• Novinky

      • Antigénové testy

       7. 9. 2021

       Antigénové testy pre rodičov, ktorí prejavili záujem  budú distribuované v tomto týždni od 6. 9. 2021 cez triednych učiteľov. Pre veľký záujem rodičov, muselo ministerstvo pristúpiť k zmene. Každý rodič ktorý prejavil o testy záujem, dostane namiesto pôvodných 25 kusov iba 5 kusov.

       Ďalej sme z MŠVVaŠ dňa 31.8. obdržali nasledovnú informáciu: Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage.  Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Vykonanie potvrdzujete cez Žiadosti/vyhlásenia. K testom nie sú dodávané návody, tie si pozriete na stránke health.gov. Všetky informácie k sadám, ktoré dostanete nájdete v popise antigénove testy (nižšie). 

       Návod k vykonaniu testu nájdete tu:

       https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

       Celý popis k testovaniu nájdete tu: 

       antigenove_testy_popis.docx

      • OZNAM

       21. 7. 2021

       V dňoch 26.7. až 10.8.2021 bude sekretariát školy SOŠPaSV Trnava zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Vedenie školy

      • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2021/2022

       28. 5. 2021

       Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby od 02. júna do 11. júna 2021 v čase úradných hodín (08:00 - 15:00hod) osobne doručili na sekretariát školy SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava vytlačené a vyplnené nasledovné dokumenty:

       1.    Súhlas so spracovaním osobných údajov

        

       2.   Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka ISIC/EURO ˂ 26 + fotografia rozmeru 25x25mm + priniesť poplatok 20,00€ (t.j. 10,00€ výroba preukazu + 10,00€ známka). Po doručení informácie o vyhotovení Vášho preukazu si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

        

       3.    V prípade, ak ide o žiaka so ŠVVP (integrovaný):

       a)    Žiadosť rodiča o individuálnu integráciu (začlenenie)

       b)    Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP + súčasťou návrhu je aj

       Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia a Správa zo psychologického vyšetrenia. Správa musí byť nová pred nástupom na SŠ !!!

        

       4.    V prípade, ak ide o žiaka oslobodeného z TSV:

       a)    Žiadosť o oslobodenie z vyučovania TSV

       b)    Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy (od lekára)

       c)    Športové aktivity na TSV

        

       5.   V prípade, ak ide o žiaka, ktorý má záujem o ubytovanie na školskom internáte : Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o prijatie do školského internátu treba priniesť najneskôr

       do 11. júna 2021 na sekretariát školy SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava.

       Adresa internátu: Školský internát pri Strednej priemyselnej škole stavebnej D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava.

        

       6.  V prípade, ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni:

       Prihláška na stravovanie vo výdajnej školskej jedálni SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava.

        

       Uvedené tlačivá sa nachádzajú v prílohách tejto správy.

        

       V prípade otázok môžete kontaktovať sekretariát školy SOŠ poľnohospodárstva a služieb

       na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava na tel.č.: 033/555 51 23 alebo prostredníctvom

       e-mailu: bobekova.adriana@zupa-tt.sk.

        

        

       V Trnave dňa 28.05.2020

       Vedenie školy SOŠPaSV TT

        

       1._Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

       2._Ziadost_o_vydanie_ISIC_karty.pdf

       3a._Ziadost_o_individualnu_integraciu.pdf

       3b._Navrh_vzdelavania_ziaka_so_SVVP_(priloha_k_ziadosti_o_integraciu).pdf

       4a._Ziadost_o_oslobodenie_od_TV.pdf

       4b._Odporucenie_na_oslobodenie_od_TV_(priloha_k_ziadosti_o_oslobode.pdf

       4c._Sportove_aktivity_(priloha_2_k_ziadosti_o_oslobodenie_od_TV).pdf

       5._Ziadost_o_internat.pdf

       6._Prihlaska_na_stravovanie.pdf

      • NÁVRAT ŽIAKOV 1.-3. ROČNÍKA DO ŠKOLY

       13. 5. 2021

       - Od pondelka 17.5.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.- 3. ročníkov.

       - Vyučovanie bude realizované podľa rozvrhu tak, že v pondelok a utorok budú 35 minútové vyučovacie hodiny a od stredy prejdeme na normálny rozvrhový režim.

       - Každý žiak resp. zákonný zástupca a zamestnanec, je povinný cez EduPage poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti do 17.5.2021. Pre žiakov školy a zamestnancov sa nevyžaduje platný test na COVID-19.

       - Žiaci a pedagogickí zamestnanci budú v škole používať rúško alebo respirátor.

       - Na obedy od pondelka sa žiaci môžu prihlasovať do piatka 14.5.2021 do 12.30 hod.

       - Pri vstupe do školy treba prejsť ranným filtrom a v priebehu vyučovania dodržiavať neustále protiepidemiologické opatrenia (R-O-R).

      • OZNAM pre uchádzačov PS na šk. rok 2021/2022

       11. 5. 2021

       Prijatí uchádzači doručia obratom (najneskôr do 25.mája 2021) Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_na_studium_na_SS.pdf. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém ZŠ Edupage alebo mailom odoslaním naskenovaného tlačiva. Doručovanie potvrdenia na adresu školy poštou využívajte, prosím, len v nevyhnutých prípadoch.

       Rozhodujúci je dátum doručenia na našu školu. Nedodržanie termínu doručenia Potvrdenia o nastúpení sa bude považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.

        

       Uchádzačom, ktorí splnili kritériá, ale nemôžu byť prijatí pre nedostatok miesta, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (odvolanie). Na miesta uvoľnené tým, že sa niektorí žiaci nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú túto žiadosť Odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_nepriajti_na_SS.pdf.

        

       Vedenie školy

       SOŠPaSV TT

      • PRIJÍMACIE KONANIE

       27. 4. 2021

       Vážení rodičia
        

       Rozhodnutím MŠ SR sa prijímacie skúšky do 1. ročníkov v šk. roku 2021/2022 budú konať prezenčne v dňoch:

       • 3.5.2021 (1.termín)
       • 10.5.2021 (2.termín)

       Uchádzačom o štúdium boli prostredníctvom zákonných zástupcov cez EduPage poslané pozvánky na prijímacie skúšky 23.4.2021 - 1.termín.

       Pozvánky na 2.termín zákonný zástupca obdrží min. 5 dní pred skúškou.

       V prípade, že pozvánku nedostanete, kontaktujte nás na t.č. 033/5555123.

       Podľa najnovšieho usmernenia pre riaditeľov SŠ k podmienkam pre konanie PS na stredné školy v šk. roku 2021 sa uchádzači v ružovom alebo červenom okrese nepreukazujú testom. Čestné vyhlásenie (príloha 8a) zostáva v platnosti.
        

       Ďakujeme.

      • Zrušenie nástupu žiakov od 15.2.2021

       11. 2. 2021

       Odbor školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Vám v mene pána župana Mgr. Jozefa Viskupiča oznamuje, že návrat žiakov na prezenčnú formu vzdelávania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa v termíne od 15. februára 2021 nebude realizovať z dôvodu stále pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.


       O ďalšom postupe a termínoch týkajúcich sa návratu žiakov do škôl na prezenčnú formu vyučovania Vás budem následne informovať.
        

       Ing. Ivan Tománek,
       riaditeľ školy

      • OZNAM

       8. 10. 2020

       Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID - 19 a podľa usmernenia RÚVZ a TTSK, naša škola prechádza od 7.10. do 12.10.2020 (vrátane) na dištančnú formu vyučovania z domu. Od 13.10.2020 bude vyučovanie prebiehať už v škole podľa rozvrhu za dodržiavania platných hygienických opatrení. 

        

       Ďakujem za pochopenie,

       Ing. Ivan Tománek
       riaditeľ školy

      • OZNAM - UBYTOVÁVANIE  ŠTUDENTOV  UCM A TU

       11. 9. 2020

        

       Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v budove školy a momentálne obmedzené telefonické spojenie, je možnosť sa prísť ubytovať (tí, ktorí majú ubytovanie zaplatené) priamo bez predchádzajúceho telefonického kontaktu.

       Pri vstupe do areálu školy sa riaďte orientačnými tabuľami.

       Na novej vrátnici dostanete potrebné informácie k ubytovaniu.

        

       Ďakujem za pochopenie.

        

                                                                                                                 Ing. Ivan Tománek

                                                                                                                      riaditeľ školy

      • POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY K VZDELÁVANIU V SOŠPaSV TRNAVA OD 16.09.2020 V SÚVISLOSTI S COVID – 19

       11. 9. 2020

        

       1. Vyučovanie od uvedeného termínu bude prebiehať v riadnom vyučovacom režime podľa rozvrhu

       2. Žiak pri nástupe do školy (16.9.2020) predkladá vyplnené  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (dostupné na stránke školy) svojmu  triednemu učiteľovi. Toto Vyhlásenie predkladá vždy, ak preruší školskú dochádzku na viac ako 3 dni (vrátane víkendu).

       3. Stravovanie žiakov v školskej jedálni bude prebiehať denne počas obedňajšej prestávky, t.j. od 12.10 do 12.45 v nasledovných nástupných  intervaloch:

       prvé ročníky              12.10 – 12.15

       druhé ročníky            12.15 – 12.20

       tretie ročníky             12.20 – 12.25

       štvrté ročníky             12.25 - 12.30

        

       Žiaci si pred obedom dezinfikujú ruky, v jedálni dodržujú odstup  2 m a riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a osôb vydávajúcich stravu. Po konzumácii obeda čo najskôr opustia jedáleň.

        

       Ostatné pokyny zostávajú v platnosti ako doteraz, s opätovným dôrazom na :

       - ranný filter

       - nosenie rúška

       - dezinfekciu rúk

       - dodržiavanie odstupov

        

       Učitelia a nepedagogickí zamestnanci,  ktorí budú neprítomní na pracovisku

       min. 3 dni, vyplnia  Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom

       do zamestnania.

        

        

        

       V Trnave, 11.09.2020                                                               Ing. Ivan Tománek

                                                                                                             riaditeľ školy

        

        

       Vyhlasenie_zakon._zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_NOVE.docx

      • Oznam k novému šk. roku 2020/2021

       24. 8. 2020

        Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021

        

            V súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní sa nebude konať spoločné slávnostné otvorenie školského roka v aule školy.            Žiaci v stredu 02. septembra 2020 o 08.30 hod. nastúpia priamo do tried. Zoznamy žiakov prvých ročníkov        (1.A a 1.B),  budú vyvesené na vchodových dverách. Pri vstupe budú triednymi učiteľmi usmernení. Rodičia sa môžu zdržovať pred budovou školy, do budovy  im nebude vstup povolený v dôsledku opatrení COVID -19.

            Je potrebné, aby všetci žiaci mali rúško na prekrytie nosa a úst (2ks), pri vstupe do školy je dezinfekčný stojan, kde si vydezinfikujú  ruky. Všetci žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy vyplnené dve tlačivá :          Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, ktoré sú k dispozícii na stránke školy https://spostt.edupage.org/? (Za žiaka do 18 rokov vyplní zákonný zástupca, plnoletí žiaci si spomínané tlačivá vyplnia sami).

            V dňoch  02.09. a 03.09.2020  budú žiakom pridelené skrinky, učebnice, oboznámia sa so šk. poriadkom a ďalej sa budú riadiť pokynmi triednych učiteľov. Ďalšie pokyny v súvislosti s hygienickými a protipandemickými opatreniami budú vydané do začiatku školského roka interným predpisom riaditeľa školy.

