• Školské stravovanie

     • Oznamy

     • Stravovanie v školskej jedálni pre šk. rok 2019/2020

       

      Dňom  01.01.2018 bola školská kuchyňa pri SOŠPaSV TT zrušená a zriadená školská výdajňa.

      Stravu do školskej výdajne zabezpečuje Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava,

      poplatok za stravu pre školský rok 2019/2020 uhrádzajte na číslo účtu:

      SK28 8180 0000 0070 0049 5009  k. s. 308   v. s. 9161  do poznámky: meno stravníka   suma: 30,-€   vždy do 20. v mesiaci.

       

      Žiak, ktorý má uhradený poplatok za stravu, je automaticky prihlásený na odber od 1. dňa v mesiaci. Odhlásiť zo stravovania je možné 1 deň vopred do 12:30 hod. vhodením lístku alebo telefonicky na tel. čísle 033/5555 133 u p. Vopátovej prípadne na sekretariáte školy na tel. čísle 033 / 5555 123

      denný poplatok za odobraté jedlo : 1,61 €

      Za neodobratú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.