťaže SOČ - 2 žiaci 4. ročníka postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.

  Zorganizovanie 1. ročníka medziškolskej súťaže v kynológii - zúčastnilo sa na nej 5 stredných škôl zo Slovenska so zameraním kynológia.

  3. Ďalšie aktivity

  Pri príležitosti Svetového dňa zvierat v Kalokagatii Trnava sa naši žiaci zúčastnili ukážky hospodárskych zvierat v spolupráci so ŠkH TT pri SOŠ PaSV TT, v bloku určenom deťom, s názvom " Poznáte hospodárske zvieratá?"

  Lyžiarsky výcvik v stredisku Tále - žiaci 1. a 2. ročníkov

  V marci 2019 sa na našej škole konal Inovačný workshop pre žiakov 3. ročníka, pod záštitou národného projektu "Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky", na konci ktorého, žiaci našej školy prezentovali svoje nápady na využitie školského dvora pred riaditeľom školy.

  Usporiadanie majstrovstiev okresu zmiešaných družstiev v stolnom tenise.

  Projekt pre žiakov základných škôl "Kam na strednú" - škola sa zúčastnila prezentácie našich odborov a zameraní v TT, Dunajskej Strede a Senici.

  V rámci projektu "Zober loptu nie drogy" - účasť na šporovom podujatí v pretláčaní rúk a streetballe.

  Jún 2019 - zorganizovanie výstavy psov všetkých plemien v priestoroch areálu našej školy.


  P.čTvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti, odbornej činnosti a spolupráce so zahraničím
  1.PIEŠŤANSKÝ, Ján.2018: Talianom sa na Slovensku páči. In: Učiteľské noviny. Publikované na: https: //www.ucn.sk/skoly/talianom-sa-na-slovensku-paci
  2.PIEŠŤANSKÝ, Ján.2018: Vyššie úrody, ale i sortiment. In: Roľnícke noviny, č. 41 /2018. s. 5. ISSN 0231-6617, ROĽNÍCKE NOVINY - EV 148/08. Publikované 10. 10. 2018
  3.PIEŠŤANSKÝ, Ján.2018: Každá pomoc je vítaná. In: Zemědělská Pôdohospodárska škola, roč. 81/2018-19, č. 3. s. 26-27. ISSN 1803-8271 (Online)
  4.PIEŠŤANSKÝ, Ján - INGEGNOLI, Francesco. 2018: Feniklu sa darilo. In: Zemědělská Pôdohospodárska škola, roč. 81/2018-19, č. 4. s. 22 - 25. ISSN 1803-8271 (Online)
  5.PIEŠŤANSKÝ, Ján - INGEGNOLI, Francesco. 2018: Trendy v zelenine: Uprednostňujeme fialovú. In: Agromagazín, roč. 20, č. 12/2018 s. 36 - 37. ISSN 1335 - 2261
  6.PIEŠŤANSKÝ, Ján.2019: Zelenina, ktorá nás zaujala. In: Roľnícke noviny, č. 5/2019. s. 10. ISSN 0231-6617, ROĽNÍCKE NOVINY - EV 148/08. Publikované 30. 01. 2019
  7.PIEŠŤANSKÝ, Ján.2019:Zamerajme sa na hraboše In: Roľnícke noviny, č.13/2019. s. 5. ISSN 0231-6617, ROĽNÍCKE NOVINY - EV 148/08. Publikované 27. 03. 2019
  8.PIEŠŤANSKÝ, Ján.2019:Využitie netradičných krmív vo výžive králikov. In: Chovateľ,roč. 55, č.4. s. 7. ISSN 0862 - 5573. Publikované 03. 04. 2019

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  - stála výmenná prax poľských študentov z partnerskej školy Zsespol skol spozywcsych Zabrze Poľsko.

  - spolupráca s firmou HORSCH ( Nemecko), stáž našich učiteľov odborných predmetov a odbornej praxe vo výrobnom závode v nemeckom Schwandorfe so zameraním na poľnohospodársku techniku

  B) Krátkodobé

  V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

  Projekt "Aktivizuj sa cez IKT" - bol vyhlásený mestom TT - neúspešný

  Projekt vyhlásený mestom TT - na vybudovanie kynologického areálu - neúspešný

  Projekt prechodu na elektronické vydávanie stravy - termín: január - september 2020

  Projekt novej učebne výpočtovej techniky, ktorá by sa primárne využívala na vyučovanie predmetov ADK, Účtovníctvo a Ekonomická prax - termín: september - október 2019

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: apríl 2019

  Druh inšpekcie: následná inšpekcia

  Predmetom školskej inšpekcie bolo zistiť stav odstránenia nedostatkov zistených počas komplexnej inšpekcie v roku 2017.