        

             V Trnave, dňa 24.08.2020                                                             

        

                                                                                                                                                 Ing. Ivan Tománek

                                                                                                                                                      riaditeľ školy

       Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

       Zdravotny_dotaznik.docx                                


      • Finále súťaže Naj agro dievča a Naj agro chlapec

       18. 7. 2020

       Dňa 18.7. sme sa zúčastnili finále obľúbenej súťaže Naj agro dievča / Naj agro chlapec, ktoré sa uskutočnilo v krásnom prostredí Národného žrebčína v Topoľčiankach. V tomto roku sa do finále dostali až traja naši študenti: Dominika Ondrejovičová, Samanta Dusíková a Daniel Tabaček. Tešíme sa, že Samanta sa vo veľkej konkurencii umiestnila na druhom mieste a zároveň zvíťazila v kategórii Naj agro dievča webu :) Víťazom gratulujeme a veríme, že nám v poľnohospodárskom sektore vyrastajú nové nádeje, ktoré toto nenahraditeľné odvetvie postavia opäť na nohy :)

      • ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁVRATU ŽIAKOV DO ŠKOLY

       19. 6. 2020

       Na základe usmernenia ministra školstva SR a odporúčania TTSK, riaditeľ školy rozhodol nasledovne:

       25.6.2020 (štvrtok)              nástup   1. ročníky                 o 9,00 hod.

       26.6.2020 (piatok)               nástup   2. ročníky                 o 9,00 hod.

       29.6.2020 (pondelok)          nástup   3. ročníky                 o 9,00 hod.

       V uvedené dni, žiaci odovzdajú učebnice, uvoľnia skrinky a od triednych učiteľov dostanú ďalšie informácie.

       30.6.2020 (utorok), odovzdanie vysvedčení a ukončenie školského roka.

       Príchod žiakov do školy bude v súlade s dodržaním  aktuálnych hygienických opatrení.

       Žiaci pri príchode do školy prinesú podpísané vyhlásenie, ktoré si môžu stiahnuť TU: Vyhlasenie(1).pdf

       Dúfam, že po dlhšom období, kedy sme sa nestretali, sa opäť v škole uvidíme a spoločne to všetko zvládneme.

            S pozdravom                                                                        Ing. Ivan Tománek, riaditeľ školy

      • VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM 2020/2021

       26. 5. 2020

       Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage, alebo e-mailom do 29.5.2020. Svoje záväzné rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium ( tlačivo: Záväzné potvrdenie onastúpení/nenastúpení na štúdium), nám pošlite podpísané a oskenované na náš e-mail: bobekova.adriana@zupa-tt.sk.  Záväzné potvrdenie bude možné poslať aj cez Edupage (na aplikácii sa ešte pracuje) do 04.júna 2020.


       Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie prostredníctvom e-mailu: bobekova.adriana@zupa-tt.sk alebo cez Edupage. Vprípade, že nám prijatí uchádzači oznámia, že nemajú záujem o štúdium na našej škole, budeme posúvať poradie prijatých uchádzačov.
        

       Prosíme vás o trpezlivosť, nakoľko žiaci prijatí na základe tohto poradia sa budú môcť rozhodnúť do 04.júna 2020.
        

       Príloha č.1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium k stiahnutiu TU!

       Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_ziaka.docx

      • Výsledky krajského kola SOČ 2019/2020

       12. 5. 2020

       Výsledky krajského kola SOČ 2019/2020

       42. ročník

       V tomto školskom roku i napriek špecifickým podmienkam prezentácie súťažných prác, sa naši žiaci, umiestnili  na popredných pozíciách vo svojich odboroch.  

       Odbor 07. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo):

       1. miesto – Soňa Hronská

       Téma:  Pozorovanie pestovania cibule kuchynskej použitím troch agrotechnických metód.

       2. miesto – Kristián Šlahor

       Téma:  Vyhodnotenie pestovania pšenice potravinárskej v RaVOD Pata. 

       Odbor 04. Biológia

       4. miesto – Simon Pokorný

       Téma:  Monitorovanie výskytu hraboša poľného v záhradkárskych podmienkach. 

       K dosiahnutým výsledkom žiakom  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej súťaži, do ktorej postúpili Soňa Hronská a Kristián Šlahor. 

        

      • Oznam pre účastníkov vodičských kurzov

       10. 5. 2020

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky povolil vykonávanie výcviku a výučby v autoškolách od 6.5.2020. To znamená že môžeme pokračovať vo výcviku autoškoly za podmienok stanovených UVZ SR. Praktické jazdy začíname  od utorka 12.mája 2020.Výcvik bude prebiehať v dopoľudnajších hodinách od 7.30 hod. V súlade s dodržiavaním nariadení UVZ SR je možné v danom časovom limite uskutočniť len 3 jazdy.Je preto potrebné zo strany žiakov dohodnúť si jazdy a termíny s inštruktorom p. Mikulíkom na tel.č. 0944142335

      • Zaujímavé práce žiakov - pokračujeme :-)

       17. 4. 2020

       V súčasnej dobe sa veľa hovorí o hygiene, používaní dezinfekčných prostriedkov a pod., preto mali žiaci, v rámci predmetu Aplikovaná biológia, možnosť preskúmať v akých podmienkach rastie najviac mikroorganizmov a ako rýchlo. Ako živný substrát použili chlieb, prostredie pre odber vzoriek si mohol každý zvoliť vlastné. Opäť sa im to veľmi podarilo, pripájam projekt Ivana Habra z 2.A

      • "Psia triková výzva"

       26. 3. 2020

       Všetci sme doma, psychohygienu treba, a tak sme si s dievčatami z 2.A vymysleli "Psiu trikovú výzvu". Veď ako lepšie zabaviť seba a aj havkáčov doma? Zatiaľ sme sa dohodli na štyroch trikoch, ktoré by sme chceli zvládnuť. A teda, ide im to výborne Veď posúďte sami. Ak by sa k nám chcel ešte niekto zo žiakov pridať (štúdium odboru kynológia nie je podmienkou) pokojne ma kontaktujte (Zuzana Seewaldová)

     • Deň mlieka
      • Deň mlieka

       7. 10. 2019

       Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava v spolupráci so Školským hospodárstvom Trnava (Zavarská 10) organizuje dňa 10.10.2019 od 9:00 – 14:00 „Deň mlieka“, ktorý bude súčasťou Dňa otvorených dverí v našej škole.

       Žiaci základných škôl a široká verejnosť bude mať možnosť si prezrieť hospodárske zvieratá a ochutnať pravé farmárske mlieko a mliečne produkty.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      • Deň otvorených dverí

       3. 10. 2019

       SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

       Pozývame všetkých žiakov deviatych ročníkov a záujemcov o štúdium na našej škole na DOD dňa 10.10.2019 od 9:00 do 14:00.
       Príďte sa pozrieť na jedinú poľnohospodársku školu v Trnavskom kraji, kde môžete študovať v nasledovných odboroch:

       Agropodnikanie
       so zameraním na kynológiu
       a poľnohospodársky manažment

       Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
       so zameraním na chov hospodárskych zvierat
       a chov cudzokrajných zvierat

       Program: dod_plagat.jpg

      • Mikuláš so študentami kynológie

       13. 12. 2019

       Tento rok sme si na Mikuláša, 6.12.🎅 so študentami kynológie tretieho a štvrtého ročníka dali špeciálny darček. 🙂 Vybrali sme sa na Medzinárodnú výstavu psov do Nitry. No tentokrát nie len ako diváci. Dvaja naši študenti, Zuzana Predná a Marek Novák prihlásili do súťaže krásy aj svojich psov. Zuzka si trúfla na veľmi silnú konkurenciu v kruhu stredoázijských ovčiakov, kde jej pes Adi dostal v triede strednej známku "Výborný 1" a získal titul "CAC". Marek sa pridružil k skupine poľovníkov vystavujúcich nemeckých krátkosrstých stavačov. V triede dorastu si so svojou fenkou Afrou vybehal známku "Veľmi nádejná 2". Ostatní študenti sa prejavili ako skvelý podporný tím. Bola to veľmi vydarená akcia, kde študenti prepojili teóriu s praxou. Ďakujem všetkým zúčastneným a gratulujem našim úspešným vystavovateľom. ❤️ Zuzana Predná Mareček Novák

      • Workshop na UCM

       22. 11. 2019

       Počas týždňa vedy a techniky sa naši žiaci druhých ročníkov zúčastnili celodennej exkurzie - workshopu na pôde UCM. Niektoré aktivity a prednášky absolvovali v Trnave, zamerané hlavne na aplikovanú informatiku a virtuálnu realitu. Ostatné praktické činnosti si vyskúšali po presune do Špačiniec. Venovali sa hlavne biológii a chémii, pracovali v nových laboratóriách a zrealizovali mnoho čiastkových a efektných pokusov. Taktiež navštívili odborné pracoviská, napríklad rádiologické laboratótium, ktoré mali možnosť si obhliadnuť a vypočuť si, čo všetko zaujímavé sa tam odohráva. A to iba pár kilometrov od ich bydlísk.

      • Rodičovské združenie

       20. 11. 2019

       Dňa 26. 11. 2019 v čase od 15. 00 hod do 16.30 hod sa v našej škole uskutočnia triedne rodičovské združenia formou individuálnej konzultácie týkajúcej sa prospechu a správania žiakov. Triedni učitelia budú k dispozícii rodičom v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú rodičom k dispozícii v svojich kabinetoch.V prípade potreby je možné si konzultáciu dohodnúť priamo s konkrétnym vyučujúcim cez Edupage alebo telefonicky.

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

       18. 9. 2019

       Milí rodičia,
       dňa 24. 9. 2019 Vás srdečne pozývame:
       o 16:30 na plenárne rodičovské združenie v aule školy
                                       a
       o 17:00 na triedne rodičovské združenie.

      • Návšteva prírodovedného múzea v Bratislave

       8. 7. 2019

       Žiaci 1. ročníka v rámci koncoročného výletu navštívili prírodovedné múzeum v Bratislave. K dispozícii mali 3 poschodia expozícií z rôznych oblastí. Ich prehliadku spestril výklad sprievodcu, ktorý im priblížil jednotlivé výstavy zaujímavosťami či hádankami, ale aj odborným popisom jednotlivých druhov živočíchov, ich taxonomického zaradenia, spôsobu života či výskytu. Ďalej si žiaci mali možnosť prejsť galériu kameňov ako aj slovenské tradície.

      • Výstava psov o pohár študentov kynológie

       25. 6. 2019

       Do galérie Výstava psov o pohár študentov kynológie boli pridané fotografie.

       22.6.2019 sa u nás v škole konala prvá výstava psíkov všetkých plemien aj neplemien :) V kategóriách Najkrajšie šteniatko, Najkrajší mladý pes, Najkrajší dospelý pes a Najkrajší veterán sme ocenili vždy troch najkrajších jedincov. Počas celého dňa si majitelia so svojimi psíkmi mohli aj zasúťažiť v rôznych disciplínach, mali možnosť vyskúšať si naše nové agility prekážky, aj skúsiť šikovnosť svojich psíkov pri psích hlavolamoch. Lákadlom dňa boli aj ukážky výcviku psov, obrán, agility a dogdancingu. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa opäť o rok :)

      • Zápis prijatých uchádzačov

       16. 5. 2019

       Zápis prijatých uchádzačov o štúdium na SŠ sa uskutoční na sekretariáte školy v dňoch:

        

       22.05.2019 (streda) od 08:00 do 15:00 hod.

