• Výchovný poradca

     • Východný poradca

     • "Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení." https://www.minedu.sk/vychovne-poradenstvo/

      Na škole pôsobí výchovný poradca Ing. Adriana Šimanská

      Miestnosť: prízemie číslo dverí 5

       

      Kontakt: adriana.simanska@spostt.sk

      Konzultačné hodiny:

      Pondelok: 13.30 – 14. 30 hod.

      Piatok: 12.10 – 13.30 hod

       

      Termín konzultácie si treba vopred dohodnúť osobne, emailom, cez Edupage alebo telefonicky na tel. č. 033/5555131