  Inšpekcia v určitých oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti konštatovala splnenie niektorých odporúčaní, avšak opäť uložila niekoľko opatrení, týkajúcich sa ŠkVP, učebných plánov, učebných osnov. Dlhodobým a ťažko odstraniteľným nedostatkom je materiálno- technické vybavenie školy podľa stanoveného normatívu pre konkrétne odbory a zamerania.

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  Škola k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacej činnosti disponuje 12 triedami, 5 špeciálnymi odbornými učebňami, 1 laboratóriom, ktoré nevyhnutne vyžaduje modernizáciu.Momentálne sa nám podarilo zabezpečiť v tomto šklskom roku 1 nový mikroskop dig. Levenhook a 4 žiacke mikroskopy, 4 sady na pitvanie.

  Na podporu výuky v zameraní kynológia škola zakúpila 5 voliér pre psov a 5 búd pre psov, kynologické pomôcky (kladina, skokovky, hojdačku, tunel, slalom).

  V tomto školskom roku sa škole podarilo vybaviť úplne novú učebňu informatiky so 16 plne funkčnými počítačmi s novou inštaláciou opračného systému SINO ZERO client + Server SINO ZC.

  Podarilo sa 4 triedy vybaviť dataprojektormi a 8 tried škola vybavila sklokeramickými bezprachovými tabuľami, ktoré nahradili pôvodné kriedové tabuľe.

  Škola v záujme skvalitnenia vyučovania odbornej praxe zakúpila s pomocou TTSK malotraktor 404 s čelným nakladačom.

  Pretrvávajúce nedostatky, ktoré súvisia s tým, že škola má už vyše 97 rokov, sa riešia postupne a systematicky.

  V romto roku sa pokračovalo vo výmene okien vo zvyšnej časti budovy.

  V pláne je aj rekonštrukcia telocvične, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave.

  Najbližšie, v budúcom školskom roku škola plánuje začať s budovaním kynologického areálu, ktorý by mal slúžiť nielen žiakom našej školy, ale aj všetkým záujemcom o kynológiu a obyvateľom mesta Trnava.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (EUR)

  KZ 111 spolu: 441 650,00

  z toho: 426 700,00 normatívne príspevky

  0,00 maturitné skúšky

  4941,00 vzdelávacie poukazy

  0,00 mimoriadne výsledky žiakov

  0,00 rekreačné poukazy

  7009,00 odchodné

  3000,00 lyžiarsky výcvik

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  - škola nemala pridelené finančné prostriedky

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  Dotácia na vzdelávacie poukazy 4941,00 EUR

  Spôsob použitia: 2049,70 EUR mzdy, poistné

  2891,30 EUR materiálne zabezpečenie

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Dotácia - dar 1678,30 EUR vybavenie tried

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  - vlastné príjmy z prenájmov (KZ 46) 18 810,00 EUR

  - dotácia z TTSK (KZ 41)

  bežné výdavky 47 008,00 EUR

  (dofinancovanie BV,odborné prehlaidky,

  doprava múzeum holokaustu Sereď)

  kapitálové výdavky 19 858,40 EUR

  (vybavenie IKT učebne, malotraktor)

  - dotácia z TTSK na výdajňu stravy 15 453 EUR

  - preplatky energií a zdravotného poistenia z predch. rokov 926,48 EUR

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  V oblasti modernizácie vzdelávania a efektivity práce, škola v rámci zlepšenia komunikácie, prešla na elektronickú triednu knihu, zaviedla elektronickú evidenciu dochádzky žiakov aj zamestnancov. Škola dokončila nový organizačný poriadok a pracovný poriadok, prepracovala ostatné základné dokumenty školy.

  Na budove školy sa v tomto školskom roku postupne vymenili všetky staré drevené okná za nové plastové. Zrekonštruovala sa učebnňa informatiky, nakoľko pôvodná učebňa už nespĺňala parametre pre moderné vyučovanie.

  Z dôvodu neustáleho skvalitňovania vyučovacieho procesu, je prioritou škoy, hľadať nové pracoviská odbornej praxe, kde by naši žiaci mohli odborne realizovať praktické vyučovanie. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že škola stále bojuje s nevyhovujúcim materiálno- technickým vybavením, nakoľko počas predchádzajuceho vedenia, sa do vybavenia investovalo minimálne.

  Momentálne škola začína spolupracovať v rámci odborného vyučovania s UCM Trnava. Predmety laboratórna technika a mikrobiológia a parazitológia sa plánujú učiť priestoroch UCM TT, tak aby sa rešpektoval ŠKVP.

  V spolupráci so ŠŠI škola pracuje na opatreniach vyplývajúcich zo ŠŠI.

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Kľúčové pozitívne stránky školy :

  - Dobrá poloha v blízkosti školského hospodárstva, s ktorým škola úzko spolupracuje.

  - Jediná škola daného zamerania v Trnavskom kraji.

  - Záujem zo strany žiakov o kynológiu a veterinárne odbory je stabilný, dokonca mierne rastie

  - Okrem odbornosti naša škola ponúka žiakom cez starostlivosť o zvieratá a úzky kontakt s prírodou, možnosť meniť svoje návyky, hodnotové postoje, vedie žiakov k zodpovednosti, čo v konečnom dôsledku môže byť nemalým prínosom pre spoločnosť.

  Oblasti vyžadujúce zlepšenie:

  - Materiálno-technické vybavenie školy, ktoré rokmi zastaralo a predchádzajúce vedenie investovalo minimálne prostriedky na modernizáciu školy,

  - Zabezpečiť lepšie podmienky pre kvalitné odborné vyučovanie predmetu odborná prax, formou nadväzovania spolupráce so súkromným sektorom, vysokými školami, odbornou verejnosťou.

  - Nevyhnutnosť zavedenia moderných vyučovacích metód a foriem vyučovania, rozvoj a podpora kritického myslenia u žiakov, nakoľko klasické metódy vyučovania prestávajú plniť svoj cieľ a sú neefektívne. S tým súvisí potreba profesijného vzdelávania všetkých pedagógov.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  aranžérsky krúžok161Ing. Daniela Mareková
  chovateľský krúžok231MVDr. Vladimír Holkovič
  kružok informatiky311Ing. Zuzana Vadovičová
  krúžok kreatívnej tvorby31Ing. Adriana Šimanská
  Krúžok slovenského jazyka201Mgr. Eva Kalivodová
  kynologický krúžok442Ing. Katarína Lüleiová
  metodológia SOČ,KOP81Ing. Ján Piešťanský
  športový krúžok71Mgr. Milan Fandl
  včelársky krúžok81Mgr. Ľuboš Homola

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s rodičmi je prostredníctvom Rady rodičov, ktorá aktívne pôsobí cez svojich členov.

  Záver

  Vypracoval: Ing.Ivan Tománek

  V Trnave, 25. októbra 2019

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. 10. 2019

  Vyjadrenie rady školy

  V mene Rady školy vyjadrenie p. E. Radošovskej, členky RŠ, zástupkyne rodičov

  Po minuloročnej výmene vedenia školy došlo k významnému posunu vo výchovno-vzdelávacom procese, postupne sa začalo obnovovať materiálno-technické vybavovanie školy.

  Odbornosť vyučovania je kvalitne zabezpečená. Pedagógovia implementujú do vyučovania digitálne technológie, nakoľko v uplynulom školskom roku boli zakúpené nové dataprojektory a sklokeramické tabuľe do 8 učební. Bola zavedená ETK na škole, čím sa výrazne zlepšila komunikácia a informovanosť školy a rodičov.

  Boli vymenené všetky okná na budove školy.

  Škola sa počas školského roka aktívne prezentovala na verejnosti, počas roka sa žiaci zapájali do mnohých súťaží.

  Veľmi dobrá je na škole aj úroveň starostlivosti o žiakov si ŠVVP a spolupráca s CPPPa P.

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Trnavský samosprávny kraj schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 bez pripomienok.

  Dátum prerokovania: 20. 11. 2019

  Za zriaďovateľa: Mgr. Stanislav Pravda

  riaditeľ Odboru školstva, vedy výskumu

  a regionálneho rozvoja Úradu TTSK