       24.05.2019 (piatok) od 08:00 do 14:00 hod.

       27.05.2019 (pondelok) od 08:00 do 15:00 hod.

        

       Na zápis je potrebné prísť so zákonným zástupcom a priniesť si zápisný lístok vydaný ZŠ.

      • Vlezenky

       7. 5. 2019

       Vlezenky sú šikovný spôsob ako zažiť divadlo. Na večerné predstavenia DJP majú pre študentov pripravených 10 miest, ktoré sú zadarmo. Stačí len prísť do divadla, opýtať sa uvádzačiek na vlezenku, ukázať vlastný študentský preukaz (ISIC, vlakové, školské preukazy s fotografiou), usadiť sa a ochutnať kultúru. Program: viď príloha

      • Múzeum holokaustu v Seredi

       25. 4. 2019

       24. apríla 2019 sme sa so žiakmi prvých ročníkov našej školy zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi.

       Najprv sme absolvovali prednášku a následne sme si mohli prezrieť expozície múzea – priestory, v ktorých ľudia s povinnosťou pracovať trávili svoje dni – išlo o strojárske, stolárske, krajčírske dielne ale aj o školu pre deti. Mohli sme si predstaviť, ako vyzeral každodenný život v tábore.

       Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska.

      • Medziškolská kynologická súťaž

       22. 4. 2019

       Do galérie Kynologická súťaž boli pridané fotografie.

       16.4.2019 sa v našej škole prvýkrát organizovala Medziškolská kynologická súťaž, ktorej sa okrem našich žiakov zúčastnili žiaci zo stredných odborných škôl v Ivanke pri Dunaji, Nitre, Pruskom a Žiline. Psovodi a ich psi boli preskúšaní podľa skúšobného poriadku BH-SK bez zadania skúšky. Celú súťaž posudzoval pán rozhodca Dušan Majtas zo Zväzu športovej kynológie. V súťaži sa hodnotili prví traja najlepší psovodi a tiež tri najlepšie družstvá. V kategórii jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnila žiačka školy v Ivanke pri Dunaji - Adriana Matušniaková so svojim nemeckým ovčiakom F-Asya Anatanup. Na druhom mieste skončil Adam Pitel zo Žiliny s nemeckým ovčiakom Nerom. Ako tretia sa umiestnila žiačka strednej školy v Pruskom Paulína Hala Magdadiová s belgickým ovčiakom Alfa. V kategórii družstiev sa najviac darilo žiakom strednej odbornej školy v Nitre, na druhom mieste skončila škola v Pruskom, pohár za tretie miesto si odniesli žiaci odbornej školy v Ivanke pri Dunaji. Žiačky našej školy, ktoré sa súťaže zúčastnili - Romana Bartová, Simona Kozárová a Pavlína Némová sa v silnej konkurencii nestratili a so svojimi najmladšími psami súťaže ukázali kvalitné výkony. Výhercom gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa opäť pri podobnej peknej akcii stretneme aj na budúci rok.

      • Včelári bilancovali

       26. 3. 2019

       Presne po uplynutí jedného roka prebehla dňa 24. marca 2019 v aule školy výročná členská schôdza okresnej organizácie Slovenského zväzu včelárov.

       Ako tradične sa bilancovali výsledky týkajúce sa kvantitatívnych ukazovateľov, vyjadrených počtom členov a včelstiev a z kvalitatívnych sa zase venovala pozornosť zdravotnému stavu včelstiev a nákazovej situácii.

       Pri príležitosti schôdze sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Ing. Ivan Tománek, ktorý považuje spoluprácu so včelárskou organizáciou za dôležitú. Zároveň poukázal na to, že počas svojho pôsobenia sa bude usilovať o zavedenie buď študijného odboru alebo zamerania včelárstvo, pretože úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou pre túto  profesiu neexistuje.

       Stretnutie včelárov si nie je možné predstaviť i v tom, aby sa na ňom odborne nepoučili. V tomto roku odbornú prednášku pre nich vykonal Ing. Tibor Jókay, pričom sa zameral o chovateľskú starostlivosť cestou výživy. Zooveterinárne opatrenia a liečebné zásahy zase upriamil na Nozemovu nákazu a varroázu.

       V rámci schôdze prebehla i voľba predsedu okresnej organizácie. Do funkcie bol znovu zvolený pán Ing. Peter Kudláč, s ktorým naša škola má už niekoľko desiatok rokov veľmi dobrú spoluprácu. K znovuzvoleniu mu nielenže gratulujeme, ale tešíme sa i na budúce obdobia hlavne odbornej spolupráce.

      • Školská kynologická súťaž

       25. 3. 2019

       Dňa 21.3.2019 sa v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku prvýkrát konala školská kynologická súťaž žiakov. Do súťaže sa prihlásilo 6 študentov so svojimi psami. Pani rozhodkyňa hodnotila poslušnosť psov a prácu psovodov podľa skúšobného poriadku BH-SK. Žiaci so psami, hoci mladými, sa na súťaž svedomito pripravili, čo bolo vidieť aj na celkovom prevedení. Po prvej časti A, kde sa hodnotila poslušnosť a obratnosť, sa posudzovala aj časť B, ktorá bola zameraná na reakcie psa na bežcov, zvoniaceho cyklistu, aj na skupinku osôb. Tri najlepšie tímy – Simona Kozárová so psom Apollom, Romana Bartová so psom Argom a Tatiana Nagyová so psom Zarou postupujú do medziškolského kola, ktoré sa bude konať dňa 16.4.2019 na pôde našej školy. 

     • Školská súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti
      • Školská súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti

       21. 3. 2019

       Každým rokom po písomnej časti maturitnej skúšky štvrtáci nepoľavujú v odbornej aktivite a zúčastňujú sa školskej súťaže SOČ, ktorá v tomto roku dňa 19. marca otvorila svoj už 41. ročník. Ako tradične sa do nej zapojili žiaci IV. ročníka – študijného odboru – zamerania agropodnikanie – poľnohospodársky manažment.

       Súťaž otvoril riaditeľ školy Ing. Ivan Tománek, hneď na jej začiatku konštatoval, že si cení ak súťažné práce sú zamerané na poľnohospodárstvo a komplexne sa dotýkajú odbornej problematiky počnúc výrobou a končiac ekonomikou. Z konvenčného poľnohospodárstva riešené témy boli zamerané na výrobu repky olejnej a pšenice siatej. Ako inovačné sa k nim pridružili pestovanie sóje fazuľovej a netradičných mrkvovitých kultúr.

       Súťažiaci Timotej Blanárik, Erik Čavojský, Jakub Masár a Denis Szöke predviedli veľmi dobré odborné referovania a prezentácie. Porota sa rozhodla všetky práce poslať do krajskej súťaže v odboroch poľnohospodárstvo a biológia, ktorá sa bude konať 5. apríla 2019 v SPŠ stavebnej v Trnave. Na súťaž to naši reprezentanti nebudú mať ďaleko a veríme, že niektorí možno sa priblížia i k postupu do celoslovenskej súťaže.

       Držíme im palce.

      • INOVAČNÝ WORKSHOP

       15. 3. 2019

       Dňa 14. marca 2019 sa v našej škole uskutočnil inovačný workshop pod záštitou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Nevyužitý školský dvor motivoval našich žiakov k nápadom/inováciám: vytvorenie oddychovej zóny s jazierkom na relax počas prestávok,  zriadenie chovnej stanice alebo kontaktnej zoo či obnovenie kúpaliska, alebo predaj vlastných produktov. To je pár z mnohých nápadov žiakov, ktoré prezentovali riaditeľovi školy.

      • VII. ročník súťaže o NAJ agro dievča a NAJ agro chlapca

       19. 2. 2019

       Dňa 13. februára 2019 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre prebiehalo ďalšie semifinále súťaže žiakov stredných odborných škôl, ktoré majú študijné odbory agropodnikanie, veterinárstvo, záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo v celoštátnej súťaži NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec . Pre nás sa stalo už tradíciou, že od prvopočiatku tejto súťaže vysielame na ňu štyroch semifinalistov – dve dievčatá a dvoch chlapcov. Každoročne sa nám darí získať i medailové umiestnenie v niektorej zo súťažných kategórií.

       Pri bilancovaní výsledkov z predchádzajúceho roka sa do finále prebojovali traja naši reprezentanti, pričom štvrtý, nepostupujúci bol Cyril Novák (II.B). Ten na druhej strane získal skúsenosti, ktoré v tomto roku pretavil do postupu, pretože dokázal pohotovo odpovedať na otázky moderátora Jána Hubu ako i zaujať hodnotiacu komisiu vedenú Jánom Škorňom.

       Ďalší žiaci, ktorí nás veľmi dobre reprezentovali, čo bolo vidieť na ich vystupovaní a predstavovaní svojich vízií o poľnohospodárstve i keď do finále nepostúpili dokázali urobiť veľmi dobré meno našej škole za čo im ďakujeme.

       Vo finále držte palce Cyrilovi, pretože na medailové umiestnenie určite má.

      • Kynologický kalendár pre dobrú vec 2019

       18. 2. 2019

       Dobrý deň, žiaci a priatelia našej školy! Žiaci 3.A vytvorili kynologický kalendár na rok 2019. Podporte nás kúpou tohto kalendára, peniaze použijeme na nákup kynologických pomôcok a usporiadanie školských kynologických podujatí. Kalendár zakúpite na sekretariáte našej školy, kontakt:

       bobekova.adriana@zupa-tt.sk;

       Telefón: 033 / 5555 123, 033/ 5555 122

       Adresa školy: Zavarská 9, 917 28 Trnava

       Ďakujeme za podporu a prajeme pekný deň! :-)

      • NAJ AGRO - DIEVČA/CHLAPEC

       16. 1. 2019

       Koncom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo prestížnej súťaže NAJ agro - dievča/chlapec.

       V kategórii Naj agro dievča sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Samanta Dusíková

                        2. Zuzana Predná

                        3. Alexandra Pažítková

       V kategórii Naj agro chlapec sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Michal Radošovský

                        2. Cyril Novák

                        3. Patrik Pokorný

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v semifinále, ktoré sa uskutoční v mesiaci február na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 

      • Kam na strednú

       22. 12. 2018

       Žiaci spolu s vyučujúcimi sa zúčastnili akcie Kam na strednú 5.12.2018 v hale Slávia. Prezentovali sme našu školu a informovali sme záujemcov o možnostiach štúdia a ako sa môžu uplatniť v praxi. Žiakom základných škôl sa najviac páčili zvieratá, ktoré si mohli pohladkať či chytiť do rúk. Čerešničkou na torte boli práve naše žiačky kynológie so psami, ktoré predviedli základné povely a dog dancing.

      • Ekotopfilm

       22. 12. 2018

       Environmentálny film si boli pozrieť žiaci 1.A a 1.B v kine Hviezda. Tento poučný zostrih ekologických katastrof má dopad na všetky živé bytosti a závisí iba na človeku, ako sa s tým popasuje. Podstatou Ekotopfilmu bolo, že musíme začať od seba, hoci aj malými krokmi, ako sú napríklad separovanie odpadu, kompostovanie, recyklácia... Ide to aj bez plastov a prehnaného konzumu.

