• Študijné odbory a zamerania

     • Študijné odbory a zamerania

     •  

       
      Študijný odbor:        Agropodnikanie (4210 M)
      Študijné zameranie:  Poľnohospodársky manažment (08)

                Študijný odbor vychádza z potrieb formovať pre trh práce odborníka – riadiaceho pracovníka pre poľnohospodársku výrobu. Absolvent vykonáva strednú manažérsku funkciu v poľnohospodárskych subjektoch, ako sú rôzne typy poľnohospodárskych družstiev, spoločnosti orientované na poľnohospodársku prvovýrobu, služby a transformáciu poľnohospodárskych produktov. Taktiež môže podnikať samostatne ako súkromne hospodáriaci roľník. K výkonu týchto funkcií je počas štúdia vedený k poznávaniu problematiky rastlinnej a živočíšnej výroby ako i využívaniu mechanizácie pre rozličné pracovné úkony. Kompetencie pre vykonávanie riadiacej funkcie mu umožňuje štúdium ekonomických predmetov, v ktorých okrem všeobecných základov ekonomiky a ekonomiky výrobných odvetví sa formuje cestou iných odborných predmetov. Nosné sú poľnohospodársky manažment a marketing, ktorých finančné výsledky spracováva v predmete účtovníctvo využívajúc poznatky z aplikovanej informatiky. Štúdiom týchto predmetov sa môže uplatniť i v iných sektoroch, ktoré sa zaoberajú ekonomickou činnosťou. Praktické zručnosti získava v predmete odborná prax vyučovanej na školskom hospodárstve a popredných poľnohospodárskych subjektoch regiónu. Na konci štúdia k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vypracováva komplexnú odbornú prácu. Pri jej vypracovávaní získava poznatky i pre príp. univerzitné štúdium k vypracovaniu bakalárskej a diplomovej práce. Pre potreby výkonu funkcie, ale i bežného života má možnosť získania vodičského oprávnenia na vedenie osobného motorového vozidla a traktora priamo na škole.

       

      Študijný odbor:         Agropodnikanie (4210 M)
      Študijné zameranie:   Kynológia (18)                                            Pozrite si našu fotogalériu tu

                 V študijnom zameraní kynológia študenti nadobúdajú vedomosti z rôznych oblastí chovu psov. Naučia sa plemenné štandardy psov, posudzovať ich exteriér, venujú sa starostlivosti o psov v psích salónoch (strihanie, trimovanie, príprava na národné aj medzinárodné výstavy psov), ale aj v iných zariadeniach ako sú útulky, alebo hotely pre psov. Štúdium je tiež zamerané na výcvik psov, študenti nadobudnú teoretické znalosti aj praktické skúsenosti zo základného aj špeciálneho výcviku, správnu výživu a kŕmenie psov a tiež dokonalé ovládanie etológie psov.

      Absolvent študijného odboru kynológia sa uplatní ako pracovník v chovateľskej stanici, prevádzkovateľ hotelu alebo útulku pre psov, cvičiteľ psov, poradca chovu psov, chovateľ psov, kynológ policajného zboru, kynológ zboru väzenskej a justičnej stráže, kynológ v súkromných strážnych službách a pod.

       

      Študijný odbor:               Veterinárne zdravotníctvo a hygiena (4336 M)
      Študijné zameranie:         Chov hospodárskych zvierat (01)

       

            Študijný odbor je upriamený pre získanie všetkých kompetencií veterinárneho zdravotníka. Odborník v tejto oblasti môže pracovať nielen ako asistent veterinárneho lekára pre poľnohospodárske subjekty, ale i vo veterinárnych ambulanciách a klinikách. Počas štúdia žiak získava kompletnú škálu vedomostí z anatómie a fyziológie domácich a hospodárskych zvierat ako aj poznáva príčiny chorôb absolvovaním predmetu mikrobiológia a parazitológia. V nich nadobudnuté vedomosti si rozširuje štúdiom kľúčového predmetu veterinárna starostlivosť, v ktorom sa zaoberá príznakmi chorôb, ich diagnostikou a liečením. Liečenie chorôb je postavené na predmete veterinárna farmakológia. Dôležitým prvkom štúdia je, aby žiak poznal faktory prevencie chorôb a preto vysoký podiel štúdia odborných predmetov je venovaný hygiene chovu hospodárskych zvierat a ich výžive a dietetike. Praktické zručnosti získava v predmete odborná prax vyučovanej na školskom hospodárstve, vo veterinárnych ambulanciách a klinikách. Vedie sa k zručnostiam a samostatnosti poskytovania prvej pomoci zvieratám ako i vyšetrovaniu a vykonávaniu veterinárnych úkonov, ktoré sú v kompetenciách veterinárneho zdravotníka. Absolvent tohto študijného odboru môže pracovať i v sektore služieb zameranom na predaj produktov spojených s výživou zvierat, biotechnológiu reprodukcie alebo veterinárnymi službami. Taktiež má dobrú východiskovú pozíciu pre univerzitné štúdium veterinárneho lekárstva. V rámci výučby dopravnej výchovy má možnosť získania vodičského oprávnenia pre vedenie osobného motorového vozidla priamo na škole.

       
      Študijný odbor:             Veterinárne zdravotníctvo a hygiena (4336 M)
      Študijné zameranie:      Chov cudzokrajných zvierat (03)
       
                 Zavedenie študijného odboru so zameraním na chov cudzokrajných zvierat vzišlo z požiadaviek verejnosti, aby existovali špecialisti orientujúci sa na chov týchto zvierat z dôvodu, že pribúda nielen ich chovateľov, ale i predajcov a veterinárnych zariadení špecializovaných pre ich liečenie. Štúdium sa nezaobíde bez toho, aby veterinárny zdravotník taktiež nepoznal problematiku našich – domácich, či hospodárskych zvierat cestou výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov, ktorých nosným pilierom vedomostí je biológia, ale hlavne celý rad odborných predmetov. Medzi nimi hlavné zastúpenie pre odborníka, veterinárneho zdravotníka a zároveň špecialistu pre chov cudzokrajných zvierat patria anatómia a fyziológia, mikrobiológia a parazitológia, hygiena chovu zvierat, výživa a dietetika a hlavne veterinárna starostlivosť. Tieto sú v druhej polovici štúdia viac orientované na chovateľské podmienky a starostlivosť ako i využitie cudzokrajných zvierat s uplatnením prvkov marketingu. Praktické zručnosti si žiak upevňuje v rámci predmetu odborná prax, pri ktorej získava skúsenosti týkajúce sa chovateľskej starostlivosti, ošetrovania,  liečenia a reprodukcie širokej škály jedincov, či sa to týka bezstavovcov, stavovcov, chladnokrvných alebo teplokrvných jedincov. Taktiež je vedený uplatňovať zásady odbornej komunikácie s chovateľom cudzokrajných zvierat pri poskytovaní rád týkajúcich sa vhodnosti chovu, pre záľubu alebo komerčné účely vrátane poradenskej činnosti v legislatívnej oblasti. Na trhu práce sa môže uplatniť nielen ako špecializovaný veterinárny zdravotník, ale i predajca chovateľských zariadení, pomôcok, preparátov na výživu a prevenciu voči chorobám cudzokrajných zvierat.