• Školské stravovanie

     • Oznamy

     • Stravovanie v školskej jedálni:

      • obedy sa vydávajú v čase od 11:45 hod. do 13:30 hod.
      • prihlásenie a odhlásenie z obedov je možné najneskôr 1 deň vopred do 12:30 hod. osobne (cez aplikáciu www.strava.cz)  alebo telefonicky
      • ak žiak, príp. rodič nestihne odhlásiť včas dieťa z obeda, má nárok v ten deň si zobrať stravu do obedára.

      Platba:

      Na začiatku školského  roka treba platbu za september uhradiť v mesiaci august a poslednú platbu v máji za jún.

      Platba za mesiac sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20. dňa v mesiaci

       

      Číslo účtu:   SK28 8180 0000 0070 0049 5009

      Konštantný symbol:   0308

      Variabilný symbol:    9161

      Poznámka:   priezvisko a meno stravníka.

       

      Platiť môžete trvalým príkazom alebo cez internetbanking. Poštové poukážky sa na platbu stravného v našej ŠJ nepoužívajú. Odporúčaná suma na trvalý príkaz je 30,00 eur.

      Vyúčtovanie stravného:
      Vyúčtovanie stravného preplatku za celý školský rok sa vykoná v mesiaci júl - august. Preplatky budú vrátené na číslo účtu poslednej úhrady.

      Ak žiak ukončí školskú dochádzku počas školského roka, preplatok za stravu mu bude vrátený aj v priebehu školského roka. 
      Informácie na č. tel. 033/55 55 133
      E-mail: strava.sospott@zupa-tt.sk

      Prihláška na stravovanie:  Prihlaska_na_stravovanie.pdf