• Školské stravovanie

   • Oznamy

   • Stravovanie v školskej jedálni:

    • obedy sa vydávajú v čase od 11:45 hod. do 13:30 hod.
    • prihlásenie a odhlásenie z obedov je možné najneskôr 1 deň vopred do 12:30 hod. osobne (cez aplikáciu www.strava.cz)  alebo telefonicky
    • ak žiak, príp. rodič nestihne odhlásiť včas dieťa z obeda, má nárok v ten deň si zobrať stravu do obedára.

    Platba:

    Na začiatku školského  roka treba platbu za september uhradiť v mesiaci august a poslednú platbu v máji za jún.

    Platba za mesiac sa uhrádza mesiac vopred vždy do 20. dňa v mesiaci

     

    Číslo účtu:   SK28 8180 0000 0070 0049 5009

    Konštantný symbol:   0308

    Variabilný symbol:    9161

    Poznámka:   priezvisko a meno stravníka.

     

    Platiť môžete trvalým príkazom alebo cez internetbanking. Poštové poukážky sa na platbu stravného v našej ŠJ nepoužívajú. Odporúčaná suma na trvalý príkaz je 50,00 eur. Denný poplatok za odobraté jedlo je 2,40 €.

    Vyúčtovanie stravného:
    Vyúčtovanie stravného preplatku za celý školský rok sa vykoná v mesiaci júl - august. Preplatky budú vrátené na číslo účtu poslednej úhrady.

    Ak žiak ukončí školskú dochádzku počas školského roka, preplatok za stravu mu bude vrátený aj v priebehu školského roka. 
    Informácie na č. tel. 033/55 55 133
    E-mail: strava.sospott@zupa-tt.sk

    Prihláška na stravovanie:  Prihlaska_na_stravovanie.pdf