• Informácie pre rodičov

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
      

     1. Termín na zverejnenie kritérií prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 30.11.2023.
     2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 20. marca 2024.

     Prvý termín: 2. máj 2024

     Druhý termín: 6. máj 2024

      

     1. Termín zverejnenia výsledkov prijímacej skúšky na výveske školy a web stránke školy je dňa 17.mája 2024.
     2. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je najneskôr do 22. mája 2024 (do 23:59 hod); potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

     Upozornenie: Rozhodnutia sa neposielajú v prípade, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t.j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok. (Zákon č. 182/2023 Z.z.)

     1. V prípade, že sa v 1. kole prijímacích skúšok nenaplní požadovaný stav, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade najneskôr do 6. júna 2024 vyhlási 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2024. Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 ( v čase od 0:00 do23:59 hod). Zákonný zástupca najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod) potvrdí písomne strednej škole prijatie na vzdelávanie.