      • Workshop z chémie

       22. 12. 2018

       Žiaci 2.B sa zúčastnili prírodovedného workshopu, ktorý organizovala Ucm v Trnave. Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti z rádiológie, fyziky, informatiky, samozrejme z biológie a chémie. Navštívili vedecké priestory na Ucm v Trnave a v Špačinciach. Vyskúšali si pipetovanie, mikroskopovanie a ďalšie časovo nenáročné pokusy v laboratóriách. Tiež získali prehľad o požiadavkách, kladených na uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

       27. 11. 2018

       Rada rodičov zvoláva vo štvrtok 29. 11. 2018 v čase od 15.30 hod do 17.00 hod triedne schôdze ZR. Konať sa budú formou individuálnej konzultácie týkajúcej sa  prospechu a správania žiakov u triednych a u vyučujúcich jednotlivých predmetov.

     • LVVK - lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2018/2019
      • LVVK - lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2018/2019

       10. 10. 2018

       Termín :  16. február – 22. február 2019

        Ubytovanie : v obci Bystrá : hotel / chata  LIMBA

                             v 2, 3, 4 a 5 lôžkových izbách a 

                             v dvoch chatkách pre 6 osôb

        Z ceny 210 € žiak platí 60 €  a  150 € štátny príspevok

       V cene je zahrnuté :

       - ubytovanie na 6 nocí, strava, 5 dňový ski pas, doprava, poistenie. 

        Lyžovanie  :

       Lyžiarský výcvik bude prebiehať v stredisku SKI – TALE V Nízkych  Tatrách ( pod Chopkom ) vzdialeného od hotela 3 km.

       Bližšie info a prihláška v záložke Lyžiarsky kurz

      • Agrokomplex – to nie je iba výstava

       24. 8. 2018

       Pravidelnou súčasťou národnej výstavy Agrokomplex je i výstava a bonitácia hospodárskych zvierat, ktorá v tomto roku zavŕšila XIII. ročník. Táto pravidelnosť z nášho pohľadu je premietnutá do dvoch rovín. Prvou je tá, že hospodárske zvieratá už niekoľko rokov na ňu vysiela školské hospodárstvo, pretože vlastní štatút šľachtiteľského chovu holsteinského plemena. Druhá je charakterizovaná tým, že „vodičov“ počas bonitácie, ale i ošetrovateľov počas priebehu výstavy vykonávajú naši žiaci. Jedná sa o terajších žiakov, ale i absolventov, ktorým táto aktivita sa stala srdečnou záležitosťou.Pri príprave zvierat počas letných prázdnin si rozširujú odborné vedomosti a praktické zručnosti týkajúce sa starostlivosti o chovné zvieratá.

       V tomto roku reprezentantmi na výstave zo súčasných žiakov boli Adam Baranovič(III.A) a Nikolas Oravec (II.A).Z absolventov úspešne študujúcich na univerzitách opäť prišli Daniela Dovalovská(UVL Košice) s Andrejom Čabákom(SPU Nitra).

       To, že školské hospodárstvo dobre odchovalo jalovice a žiaci s nimi počas hodnotenia pracovali na profesionálnej úrovni je podložené ocenením – III. miesto za kolekciu jalovíc do veku 1,5 roka, pričom ešte jedna jalovica sa taktiež umiestnila na III. mieste. V predchádzajúcich rokoch školské hospodárstvo mávalo i prvé miesta resp. Zlatý kosák, ale ani v tomto roku trinástka nebola pre nás číslom nešťastným, pretože medailové umiestnenie priniesla.

       Zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za odbornú prezentáciu a reprezentáciu školy.

     • ISIC
      • ISIC

       21. 8. 2018

       Milí žiaci,
       ISIC preukazy si môžete prevziať v čase od 08:00 do 12:00 hodiny na sekretariáte školy.
       Pre vyzdvihnutie ISIC preukazu je potrebné doniesť fotku s rozmermi 26 x 32 mm.

        

     • Študentský preukaz ISIC
      • Študentský preukaz ISIC

       18. 6. 2018

       Naši študenti majú možnosť vybaviť si medzinárodný študentský preukaz ISIC s logom našej školy. Môžu ho využiť pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou, autobusovou i vlakovou dopravou alebo využívať rôzne iné výhody a zľavy poskytované CKM Agency.

       Poplatok za čipovú kartu (životnosť čipovej karty je 5 rokov, po tomto termíne je potrebné zakúpiť si novú čipovú kartu) + poplatok za známku ISIC+EURO‹26 na prvý školský rok je 10,00 € + 10,00 € = spolu 20EUR 

        Tlačivo Vám poskytnú triedni učitelia alebo si ho môžete vyzdvihnúť u pani sekretárky (kancelária vedľa riaditeľne) Vyplnené tlačivo odovzdáte na sekretariáte.

       Ako to vidia žiaci ktorí už poznajú výhody preukazu ISIC, si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=07TXVp8rjss.

       Na škole ste si známku ISIC 09/2018  môžete objednať  do konca Júna 2018. Ďalšie známky sa budú znova cez školu riešiť v septembri 2018.
       V prípade záujmu v čase prázdnin sa telefonicky informujte na sekretariáte  033 / 5555 123

       Od 01.10.2017 sa dá známka ISIC 09/2018 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk s doručením na domácu adresu.

      • HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK pre školský rok 2018/2019

       11. 5. 2018

       Miesto konania: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28  Trnava

       Termín konania skúšok:         14. máj 2018 – 1. kolo, 1. termín

                                                      17. máj 2018 – 1. kolo, 2. termín

       Učebne:          č. dverí 26S - 1. poschodie

                               č. dverí 31S - 1. poschodie

       Pedagogický dozor:

       SJL – Mgr. Eva Kalivodová, Mgr. Ivona Shalevská

       Prírodoveda, biológia: Mgr. Jana Hlavnová, Mgr. Anna Košuthová

       Časový harmonogram:

       08.00 - 08.10  Úvodné pokyny (Ing. Ivan Tománek, Ing. Ján Piešťanský) – pred aulou školy

       08.10 - 08.30  Presun do učební pre vykonanie prijímacích skúšok, prezentácia a úvodné pokyny (pod vedením pedagogického dozoru)
        

       08.30 – 09.30 Prijímacia skúška zo SJL (Mgr. Eva Kalivodová, Mgr. Ivona Shalevská)

       08.30 – 09.45 Prijímacia skúška zo SJL – integrovaní žiaci

       09.30 – 10.00 Prestávka – žiaci neopúšťajú poschodie, na ktorom sa konajú prijímacie skúšky (pedagogický dozor Ing. Ján Piešťanský)

       od 09.45 Oprava testov zo SJL v zborovni

        

       10.00 – 10.05 Úvodné pokyny k vypĺňaniu testu z prírodovedy a biológie

       10.05 – 11.05  Prijímacia skúška z prírodovedy a biológie (Mgr. Jana Hlavnová, Mgr. Anna Košuthová)

       10.05 – 11.20 Prijímacia skúška z prírodovedy a biológie – integrovaní žiaci

       od 11.20 Oprava testov z prírodovedy a biológie

        

       15.00 –Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok prvého termínu (14.05.2018) na stránke školy a na vchode do budovy školy.

       Poznámky:

       Integrovaným žiakom sa zvyšuje čas na písanie testu o 25% (15 minút), ale písanie nasledujúceho testu začnú súčasne s ostatnými žiakmi.

       Celkové zverejnenie výsledkov s poradím uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúškybude dňa – 17.05.2018 do 16:00 hod.na internetovej stránke školy www.spostt.edupage.ska na vchode do budovy školy.

                            

       Ing. Ivan Tománek

          riaditeľ školy

      • Keď vedeckosť, tak exkurzia vo vedeckej inštitúcii

       26. 4. 2018

       Ak chcete vo vyučovacom procese napredovať musíte uplatňovať zásadu vedeckosti, pretože veda bola vždy v popredí rozvoja vedomostí z odborných predmetov. Týchto na našej škole v každom študijnom odbore máme celú plejádu. Keď ich chcete vidieť v realite, musíte si nájsť inštitúciu, ktorá sa vedou a výskumom zaoberá. Takýto subjekt sídli v susednom regióne a blízko našej školy. Je to Centrum výskumu živočíšnej výroby v Nitre. Pod organizačnou záštitou Ing. Andrey Zvěřinovej sa žiaci študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena zúčastnili exkurzie v uvedenom centre. Počas bohatého programu, ktorého hlavnými organizátormi boli Ing. Kamil Šulko Ján Huba mali možnosť zoznámiť sa s celkovým vedecko-inovatívnym poslaním centra a konkrétne vidieť činnosť jednotlivých odborov. Bol to odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, na ktorom bolo poukázané na potrebu zachovania genofondu populácie uznaných (domácich) plemien hospodárskych zvierat, pričom priamo v laboratóriu mali možnosť vidieť časť hodnotenia plodnosti gunárov suchovskej husi. Odbor malých hospodárskych zvierat bol zaujímavý z troch pohľadov. Jednalo sa o štúdium problematiky výživy a ustajnenia králikovjaponských prepelíc a uplatnenia líniovej plemenitby plemena kury oravka žltá. U odboru výživy skupinu zaujala nielen problematika výživy a dietetiky prežúvavcov, ale i možnosť dozvedieť sa konkrétnejšie zaujímavosti výživy jelenej zveri.

       Zaujímavé boli taktiež návštevy inštitúcií zaoberajúcich sa biotechnológiu reprodukcie v chove hovädzieho dobytka a laboratóriom pre overovanie pôvodu hospodárskych zvierat cestou uplatňovania najnovších genetických metód.

       Získaný komplex informácií bude i komplexom rozšírenia si vedomostí z odborných predmetov vyučovaných u budúcich veterinárnych zdravotníkov.

      • EXKURZIA

       26. 4. 2018

        

        

       20.4- 2018 sme navštívili pamätné miesto a múzeum najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau. Táto exkurzia zanechala hlboký dojem v každom z nás. To čo sa odohrávalo v týchto táboroch je veľmi ťažké si predstaviť.

      • TECHAGRO BRNO 2018

       26. 4. 2018

       Do galérie TECHAGRO BRNO 2018 boli pridané fotografie.

       Dňa 12.4.2018 sme navštívili veľtrh poľnohospodárskej techniky TECHAGRO v Brne, ktorý patrí medzi tri najväčšie poľnohospodárske veľtrhy v Európe. Boli tam k videniu poľnohospodárske  stroje a technika popredných svetových výrobcov / CLAAS, ZETOR, POTTINGER, CASE, VALTRA, JOHN DEERE a ďalší./. Žiaci si pozreli aj kompletné linky na spracovanie pôdy, siatie a sadenie
       Zoznámili sa s najmodernejšou  technikou a technológiami v poľnohospodárstve a presvedčili o nutnosti vzdelávania sa v obore.

       Cesta splnila účel a bola vhodným doplnením praktického a teoretického vyučovania.

      • V Nitre sa nám darí

       13. 4. 2018

       Ešte ani nestačila opadnúť eufória zo súťaže NAJ agrodievča/chlapec a do Nitry už cestovala iná skupina – žiačky IV.A triedy, študijného zamerania kynológiaKlára Grúberová, Katarína Masárová Barbora Mlynková.

       Pri spomenutí kynológie sa každému naskytne i obraz psa, ktorý je nielen dominantným zvieraťom v odbornom štúdiu kynológie, ale tento krát i jedincom, od ktorého sa očakával úspech na ďalšej súťaži. Bola to Medziškolská súťaž v kynológii o putovný pohár pod záštitou riaditeľky SOŠ veterinárnej v Nitre, konaná 11. apríla 2018. Typ súťaže bol BH – SK, časť A, podľa skúšobného poriadku, bez zadania skúšky a bez streľby v rozsahu: privolanie psa (ľubovoľný z dvoch spôsobov, ovládateľnosť psa na vodidle a bez vodidla, odloženie psa v ľahu za pochodu a dlhodobé odloženie psa (30 krokov, psovod stojí ľubovoľným smerom k psovi).

