• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o škole

  Názov školyStredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  Adresa školyZavarská 9, 917 28 Trnava
  Telefón+421 x 3355 55123
  E-mailbobekova.adriana@zupa-tt.sk
  WWW stránkahttps://spostt.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľIng. Ľudovít Škrabák  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 192

  Počet tried: 16

  Podrobnejšie informácie:
  TriedaPočet žiakov
  1.A13
  1.A17
  1.B17
  1.B8
  2.A8
  2.A16
  2.B10
  2.B8
  3.A9
  3.A13
  3.B15
  3.B6
  4.A6
  4.A10
  4.B14
  4.B10

  § 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat
   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  1.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  1.A4210 M agropodnikaniekynológia
  1.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat
  1.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov cudzokrajných zvierat
  2.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  2.A4210 M agropodnikaniekynológia
  2.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat
  2.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov cudzokrajných zvierat
  3.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  3.A4210 M agropodnikaniekynológia
  3.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat
  3.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov cudzokrajných zvierat
  4.A4210 M agropodnikaniepoľnohospodársky manažment
  4.A4210 M agropodnikaniekynológia
  4.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov hospodárskych zvierat
  4.B4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygienachov cudzokrajných zvierat

  § 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaKKTADKANFANJAPBAPCAPIARKARMASABIOCANASACHEUCT
  1.A 2,08 3,541,622,54    2,54    
  1.A 1,53 2,471,181,71    1,82    
  1.B 1,471,881,941,182,12    2    
  1.B 1,52,882,251,632,75    2    
  2.A 1,38 21,631,752,25   2,63    
  2.A 1,25 2,561,191,51,75   1,94    
  2.B  1,72,71,11,4    1,9    
  2.B  1,881,751,131    2    
  3.A   2,86  1,78        
  3.A   3  1,85        
  3.B   2,45      1,67    
  3.B   2,6      2,33    
  4.A   3  1,5        
  4.A   3           
  4.B   2,29     2     
  4.B   2           

  TriedaVESVSCCHZDEKDEJDOVEKOEPOEVAEVOENKETVEOVFIGFYZ
  1.A    2,15      1   
  1.A    2      1   
  1.B    2,12      1   
  1.B    2,38      1   
  2.A    1,882,13     1   
  2.A    2,382,25     1   
  2.B    2,21,7     1   
  2.B    2,382,25     1,2   
  3.A      2,44        
  3.A      2,77        
  3.B       2       
  3.B       3       
  4.A      2,83  2,33     
  4.A      2,9        
  4.B       2,29       
  4.B       2,3       

  TriedaHITHOZHYPHCHHPTCHECHKCHGCCZCUZCHZCLZMHZCMZCPV
  1.A     2,92         
  1.A     2,12         
  1.B     2,18         
  1.B     2,38         
  2.A     2,25    3,38    
  2.A     1,88    2,94    
  2.B   1,3 2         
  2.B   1,13 2,25         
  3.A          3,44    
  3.A          3,62   2,69
  3.B   1,471,331,6         
  3.B   1,8 2,5         
  4.A          2    
  4.A          1,3   1,6
  4.B   1,641,21          
  4.B   1,61,2   1,5      

  TriedaCHKINFINMKRIKSJkurz strihania psovKYKLAKLKOLABLATLJVLVCMNZMAK
  1.A 2,08             
  1.A 1,47             
  1.B 1,65         2,12   
  1.B 2         2,63   
  2.A 2,25             
  2.A 1,75             
  2.B 1,9         2,5   
  2.B 2,13         2,88   
  3.A             2 
  3.A               
  3.B         2,07     
  3.B         2,83     
  4.A             2,5 
  4.A               
  4.B               
  4.B               

  TriedaMATMEAMESMIPMOVNBVNABNEJOBNPRXOLKPRTPISPSSLMP
  1.A2,852,08   1  2,381,54 1,23   
  1.A2,412,24   1  1,711,41 1,35   
  1.B2,35    1  1,881,35     
  1.B3    1  2,251,75     
  2.A2,382,75   1  1,51,88 1,5   
  2.A2,632,13   1  1,631,31 1,5   
  2.B2  2,5 1  1,41     
  2.B2,75  2,25 1  1,251     
  3.A3,112,44     42,561,33 2,22   
  3.A2,92      42,621,15    1,62
  3.B2,07      2,751,271     
  3.B2,33      52,331     
  4.A3,33        2 1,83   
  4.A3,25      3 1,9    2
  4.B3,07        1     
  4.B2,4      2,67 1     

