• Informácie pre rodičov

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
      

     1. Termín na zverejnenie kritérií prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 30.11.2022.
     2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 20. marca 2023.
     3. Termín zverejnenia výsledkov prijímacej skúšky na výveske školy a web stránke školy je dňa 19.mája 2023.
     4. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je najneskôr do 24. mája 2023 (do 23:59 hod); potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.