       Nakoľko majiteľky psom venujú potrebnú chovateľskú starostlivosť, Mgr. Ľudovít Kaiser odborným predmetom venuje nielen odbornosť, ale obohacuje ich vlastnými chovateľskými a trénerskými skúsenosťami, pričom v uvedenom dni boli psy „vo forme“, preto súťaž skončila tak, ako si to každý súťažiaci praje – 1. miesto v súťaži družstiev spomedzi piatich zúčastnených stredných odborných škôl. Zároveň v súťaži jednotlivcov Barbora Mlynková obsadila 2. miesto.

       Súťažiace už v utorok 17. apríla budú absolvovať dôležitejšiu skúšku – „skúšku dospelosti“ z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. K tejto skúške je im potrebné popriať, aby ich sprevádzali prvky úspechov ako na súťaži v Nitre.

      • Úspešné finále NAJ agrodievča / agrochlapec

       13. 4. 2018

       Posledný deň prvej dekády mesiaca apríl sme očakávali s veľkou netrpezlivosťou, pretože sa v priestoroch výstaviska Agrokomlex konalo finále NAJ agrodievča a NAJ agrochlapec. V ňom sme mali svojich troch zástupcov a v kútiku duše sme očakávali „aspoň jednu medailu“.

       I keď od obdobia nášho príchodu až po vyhlásenie bol takmer trojhodinový časový úsek nemuseli sme trpieť nervozitou, pretože organizátor pripravil veľmi zaujímavú a pre nás i poučnú konferenciu týkajúcu sa uplatňovania inovačných vedeckých metód v poľnohospodárskej prvovýrobe, uplatňovania informačno-komunikačných technológií pri obchodovaní s poľnohospodárskymi komoditami na svetovom trhu, či novinky v oblasti poskytovania dotácií. Čas pre účasť sa na tejto konferencii si našla i ministerka rezortu pani Gabriela Matečná, ktorá okrem referovania o aktivitách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka i počas prestávky sa nám venovala v tom, aby sme ju stručne oboznámili s inováciami v oblasti vzdelávania cestou pokusov ako i na vyhotovenie pamätnej fotografie jedného finalistu.

       Tým jedným finalistom bol žiak Mário Jakubovič (II.A), ktorý ešte pred obedom netušil, že po zreferovaní svojich vízií týkajúcich sa rozvoja poľnohospodárstva so zameraním na chov hovädzieho dobytka bude ako posledný počuť svoje meno, ale už ako víťaz súťaže NAJ agrochlapec.

       Ďalším dvom reprezentantkám vo finále – Simone Kalickej a Alžbete Reptovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu a všetkým trom finalistom úspešné štúdium poľnohospodárskej problematiky.

      • V SOČ postup do celoslovenskej súťaže

       11. 4. 2018

       Dňa 6. apríla sa v SOŠ v Senici konala krajská súťaž SOČ, v ktorej nás reprezentovali Denisa Gazdíková a Pavol Bernát v súťažnom odbore poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. Aj keď názov odboru je dlhý a zahrňuje tri problematiky snáď nie je potrebné nikomu predstavovať, ktorá z nich bola našim súťažiacim blízka.

       Predom sme vedeli, že písomnú časť prác mali spracovanú na vysokej odborno-metodickej úrovni. Prezentácie sa taktiež vyznačovali odbornosťou, výstižnosťou a estetikou. Účastníkom zostávalo iba vmestiť sa do časového limitu, odborne a s istotou sa vyjadrovať, pohotovo odpovedať na diskusné otázky, ako i zaujať hodnotiacu komisiu a súťažiacich žiakov iných škôl, ktorí boli ich konkurentmi. Práve týmito prvkami sa vyznačovali i iné práce a ostatní žiaci, preto mala hodnotiaca komisia, v ktorej sme mali taktiež zastúpenie cestou Mgr. Jany Hlavnovej objektívne riešiť rébus umiestnenia prác. Z nich do celoslovenskej súťaže mohli postúpiť iba dve práce.

       Postup cestou obsadenia 2. miesta a cestu do celoslovenskej súťaže v Žiline si vybojovala Denisa Gazdíková, ktorej koncom mesiaca apríla budeme fandiť znova.

       Pavlovi Bernátovi taktiež ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, PVOD Bíňovce a tým prezentáciu poľnohospodárskeho subjektu, ktorého tvrdá pšenica je známa i na zahraničnom trhu.

      • Mladý ekofarmár

       27. 3. 2018

       Do galérie Mladý ekofarmár boli pridané fotografie.

       Mlieko je potravina, ktorú nie je potrebné konzumentom zvlášť predstavovať, pretože sa s ňou stretajú počas celého života. K tomu, aby sa táto nenahraditeľná potravina dostala na náš stôl existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvnia jej kvalitu. Prvý dôležitý činiteľ je chov zdravého stáda kráv. Pri jej získavaní je potrebná hygienicky vyhovujúca dojacia technika prispôsobená fyziológii vemena. Najdôležitejšie miesto zaujíma dojič, ktorý musí mať teoretické vedomosti o mliečnej žľaze, technike dojenia, ošetrenia, uchovávania a hodnotenia mlieka a samozrejme s tým spojené praktické zručnosti.

       Aby sme vychovali absolventov spĺňajúcich tieto požiadavky, tak je každoročne na Slovensku usporiadaná súťaž Mladý ekofarmár, ktorá v tomto roku má poradové číslo 19. Pred celoslovenským stretnutím tých najlepších žiakov SOŠ zameraných na poľnohospodárstvo prebiehajú školské a regionálne súťaže.

       Už tradične niekoľko rokov za sebou prebieha regionálna súťaž u nás, pretože máme vytvorené optimálne podmienky pre jej usporiadanie. Ihneď vedľa školy je k dispozícii školské hospodárstvo, na ktorom v dojárni prebieha praktická časť – dojenie. Pripomíname, že všetky podmienky na jej priebeh sú splnené i tým, že v šľachtiteľskom chove holstejnského dobytka už po desaťročia sa dosahuje zaradenie mlieka do triedy Q.

       Žiaci majú pre absolvovanie teoretickej časti – testu veľmi dobrú východiskovú pozíciu, pretože majú možnosť študovať z učebníc, ktorými sú autormi naši učitelia. V škole sú taktiež priestory na vykonanie ďalších častí súťaže a to chemické laboratórium, v ktorom sa hodnotí mlieko z hľadiska jeho kvality po nutričnej i hygienickej stránke.

       V tomto roku dňa 22. marca sa súťaže okrem našich žiakov (do nej zaraďujeme starších ako aj mladších žiakov) zúčastnili i dlhoroční súťažní partneri a to žiaci zo SOŠRV z Dunajskej Stredy. Po ukončení regionálnej súťaže do celoslovenskej postupujú prví piati úspešní súťažiaci.

       Po celkovom vyhodnotení do celoslovenskej súťaže z našich žiakov postupujú štyria – Natália Baničová, Matúš Goláň (obaja IV.B trieda) a z mladších, veľmi dobre si počínajúcich žiakov z II. B triedy sú to Michal Radošovský a Alexandra Rábarová.

      • Výročná členská schôdza včelárov opäť u nás

       27. 3. 2018

       Pre každého poľnohospodára je jar očakávaným obdobím, kedy začína svoje práce. Na ich začiatku vykoná prehliadku tých výrobných faktorov, s ktorými bude pracovať počas vegetačného obdobia. Agronómi sa zameriavajú na stav pôdy a porastov, záhradkári sa púšťajú do ošetrovania ovocných drevín. Aby sa v poľnohospodárstve na rastlinách vyžadujúcich opeľovanie dosiahli veľmi dobré úrody je potrebná včela medonosná. U nej v nedávnych dňoch včelári vykonali prvé prehliadky svojich včelstiev. Ako so včelami pracovali počas minulého roka, ako prezimovali a aká je ich sila už zistili.

       Po tejto prvej a významnej práci na druhej strane sa stretli v rámci výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave konanej dňa 25. marca 2018 v aule SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, ktorá sa v týchto priestoroch konala už po dvadsiaty tretí raz. Na nej okrem obvyklého programu ich privítal Ing. Ivan Tománek – poverený funkciou riaditeľa školy. Ten pri privítaní konštatoval, že si nedokáže predstaviť iné miesto, v ktorom by včelári mali schôdzu konať.

       Každoročne dôležitou súčasťou schôdze z odborno-metodického hľadiska býva i odborná prednáška vždy na slovo vzatého odborníka. V tomto roku ju realizoval Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. zo  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú nám ako poľnohospodárom nie je taktiež potrebné bližšie predstavovať. Problematika prednášky sa orientovala na technológiu chovu včiel nielen u nás, ale aj vo svete, prevenciu proti negatívnym javom včelstva, ale i škodlivým činiteľom spôsobených nesprávnymi zásahmi pri ošetrovaní poľnohospodárskych kultúr. Prednáška ako tradične nám poskytla mnoho dôležitých informácií a bola prepojením časti školského vzdelávacieho programu zameraného na chov hospodárskych zvierat so včelárskou praxou.

                                                                                                 Ing. Ján Piešťanský

      • 2% z dane z príjmu

       21. 2. 2018

       Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu žiackych šatní.

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Návod ako postupovať nájdete v nasledujúcom linku.      Ďakujeme

      • Školská súťaž stredoškolskej odbornej činnosti

       2. 3. 2018

       Dňa 2. marca kedy väčšina žiakov už pomýšľala na jarné prázdniny sa na škole uskutočnila súťaž SOČ. Tento rok mala z časového hľadiska dve jubileá. Na Slovensku slávi 40. výročie jej založenia a na škole zase 35 rokov jej aktívneho trvania. Každým rokom sa na nej zúčastňuje rôzny počet súťažiacich. Žiaci počas uvedeného obdobia najviac súťažili v odboroch vyplývajúcich z odborného zamerania školy – poľnohospodárstvo a biológia. Tí, ktorí majú určité záľuby sa orientovali i na využitie voľného času, ale i v ňom najčastejšie súťažné práce boli spojení s prírodou.

       Po odborno-metodickej stránke tohtoročná SOČ, i keď bola v réžii iba dvoch „štvrtáckych“, no na druhej strane veľmi kvalitných súťažných prác sa orientovala na pestovanie netradičných poľnohospodárskych kultúr. Z celospoločenského pohľadu práve pestovanie týchto rastlín ide do popredia.

       Žiačka Denisa Gazdíková vypracovala prácu Vyhodnotenie pokusov s pestovaním netradičných tekvicovitých kultúrnych rastlín. Jej spolužiak, Pavol Bernát si zvolil tému Zhodnotenie pestovania  tvrdej ozimnej pšenice  v PVOD Bíňovce za roky 2015-2017.

       Obaja súťažiaci veľmi dobre prezentovali svoje práce po odborno-metodickej stránke a s orientáciou na odbornú prax. Preto postúpili do krajskej súťaže, v ktorej im prajeme veľa úspechov.

      • NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec - sme úspešní

       16. 2. 2018

       Deň 14. február sme v tomto roku mohli sledovať z troch pohľadov.