  TriedaPKSPOMPMAPOZPČOZPXWPRNPRAPJSPPNPSYPPMRCZRHZSAJ
  1.A               
  1.A               
  1.B               
  1.B               
  2.A               
  2.A               
  2.B               
  2.B               
  3.A2,56             2,57
  3.A2,62             2,45
  3.B     1        1,73
  3.B     1        2
  4.A2,17             3,17
  4.A2,2             2,3
  4.B     1       1,52,5
  4.B     1      1,5 1,86

  TriedaSAJSEBCJSSECSNJSSJSJLSVASPBSPBSPRSJASORSYDSZG
  1.A      3,08   1,08    
  1.A      2,35   1    
  1.B      2,41   1    
  1.B      2,75   1,38    
  2.A      3   1    
  2.A      2,81   1    
  2.B      2,9   1    
  2.B      2,88   1    
  3.A    4,5 3,22   1    
  3.A    4,5 3   1    
  3.B    2,75 2,4   1    
  3.B    5 3,67   1,33  11
  4.A      3,17   1    
  4.A    3 3,2   1,42    
  4.B 1,29 1,71  2,57   1    
  4.B 1,2 1,22,67 2,6   1  1,11,1

  TriedaSPKSTATAJTZKTEATSVTČOZTRPTHOTUVUCTVCKVCEVESVSO
  1.A     1         
  1.A     1,08         
  1.B     1,19         
  1.B     1,63         
  2.A     1,25         
  2.A     1,42         
  2.B     1,5         
  2.B     2,4         
  3.A 1,67   2,11    2,44    
  3.A     2,18    2,46    
  3.B     1,43       1,27 
  3.B     1,4       2,17 
  4.A     1,67    2,83    
  4.A     1,33    2,2    
  4.B     1,25       1,29 
  4.B     1,6       1,2 

  TriedaVSKVPBVPDVPTVDAVEPZKLZAMZPTZRSZVBZRT
  1.A            
  1.A            
  1.B       2,29 1,47  
  1.B       3,13 1,88  
  2.A            
  2.A            
  2.B        2,2   
  2.B        1,88   
  3.A            
  3.A 2,15          
  3.B    1,53 1,4     
  3.B      1,83     
  4.A            
  4.A 1,5   2,3      
  4.B    1,29       
  4.B            

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  1.A13121000100
  1.A1745800000
  1.B1748500000
  1.B813400001
  2.A814210000
  2.A16421000000
  2.B1022600000
  2.B822310000
  3.A921330000
  3.A13011111000
  3.B1565310000
  3.B602301000
  4.A600600000
  4.A1003701010
  4.B1435600000
  4.B1033400000

  § 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Anglicky do sveta (Príprava na maturitnú skúšku z ANJ23 Mgr. Zuzana Pecháčová
  Enviromentálny krúžok6 Mgr. Miriama Kidoňová
  Hudobný krúžok - školská kapela alebo individuálne hodiny bicích11 Mgr. Martin Miklis
  Chovateľský krúžok23 MVDr. Drahomír Kovačik
  Krúžok informatiky - základy programovania a tvorby hier5 Mgr. Martin Miklis
  Krúžok šikovných rúk pletenia a hačkovania1 Ing. Zuzana Seewaldová
  Krúžok výtvarnej tvorby4 Ing. Adriana Šimanská
  Kynologický krúžok20 Ing. Katarína Hýll Lüleiová
  Matematický krúžok - matematika zábavne i vážne0 RNDr. Sidónia Kadlicová
  Príprava na maturitu z nemeckého jazyka8 Mgr. Jana Hlavnová
  Slovenčina pre maturantov (príprava na maturitu) 28 Mgr. Daniela Odelgová
  Strelecký krúžok11 Ing. Patrícia Ivánková
  Športový krúžok0 Mgr. Milan Fandl
  Včelársky krúžok9 Ing. Patrícia Ivánková

  Záver

  Vypracoval: Ing. Ľudovít Škrabák

  V Trnave, 12. októbra 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: