• Kritériá pre prijatie

     • Počty žiakov prijímaných do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020

     • V súlade s § 29 ods. 5 a 6 Zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z.z., ministerstvo školstva SR schválilo do prvého ročníka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava, v územnej pôsobnosti TTSK, pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020, takýto najvyšší počet žiakov v nasledovných odboroch a zameraniach:

      4210 M 08

      agropodnikanie – poľnohospodársky manažment

      9

      4210 M 18

      agropodnikanie – kynológia

      17

      4336 M 01

      veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat

      15

      4336 M 03

      veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat

      11

      Škola spolu

      52

       

      KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV NA DENNÉ ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

      Kriteria_2019-2020.pdf