       Pre mladých ľudí sa niesol v znamení sviatku sv. Valentína a pre kresťanov zase predstavoval Popolcovú stredu. Tretím pohľadom bol ten, že pre štyroch žiakov našej školy, ktorí postúpili do semifinále celoslovenskej súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec bola práve účasť, v tomto už poradí šiestom podujatí.

       Meranie síl na ňom nie je orientované tým smerom, že súťažiaci rieši konkrétnu zadanú úlohu, ale po úvodnom predstavení sa odpovedá na otázky z poľnohospodárskej problematiky kladené moderátorom. Pritom samozrejme musí mať nielen vedomosti, ale i kultivované vystupovanie. Moderátorom už tradične býva vydavateľ odborných mesačníkov Agromagazín a Slovenský chov Ján Huba. Tento rok sa zameral na okruhy reprodukcie rastlín a živočíchov a na prvovýrobu potravín. Pre objektívnosť vyhodnocovania odpovedí súťaž pozorne sledovala a hodnotila porota, ktorej velil skúsený redaktor Farmárskej revue Ján Škorňa. Aby sa súťaž stala naozaj objektívnou, tak na jej konci - pred záverečným vyhodnotením predstavil súťažiaci žiak svoje vízie, ktoré sú orientované na to, ako sa chce uplatniť v poľnohospodárstve.

       Naši štyria reprezentanti si na súťaži počínali veľmi dobre a je im potrebné rovnako poďakovať všetkým. Pretože do finále sa nemôže prebojovať každý, tak predsa trom sa to podarilo. V mesiaci apríl im držme palce!

      • Deň otvorených dverí

       19. 2. 2018

       Žiaci deviateho ročníka základnej deväťročnej školy stoja pred dôležitým životným rozhodnutím – v akom štúdiu chcú po jej ukončení pokračovať. Informácií, ktoré o jednotlivých typoch stredných škôl dostávajú sú z rôznych zdrojov, počnúc školou, končiac rodinou. Medzi veľmi významné informačné zdroje patrí i návšteva školy cestou dňa otvorených dverí. Tu sa majú možnosť dozvedieť o náplni ponúkaných študijných odborov a zameraní, uplatnení sa po ukončení štúdia, či prijímacích skúškach. Tým dôležitejším faktorom je vidieť podmienky, v ktorých sa štúdium uskutočňuje, príp. vidieť zaujímavosti, ktoré taktiež škola ponúka.

       Na dni otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 15. januára 2018 sa žiaci, ale i ich rodičia zaujímali hlavne o štúdium odborných predmetov rastlinnej a živočíšnej výroby, mechanizácie, kynológie, veterinárstva a širokej škály ekonomických predmetov. Mali možnosť prezrieť si malé a veľké mechanizačné prostriedky, ale i školské hospodárstvo, na ktorom sa vykonáva odborná prax. Väčšinu informácií sprostredkovávali záujemcom žiaci a možno aj ich budúci spolužiaci našej školy. Pútačom návštevy boli ukážky výcviku psov, pričom nám pomohli spestriť tento program i príslušníci policajného zboru.

       Návštevníci poľnohospodárstvo videli nielen očami, ale mohli si ním príjemne podráždiť chuťové poháriky pri ochutnávke jogurtov, tvarohu alebo syra, ktoré boli vyrobené z veľmi kvalitného mlieka školského hospodárstva, pod odborným vedením učiteliek predmetov hygiena potravín a odborná prax ako i s úsmevom podávané žiačkami školy.

      • Lineárne hodnotenie hovädzieho dobytka

       29. 1. 2018

       Poľnohospodárstvo si je ťažko predstaviť bez živočíšnej výroby a poľnohospodársku školu bez školského hospodárstva. Taktiež vyučovanie odborných predmetov musí spájať teóriu a prax, čo potvrdzuje i jedna z didaktických zásad. Ak chceme dosiahnuť na odbornej škole veľmi dobré výsledky nie je možné opomenúť ďalšie zásady - odbornosti a vedeckosti, ktoré si vyžaduje nielen vyučovací proces, ale i samotná výroba.

       Tieto zásady už dlhé roky uplatňuje Školské hospodárstvo Trnava, čo ho vynieslo nielen na pozíciu šľachtiteľského chovu holsteinského dobytka, ale i zaradilo medzi Top farmy. Aby postavenie bolo ešte efektívnejšie, tak toto účelové zariadenie umožňuje, aby si v ňom žiaci skvalitnili vyučovací proces priamou účasťou na dôležitých akciách týkajúcich sa prepojenia učebných osnov s výrobnou praxou.

       Dňa 19. januára 2018 prebehlo na školskom hospodárstve lineárne hodnotenie kráv, ktoré mali možnosť sledovať žiaci druhého ročníka študijného odboru agropodnikanie. Hodnotenie nielenže vykonával, ale i odborne vysvetľoval medzinárodne uznávaný hodnotiteľ pán Csaba Dénes. S vysokou dávkou odbornosti a v našom prípade i didaktiky sa orientoval na hodnotenie hlavných súhrnných znakov: celkové hodnotenie tela kravy, vemeno, končatiny, mliečnu pevnosť a telesnú stavbu. Samozrejme, že u hodnotených zvierat nepozabudol poukázať na skutočnosť ako jednotlivé znaky súvisia s úžitkovosťou, príp. zdravotným stavom zvieraťa

       Účasť žiakov pri výkone uvedenej plemenárskej metódy bola veľmi vhodná, ba priam povedané až žiaduca, pretože na najbližších vyučovacích hodinách v predmete chov hospodárskych zvierat, kedy bude preberaný tematický celok vlastnosti hospodárskych zvierat sa položili odborno-metodické základy cieľov dosiahnutia efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu odborného predmetu.

       Ján Piešťanský

       SOŠPaSV Trnava

      • NAJ agro - chlapec / dievča

       20. 12. 2017

       Koncom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo prestížnej súťaže NAJ agro - chlapec / dievča.

       V kategórii Naj agro chlapec sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Cyril Novák

                        2. Mário Jakubovič

                        3. Patrik Pokorný

       V kategórii Naj agro dievča sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Alžbeta Reptová

                        2. Simona Kalická

                        3. Sabina Jurčová

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v semifinále, ktoré sa uskutoční v mesiaci február na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 

      • Prax partnerskej školy z Poľska

       8. 12. 2017

       V dňoch 4. - 12. decembra 2017 absolvovala na našej škole prax skupina žiakov veterinárneho zamerania z partnerskej školy Zespół Szkół Spożywczych zo Zabrze. Cieľom praxe bolo oboznámiť sa so štúdiom v študijnom odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena u nás a porovnať ho s tým poľským. I keď sa jednalo o žiakov prvého ročníka, tak ich zaujal náš predmet odborná prax, na ktorej im naši žiaci ukázali pitevnú techniku a diagnostikovanie chorôb na napadnutých orgánoch malých zvierat. Po odbornej stránke sa oboznámili i so zooveterinárnymi podmienkami chovu nosníc v Biogal, a.s. Špačince. Zo záujmovej činnosti si mohli vyskúšať svoje kreatívne zručnosti pri zhotovovaní vianočných výzdob na Mikulášskom trhu v aule školy. V rámci poznávacej činnosti navštívili hlavné mesto Slovenska Bratislavu a osobného vyžitia zase vianočné trhy ako v Bratislave, tak i v Trnave.

      • Vianočné trhy

       23. 11. 2017

       Predvianočná atmosféra sa pomaly vkráda do každej rodiny a na námestia miest. Na nich prebiehajú vianočné trhy, ktoré majú niekoľko cieľov. Najdôležitejší je ten, aby sa ľudia na nich zbližovali nielen pri ich návšteve, ale i tým, že pre svojich blízkych, priateľov alebo známych vyberieme aspoň malý, symbolický darček, ktorý ich poteší.

       Vianočné trhy sa po prvý raz uskutočnili dňa 6. decembra 2017 i na našej škole, pričom žiaci na nich prezentovali svoj talent výrobou umeleckých (i keď iba amatérskych) predmetov z prírodných materiálov. Tí, ktorí nás poctili svojou návštevou si zároveň prezreli i interiér školy - hlavne teráriá, pre ktoré je skôr typické teplo, ako predvianočná zima. Teplo vyvoláva hrejivý pocit, ktorý sme sa snažili vytvoriť pre každého návštevníka, čo sa i organizátorom - žiakom školy vydarilo.

      • Návšteva z Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo" di Sorrento

       2. 11. 2017

       Nakoľko si naša škola urobila veľmi dobré meno v Taliansku nielen ohľadom pokusnej činnosti, ale i pri organizovaní rôznych podujatí kultúrno-spoločenského charakteru, tak nás Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave zaradil do spolupráce pri napĺňaní ďalších projektov realizovaných talianskymi odbornými školami.

       Ešte koncom školského roka nás požiadal o pomoc zavŕšiť projekt pod názvom "La dieta mediterranea" (prel.: stredozemné stravovanie), ktorý na Slovensku chcel predstaviť Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo" di Sorrento (NA) (Polišpecializovaná stredná odborná škola v Sorrento, okr. Neapol) cestou výstavy typickej tradičnej kuchyne regiónu Campania spojenou s ukážkou varenia niektorého obľúbeného jedla. Zaujímavosťou tohto projektu financovaného Talianskym ministerstvom školstva je aj to, že pod záštitou veľvyslanectiev Talianskej republiky v rôznych krajinách sveta sa v posledný týždeň mesiaca novembra organizujú dni talianskej kuchyne, ktoré môžu byť propagované práve cestou škôl.

       V spolupráci s talianskou stranou sme sa podelili dve stredné odborné školy v období od 24. do 27. októbra 2017. Bola to SOŠ obchodu a služieb v Trnave, ktorá usporiadala výstavu spomínanej kuchyne a naša škola, pretože taliansky partner sa mal záujem zoznámiť i s poľnohospodárskym školstvom, obohatiť si z neho poznatky a rozšíriť si zážitky z krátkeho pobytu na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že talianska stredná odborná škola má študijné zamerania orientované na gastronómiu, turistiku a ekonomiku tak na našej škole bola päťčlennej delegácii  predstavená problematika chovu domácich a cudzokrajných zvierat, ale aj aranžovanie z prírodných materiálov. Na škole si preto prezrela ukážky aranžérskej tvorby a priestory chovu cudzokrajných zvierat. Na školskom hospodárstve sa Taliani zase zaujímali o chov hovädzieho dobytka, výrobu mlieka a jeho predaj prostredníctvom automatu.

        

       Delegáciu zo Sorrento (NA) sprevádzal odborný učiteľ Ján Piešťanský.

       Talianski partneri nakoľko majú v svojom študijnom zameraní i turizmus, tak sa zaujímali o využívanie prírodných materiálov na výzdobu interiérov.

       Talianski učitelia a žiaci pri prehliadke odchovu teliat na Školskom hospodárstve v Trnave.

       (zdroj obrázkov: Helena Ustaníková)

      • 25. 9. 2017

       Vážení rodičia, dňa 02.10.2017 (pondelok) o 16:30 sa uskutoční Rodičovské združenie a následne o 17:00 stretnutie Rady rodičov.

      • 26. 8. 2017

       Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 bude 4.9.2017 o 8.15 hod. v aule školy.

