• Hodnotenie počas COVID-19

        • Spôsob hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiakov na SOŠPaSV Trnava, v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania od 12. 10. 2020 za 1. polrok 2020/2021 prerokovaný pedagogickou radou elektronicky (per rollam) dňa 14. 11.2020.

          Dokument na stiahnutie alebo zobrazenie dostupný tu.