• Prepojenie SŠ vzdelávania s praxou

     • Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji

     •  

      Názov projektu:  „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1

       

      Typ projektu:            Dopytovo-orientovaný projekt

      Operačný program:    Ľudské zdroje

      Spolufinancovanie:    Európsky sociálny fond (ESF)

      Prioritná os:                1 Vzdelávanie

      Investičná priorita:   1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

      Špecifický cieľ:           1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

      Kód výzvy:                   OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

       

      Trvanie projektu:        september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

      Rozpočet projektu:     celková výška oprávnených prostriedkov:  2 105 205,55 EUR

      z toho spolufinancovanie z ESF:                                                      1 789 424,71EUR (85%)

      spolufinancovanie zo štátneho

      rozpočtu:                                                                               210 520,55 EUR (10%)

      spolufinancovanie z vlastných

      zdrojov TTSK:                                                                       105 260,28 EUR (5%)                                                           

       

      Opis projektu:

      Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 je zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom slovenským, konkrétne:

      • Stredná zdravotnícka škola , Daxnerova 6,  917 01 Trnava
      • Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
      • Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
      • Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
      • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava
      • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
      • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
      • Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34, 921 01 Piešťany

       

      Účelom projektu je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov, čím sa zvýši predpoklad ich uplatnenia na trhu práce. Jednotlivé činnosti v rámci podaktivít projektu prispejú k zvýšeniu týchto kompetencií,  prepájajú stredoškolské vzdelávanie s praxou a zároveň podporujú zvýšenie viacerých kompetencií súčasne za účelom zlepšenia systémov odborného vzdelávania a kvalitnejšej  odbornej prípravy mladých ľudí pre trh práce. Tým dôjde ku kvalitnejšej odbornej príprave mladých ľudí čo následne uľahčí prechod od vzdelávania k zamestnanosti.

      Aktivity zamerané na cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci sú zamerané na rozvoj ich kľúčových kompetencií, čím sa následne zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

       

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      www.esf.gov.sk    www.minedu.gov.sk   web@employment.gov.sk  www.trnava-vuc.sk