• Okruhy otázok k PS

    • Pozrite si okruhy otázok ku prijímacím skúškam na SOŠPaSV v Trnave. Podľa týchto okruhov otázok sa môžete pripraviť na príjímacie skúšky.

     OKRUHY  TÉM

     pre prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia pre šk. rok 2023/2024
     v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

     Slovenský jazyk:

     • Pravopisné cvičenie – doplňovanie (i/í; y/ý; čiarky) (5. – 9. ročník ZŠ)
     • Morfológia (6. ročník ZŠ)
     • Lexikológia (5. – 8. ročník ZŠ)
      • Slovná zásoba
      • Tvorenie slov
      • Viacslovné pomenovania
      • Obrazné pomenovania
     • Syntax (6. - 8. ročník ZŠ)
      • Sklady
      • Vetné členy
      • Veta – jednoduchá – typy
      • Priama reč, spodobovanie, vokalizácia predložiek
     • Zvuková rovina jazyka (5. ročník ZŠ)
     • Slohové postupy (9. ročník ZŠ)
     • Jazykové štýly (9. ročník ZŠ)
     • Štylistické jazykové prostriedky (5. – 9. ročník ZŠ)
     • Literárne druhy a žánre (5. – 9. ročník ZŠ)
     • Čítanie s porozumením

     Biológia:

     • Život v lese (5. ročník ZŠ)
     • Život vo vode a na brehu (5. ročník ZŠ)
     • Život na poliach a lúkach (5. ročník ZŠ)
     • Život s človekom a v ľudských sídlach (6. ročník ZŠ)
     • Základná štruktúra života (6. ročník ZŠ)
     • Živé organizmy a ich stavba (6. ročník ZŠ)
     • Stavba tela rastlín a húb (6. ročník ZŠ)
     • Stavba tela bezstavovcov (6. ročník ZŠ)
     • Stavba tela stavovcov (7. ročník ZŠ)
     • Človek a jeho telo (7. ročník ZŠ)
     • Zdravie a život človeka (7. ročník ZŠ)
     • Podmienky života a vzťahy organizmov (8. ročník ZŠ)
     • Základné znaky a životné procesy organizmov (9. ročník ZŠ)
     • Základná stavba organizmov ( 9. ročník ZŠ)
     • Dedičnosť a jej podstata (9. ročník ZŠ)
     • Životné prostredie organizmov a človeka (9. ročník ZŠ)


     Dokument na stiahnutie

     Okruhy otázok k príjímacím skúškam na SOŠPaSV:

     Okruhy_tem_na_PS.pdf