       Tešíme sa na Vás  smiley

     • Ukážka výcviku psov a kanisterapie
      • Ukážka výcviku psov a kanisterapie

       29. 5. 2017

       Poslaním výchovno-vzdelávacieho procesu a náplňou školského vzdelávacieho programu je i spolupráca s inými školami a prezentácia odborného vzdelávania. V rámci kompetencií je treba pozerať i na humánne poslanie študijného odboru agropodnikanie a preto žiaci školy vykonávajú ukážky aj pre hendikepované deti. Aká je odozva na takéto akcie, ktoré sa uskutočňujú v rámci učebnej a individuálnej praxe v študijnom zameraní kynológia najlepšie svedčí nižšie uvedené poďakovanie:

        „Týmto by sme chceli poďakovať učiteľovi Vašej školy Mgr. Kaiserovi a jeho študentom, ktorí veľmi ochotne uskutočnili dňa 25.5.2017 pre deti Špeciálnej základnej školy v Pezinku a jej pobočky v Modre  ukážku výcviku psov a kanisterapie. Vaši študenti ukázali, že skutočne vedia pracovať so zvieratkami, ukázali deťom, čo všetko psíky dokážu a deti boli úplne nadšené. Jedná sa o deti s určitým znevýhodnením, pre ktoré bola celá akcia mimoriadnym zážitkom, s akým sa ešte nestretli. 

        Ešte raz ďakujeme.

        Za občianske združenie MOPED, ktoré akciu zorganizovalo Vašej škole 

       prajeme veľa úspechov.“
       JUDr. Zuzana Motáčková     

      • Deň polície

       28. 4. 2017

       Dňa 27. apríla 2017 predviedli na našej škole príslušníci Policajného zboru SR radu ukážok, ktoré zaručujú bezpečnosť obyvateľstva a poriadok. Neodmysliteľnou súčasťou ich práce sú aj zvieratá - kone a psy, pomocníci pri ich každodennej práci. Práve ukážky s týmito jedincami žiakov najviac zaujali, pretože sa u nás študuje odborné zameranie kynológia a tematický celok chov koní je súčasťou učebných osnov predmetov chov hospodárskych zvierat resp. hygiena chovu zvierat.

       Príjemným spestrením programu bolo, že v radoch policajtov sa nachádzali i naši úspešní absolventi, z ktorých Ing. Martina Kredatusová odborne oboznámila terajších žiakov nielen o práci v policajnom zbore, ale i možnosti využitia odborných vedomostí z poľnohospodárskej školy v rámci pomaturitného štúdia.

        

     • Stredoškolská odborná činnosť
      • Stredoškolská odborná činnosť

       4. 4. 2017

       Naši riešitelia stredoškolskej odbornej činnosti si veľmi dobre počínali i v krajskej súťaži, ktorá sa konala dňa 30.03.2017 v SOŠ v Galante. Súťažili sme dvoch súťažných odboroch a to poľnohospodárstvo a biológia. Umiestnenia boli veľmi dobré, čo nasvedčovalo tomu, že práce boli kvalitné, ale postúpenie z jednotlivých odborov je možné iba pre prvé dve práce. Jednotliví žiaci nakoľko mali práce po odborno-metodickej stránke kvalitne vypracované a obhajoby vykonali na požadovanej úrovni, tak sa umiestnili nasledovne:

       2. miesto (poľnohospodárstvo): Jozef Viskupič: Vyhodnotenie pestovania repky olejnej v podniku Agrofarm Borová. Postupuje do celoslovenskej súťaže.

       3. miesto: Adam Banci (poľnohospodárstvo): Vyhodnotenie pokusov s pestovaním carosella v roku 2016

       4. miesto: Martin Ištok (biológia): Využitie mykorízy v poľnohospodárstve. Áno alebo nie?

       Zúčastneným riešiteľom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu a postupujúcemu prajeme veľa úspechov i v celoslovenskej súťaži.

     • Včelári bilancovali
      • Včelári bilancovali

       27. 3. 2017

       Skorá jar je pre včelárov typická prvou prehliadkou včelstiev. Jej výsledky sú potrebné nielen pre uplatňovanie ďalších chovateľských postupov, ale i podkladom pre správu o stave včelstiev, ktoré sa preberajú na členskej schôdzi.

       Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave sa konala dňa 26.03.2017 v aule SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, na ktorej okrem obvyklého programu boli pripomenuté ďalšie úspechy v ocenení medoviny spoločnosti Apimed z Dolnej Krupej, ktorej zakladatelia majú veľa spoločného práve i s našou školou. Za dôležitú súčasť schôdze z odborno-metodického hľadiska sme považovali odbornú prednášku pána RNDr. Václava Švamberka z Českej republiky z problematiky apiterapie na tému Včelie produkty a ich vplyv na zdravie človeka. Prednáška okrem toho, že nám poskytla mnoho dôležitých informácií a bola prepojením školského vzdelávacieho programu so včelárskou praxou bola i predpremiérou Svetového dňa apiterapie, ktorý pripadá na deň 30. marca 2017.

       (foto: Igor Fajčík)

     • Stredoškolská odborná činnosť
      • Stredoškolská odborná činnosť

       17. 3. 2017

       Dňa 16. marca 2017 prebehlo školské kolo SOČ. I keď v tomto roku sa ho zúčastnil menší počet žiakov komisia mohla konštatovať, že práce sa vyznačovali kvalitou nielen po odborno-metodickej stránke, ale zahŕňali prvky inovácií, experimentálnej činnosti a medzinárodnej spolupráce so vzdelávacími a výrobnými inštitúciami.

       Do krajskej súťaže SOČ postúpili tri práce do dvoch odborov od nasledovných riešiteľov:

       Jozef Viskupič: Vyhodnotenie pestovania repky olejnej v podniku Agrofarm Borová

       Adam Banci: Vyhodnotenie pokusov s pestovaním carosella v roku 2016

       Martin Ištok: Využitie mykorízy v poľnohospodárstve. Áno alebo nie?

       Zúčastneným riešiteľom ďakujeme za vyvinutú aktivitu a prajeme im veľa úspechov v krajskej súťaži.

      • 15. 3. 2017

                  V nedávnych dňoch v talianskom periodiku Il Picentino bol publikovaný odborný článok zástupcu riaditeľa školy, Jána Piešťanského pod názvom Príklad medzinárodnej spolupráce: skúšky pestovania tekvicovitých na Slovensku.
                   Pri spolupráci s Talianskom sme sa orientovali na overovanie možností pestovania vybraných kultivarov cukiet a carossella (kríženec melóna s uhorkou uvedený na obrázku). Tento druh spolupráce je zameraný i odborno-didakticky. V rámci združenia vzdelávacích zariadení pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EUROPEA Slovakia spolupracujeme so združením EUROPEA Italia, ktorej predsedom je hlavný školský inšpektor pre poľnohospodárske vzdelávanie Giuseppe Murolo podporujúci nielen medzinárodnú spoluprácu, ale dbajúci o to, aby odborní učitelia i žiaci cestou vykonávania hlavne individuálnej praxe sa zameriavali na uplatňovanie inovácií v rámci medzinárodnej spolupráce. Práve pán Murolo bol iniciátorom toho, aby o našich aktivitách sa dozvedeli talianski pestovatelia uvedených druhov poľnohospodárskych kultúr.

     • Finále projektu Made in Italy
      • Finále projektu Made in Italy

       14. 3. 2017

             V Taliansku v roku 2015 bol vyhlásený projekt "Made in Italy", v rámci ktorého talianske školy si hľadajú zahraničných partnerov, s ktorými spolupracujú v konkrétnej oblasti, pričom propagujú i inú vybranú oblasť, v našom prípade agropotravinársky sektor na území zahraničného partnera.
             Naša škola bola požiadaná realizátorom projektu I.I.S.S. Caramia - Gigante Locorotondo - Alberobello (BA) , že v podmienkach školy budeme overovať možnosti pestovania talianskych zelenín v našich klimatických podmienkach, pričom s výsledkami oboznámime partnerskú školu z Talianska. Tá ako reciprocitu urobí návštevu našej partnerskej školy a oboznámi nás s tradičnými, regionálnymi agropotravinárskymi komoditami. viac v článku tu

     • KRAJSKÉ KOLO 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR
      • KRAJSKÉ KOLO 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

       14. 3. 2017

       Dňa 9.3. 2017 sa v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Školskom Hospodárstve v Trnave,
       konala krajská súťaž Mladý ekofarmár, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, a športu SR.

       Súťažilo 10 žiakov z Trnavskej a Dunajsko Stredskej školy v piatich disciplínach počínajúc praktickou časťou a končiac vedomostným testom.

       Celkovou víťazkou sa stala Natália Baničová, na druhom mieste sa umiestnila Lenka Petrovičová (obe z našej školy) a tretí skončil Ondrej Boltvan z Dunajskej Stredy.

       Do Slovenského kola okrem uvedených postupuje aj náš Matúš Goláň.

       Blahoželáme víťazom a držíme palce v celoslovenskom finále v Pruskom.

      • 24. 2. 2017

       Ak ste úspešní vo výrobe, tak sa presadíte na trhu práce. Ak dosiahnete úspechy vo vzdelávaní, a nemusí to byť iba vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i v mimoškolských aktivitách, tak dokážete motivovať veľa partnerov k spolupráci so školou. Hoci pestovanie zeleniny a umelecká činnosť nie sú kľúčovými faktormi vo vzdelávaní odborných, či všeobecnovzdelávacích predmetov rozvoj medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti neustále motivuje ľudí túto spoluprácu propagovať. Pestovanie mnohých zelenín v spolupráci s Talianskom motivovalo našu bývalú učiteľku, Ing. Vieru Benčatovú vyhotoviť malé umelecké dielo. Niekedy je na škodu, že spoluprácu si viac cenia v zahraničí alebo ľudia mimo školy ako tí, ktorí by mali byť nápomocní pri skvalitňovaní nami prezentovaných aktivít.

                                                     

      • 31. 1. 2017

        

       Pokiaľ sa rozhodujete kam na strednú školu vypočujte si rozhovor, v ktorom sa dozviete viac o úspechoch našich študentov v chove cudzkrajných zvierat a aj o rovnomennom štúdijnom zameraní, ktorý od septembra študujú študenti na našej škole.
       Vypočujte si rozhovor tu

        

     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

       22. 12. 2016

       Blížia sa krásne chvíle Vianočné,
       prežite ich v láske, šťastí a hlavne spoločne.
       Nie sú dôležité dary,
       a v novom roku nech sa Vám vždy darí.
       Zdravie nech slúži k spokojnosti
       a dom, aby ste mali vždy plný radosti.
       Prajeme Vám nech sú aj tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti,
       bohaté na krásne momenty a splnené priania.
       Všetko najlepšie do nového roku 2017

                                     želajú zamestnaci a žiaci školy.

     • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny
      • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny

       10. 10. 2016

       Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave ku Dňu župy pripravila aktivity v oblasti kynológie a výstavu ovocia a zeleniny z úrody našich záhrad.

            V tento významný deň navštívila školu riaditeľka Talianskeho  kultúrneho inštitútu v Bratislave pani Antonia Grande / foto druhá zľava/, ktorá vyslovila uznanie prezentácie žiakov a pedagógov poľnohospodárstva a kultúry pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja.

     • Ukončenie školského roku 2015/2016
      • Ukončenie školského roku 2015/2016

       1. 7. 2016

       Do galérie Ukončenie školského roku 2015/2016 boli pridané fotografie.

       Koniec vyučovania a školského roka je vysvedčením práce žiaka, kedy obdrží skutočné vysvedčenie. Ako býva zvykom tak aj v tomto roku bolo slávnostné ukončenie v starobylej aule školy. Vyhodnotili sme výsledky vzdelávania a výchovy a udelili pochvaly, odmeny, ale aj kárne opatrenia.

