• Školský psychológ

    • Kabinet školského psychológa nájdete na 2. poschodí pri schodoch, č. dverí 32 S.

     Konzultačné hodiny:

      

     Na konzultáciu je potrebné sa dohodnúť vopred osobne, e-mailom alebo telefonicky na č.         , alebo cez Edupage.

     Kontakt: 

     Tlačivá na stiahnutie:

     inf._o_poskytovani_odb.psych.starostlivosti.pdf

     inf.suhlas_zak._zastupcovia.pdf

      

     Školský psychológ podľa § 20 Zákona č. 317 o pedagogických a odborných zamestnancoch vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie voči žiakom s osobitým zreteľom na výchovno – vzdelávací proces. Poskytuje aj poradenstvo v oblasti rodinných, sociálnych a partnerských vzťahov. Poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom a pripravuje podklady pre odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenie. Záujmom školského psychológa je tiež samovzdelávanie v profesijnej oblasti, štúdium kníh, zúčastňovanie sa vzdelávacích seminárov a pod.

     Školský psychológ je v rámci svojho pôsobenia viazaný mlčanlivosťou a citlivým narábaním so získanými dátami. To znamená, že údaje o žiakovi, rodičovi (zákonnom zástupcovi), zamestnancovi školy, ktoré sa dozvie, bez súhlasu dotyčnej osoby neposúva. O tomto a o možných výnimkách je každý, kto spolupracuje so školským psychológom informovaný.

     Pri vykonávaní práce sa školský psychológ riadi Etickým kódexom Slovenskej komory psychológov.

     Spolupráca so školským psychológom je dobrovoľná, nikoho do nej nemožno nútiť.