• Profil školy

     • História a súčasnosť školy

     •  

       

      Vítame Vás na oficiálnych stránkach Strednej odbornej školy

      poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

         Veríme, že tu nájdete všetky potrebné informácie o našej škole.

      RNDr., Ing. Iveta Bakičová

      riaditeľka školy


            Poľnohospodárska škola v Trnave má pomerne veľkú tradíciu. Jej začiatok siaha do novembra 1922, kedy bola zriadená Štátna odborná škola hospodárska. Bola to dvojročná odborná škola so šesťmesačným vyučovacím obdobím v každom ročníku (od novembra do konca apríla), cez letné mesiace žiaci pracovali. Pôsobenie tejto školy trvalo dvadsať rokov.

            Od 1. septembra 1942 bol otvorený v novovybudovanej škole (pri ŽOS) prvý ročník dvojročnej Roľníckej školy s 10mesačným vyučovaním v každom ročníku. Úlohou školy bolo vychovať odborníkov pre riadenie poľnohospodárskych usadlostí a fariem. Štúdium končilo záverečnou komisionálnou skúškou a absolventi dostávali absolutórium. Budova školy patrila medzi najmodernejšie školské budovy svojej doby a svojmu účelu po nadstavbe a prestavbe slúži až doteraz.

            Pod vplyvom rozvoja a koncentrácie poľnohospodárstva bolo od 1. septembra 1952 zriadené štvorročné štúdium pod názvom Stredná poľnohospodárska technická škola (SPTŠ), na ktorej štúdium končí maturitnou skúškou. Neskôr bol názov školy zmenený na Stredná poľnohospodárska škola (SpoŠ).

            V súčasnosti máme na škole 11 tried denného štúdia. Spoločenská objednávka a požiadavky trhu práce si vynútili rozšírenie študijných zameraní. Od školského roku 2001/2002 bolo otvorené študijné zameranie agroturistika a od nasledujúceho školského roku alternatívne poľnohospodárstvo, produkcia potravín a chovateľstvo hospodárskych zvierat. Tieto odbory sú postupne otvárané i naďalej na základe záujmu žiakov základných škôl.

            Absolventi školy tvoria stredné poľnohospodárske technické kádre, umiestnené zväčša v organizáciách poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, časť z nich sú už podnikatelia, časť (30%) pokračuje v štúdiu na vysokých školách príbuzného zamerania a ostatní pracujú v rôznych poľnohospodárskych, potravinárskych a štátnych službách, prípadne v iných odboroch.