       Žiakov ktorí aktívne pracovali v chovateľskom krúžku, súťažili v súťažiach Mladý ekofarmár, Naj agro chlapec, Naj agro dievča, Pangea a v iných mimoškolských aktivitách, ocenil predseda Regionálnej poľnohospodárskej  a potravinárskej komory Ing. Šiatkovský, riaditeľ RPPK v Trnave Ing. Šumichrast  PhD. a predsedníčka rodičovskej rady pani Šiatkovská.

       Na záver všetci popriali žiakom príjemné prázdniny, aby sme sa v zdraví opäť stretli v škole 5. septembra.

        

     • Úspech nášho žiaka v súťaži Mladý chovateľ
      • Úspech nášho žiaka v súťaži Mladý chovateľ

       17. 5. 2016

       Náš žiak 2.B triedy Matúš Goláň sa zúčastnil súťaže Mladý chovateľ pod záštitou Slovenského zväzu chovateľov. So svojou prácou "Odchov mladej hydiny" v krajskom kole v Chocholnej - Velčice získal 1. miesto a v celoslovenskom kole v Žarnovici opäť zvíťazil.

       Medzinárodná Olympiáda Mladých chovateľov sa konala v Ostrave, do tohto medzinárodného kola sa dostalo 7 najlepších mladých chovateľov zo Slovenska, ktorý reprezentovali svojimi vedomosťami a skúsenosťami svoje základné organizácie, Slovenský zväz chovateľov a taktiež celkovo Slovenskú republiku.

       V odbore hydiny reprezentoval SZCH tiež Matúš, ktorý získal krásne 2 miesto v kategórii starších . .
                                                                                                                      Gratulujeme a želáme veľa chovateľských úspechov.

     • SOČ opäť pre nás úspešne
      • SOČ opäť pre nás úspešne

       3. 5. 2016

       Celoštátna prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti sa konala 28. apríla v Bratislave.

       Jej 38. Ročník bol pre nás opäť úspešný, keď v odbore Pôdohospodárstvo, Šimon Radošovský obsadil 2. miesto a v odbore Biológia, Michal Kopecký skončil na 5. mieste.

          Týmito umiestneniami pokračujú v dlhoročnej tradícii školy, ktorá sa do SOČ zapája od jej vzniku.

          Obom štvrtákom blahoželáme.

                                                    

      • Motívy z bavlny

       17. 4. 2016

       Naša kolegyňa  pani Vierka Benčatová zaujala svoje okolie originálnou tvorbou a nevšednou predstavivosťou. Z bavlny tvorí postavy zvierat, tvary zelenín a ovocia. Farebnou kombináciou zaujme oko pozorovateľa a vyhotovením evokuje ochutnať plody našich záhrad.

       Prajeme veľa ďalších nápadov.

                                             

      • Maturita z praxe

       17. 4. 2016

       V marci začal maratón maturitných skúšok v stredných školách.

       Pokračovaním písomnej formy bola u nás v tomto týždni praktická časť, keď maturanti odpovedali prezentáciou komplexných odborných prác a vylosovaného praktického zadania.

       Ako vidieť na fotografii veterinári ovládajú nielen anatómiu, ale musia ju aj prakticky deklarovať.

                                          

     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

       17. 4. 2016

       Marec je mesiacom knihy. V tomto mesiaci majú svoj sviatok učitelia, kedy sa zamýšľame nad ich prácou či poslaním. Tohtoročný Deň učiteľov bol pre nás zvlášť významným, nakoľko zástupca riaditeľa školy, Ján Piešťanský prevzal z rúk ministra školstva Veľkú medailu sv. Gorazda.

       Toto najvyššie ocenenie v rezorte školstva mu bolo udelené za rozvoj medzinárodnej spolupráce  v oblasti poľnohospodárskeho  vzdelávania.

       Ocenený bol v tomto roku jediným pedagógom poľnohospodárskeho školstva na Slovensku, ktorý sa venuje tejto problematike  25 rokov.

       Kolektív zamestnancov školy blahoželá k oceneniu.

                                                       

     • Zahraničná prax vo firme HORSCH
      • Zahraničná prax vo firme HORSCH

       22. 12. 2016

       SOŠPaSV v Trnave spolupracuje so zahraničnými partnermi v EÚ už 25 rokov.

       V rámci inovácie okrem tradičných škôl, fariem a firiem nadviazala spoluprácu s popredným svetovým výrobcom poľnohospodárskej techniky, nemeckou firmou Horsch.

       Zástupcovia Horschu vykonali 7. Marca 2016 v škole výber žiakov na 5 týždňovú odbornú prax do jeho výrobných hál.

       Komisia ocenila prípravu a záujem našich žiakov o daný typ praxe a prví žiaci odcestovali na zahraničnú prax 3. apríla 2016

                                            

     • Súťaž mladý ekofarmár
      • Súťaž mladý ekofarmár

       20. 4. 2016

       Toto ročné obdobie je pre nás nielen obdobím jarných prác, ale aj organizovaním Krajskej súťaže Mladý ekofarmár, ktorej vyhlasovateľom je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

       Škola a školské hospodárstvo je jedným z mála zariadení na Slovensku, kde sa táto súťaž realizuje na úrovni porovnateľnej s najvyspelejšími chovmi hovädzieho dobytku. 17. ročník tejto súťaže určil, že finále slovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20. 5. 2016 v Nitre, sa zúčastnia naši žiaci Daniela Dovalovská, Jakub Gašpar a Matúš Goláň, ktorí postupujú z prvého, druhého a tretieho miesta krajskej súťaže. Budeme im držať palce.

       Pri príležitosti tejto súťaže sme pre verejnosť a študentov Trnavskej univerzity zorganizovali Deň mlieka, kde sme pripravili bio jogurty , bio syry a prezentovali ostatné mliečne výrobky.

       Týmto sme chceli upozorniť na potrebu konzumácie zdravého mlieka a mliečnych výrobkov z nášho bezpečného chovu.

       Snáď v povedomí konzumentov aj týmto pomôžeme nielen k zvýšeniu domácej spotreby, ale aj dôležitosti tejto nenahraditeľnej živočíšnej bielkoviny.

       Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume MLADÝ EKOFARMÁR

     • Naj Agro chlapec, Naj Agro dievča
      • Naj Agro chlapec, Naj Agro dievča

       17. 4. 2016

       Naj Agro opäť víťazne.
       V priestoroch Nitrianskeho Agrokomplexu sa uskutočnilo finále súťaže poľnohospodárskej mládeže Naj Agro chlapec, Naj Agro dievča. Naša škola sa doposiaľ úspešne zúčastnila všetkých ročníkov a nie inak tomu bolo aj v tohtoročnej súťaži. Naši žiaci Klára Fančovičová 3.A trieda a Jozef Viskupič 3. B trieda zvíťazili v internetovom hlasovaní.
       K úspechu obom blahoželáme.   

                                                                             

      • Oznam pre stravníkov

       27. 2. 2016

       Vážení študenti,

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vám teraz pomocou projektu „RECEPTÚRY V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH OČAMI DETÍ“ dáva možnosť zapojiť sa do tvorby školského jedálnička.

       Ak máte doma nejaký obľúbený recept, ktorý radi s rodinou jedávate a radi by ste sa oň podelili, neváhajte a urobte tak. Stačí, ak ho spíšete na papier a prinesiete ku mne do kancelárie. Po posúdení komisiou môže byť  zaradený do jedálničkov po celom Slovensku.

       Teším sa na vašu účasť.

                                                                                                                                     Henrieta Gabrišková

                                                                                                                                     Vedúca ŠJ

     • Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec
      • Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec

       14. 1. 2016

       Školské kolo súťaže Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec prebehlo v decembri a máme víťazov:

       dievčatá: 1. miesto - Martina Andrášiová
                      2. miesto - Klára Fančovičová
                      3. miesto - Klaudia Gunišová - nahradnik
        
       chlapci: 1. miesto - Jozef Viskupič
                    2. miesto - Nikolas Bohunický

                    3. miesto - Adam Baranovič - nahradnik

       Gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách! :-)

       Do galérie Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec  boli pridané fotografie.

      • Projektová súťaže z nemeckého jazyka

       22. 12. 2015

         V mesiaci december sa žiačky 4. Ročníka  zapojili do projektovej súťaže z nemeckého jazyka, ktorú usporiadalo jazykové vydavateľstvo HUEBER. Do súťaže sme poslali projekty:

       a)      V kategórii PLAGÁT: Mode in der Geschichte (Klaudia Palšovičová, Nikola Zvolenská, Lujza Mária Kovalčíková, Zdenka Košútová)

       b)      V kategórii ARTEFAKT: - Mein Traumhaus (Lucia Ševčeková)

         

      • Sponzorský dar

       10. 11. 2015

       Dňa 10. 11. 2015 daroval do školského akvária 7 kusov rybiek pán Miroslav Slamka z Trnavy, za čo mu ďakujeme.

       Jeho prispením sme spestrili sortiment chovaných rybiek, čím akvárium získalo na atraktivite.

       Ing. Ľudovít Škrabák
       riaditeľ školy

        

                                                    

     • Príhovor riaditeľa školy na otvorení šk. roka 2015/2016
      • Príhovor riaditeľa školy na otvorení šk. roka 2015/2016

       4. 9. 2015

       Vážení rodičia, milí žiaci,
       Vážený pedagogický zbor,

       Dnes sa otvorili brány všetkých stredných škôl na Slovensku a my v tunajšej škole začíname už 93 školský rok. Na jeho prahu vítam predovšetkým Vás žiakov druhého, tretieho, štvrtého ročníka a osobitne vítam žiakov prvého ročníka, ktorým sa dnes začína stredoškolské štúdium.

       Na začiatku nového školského roka zvyknem zdôrazňovať, že poľnohospodárstvo je najkrajšou profesiou, ale potrebuje kus sebazapretia, sebadisciplíny a lásky k pôde, rastlinám, zvieratám a prírode. Preto Vás, budúcich odborníkov v tejto oblasti čakajú nemalé výzvy pri dorábaní bezpečných potravín a zachovaní trvalo udržateľného rozvoja.

                   Tieto atribúty nie sú cudzie Vám žiakom školy, ktorí ste počas letných prázdnin zabezpečovali chov zvierat v chovateľskom krúžku, agrotechnické práce v botanickej záhrade, výzdobe trnavskej brány a tým, ktorí ste pripravovali zvieratá na 10. Národnú výstavu zvierat Agrokomplex 2015. Že Vaša práca priniesla úspechy, môžeme vidieť mimo iného na historicky prvom mláďati gekončíka nočného a hlavne štyroch oceniach, vrátane čestného uznania ministra pôdohospodárstva SR v spomínanej národnej výstave zvierat.

       Tak naše žiačky Dovalovská, Sklenárová, Izakovičová a Fajnorová okúsili ako chutí prvé, druhé a dve tretie miesta kolekcie zvierat holsteinskeho dobytka nášho úspešného školského hospodárstva. Blahoželám Vám a som rád, že náš šľachtiteľský chov patrí k dlhoročným vystavovateľom na najvyššom poľnohospodárskom podujatí SR. 

                   V medzinárodnom meraní sa nám núka možnosť súťažiť v rámci Europey Internationale v Luxembursku v novembri tohto roka, ďalej získať grant v niektorých z našich súťaži a absolvovať prax v špičkovej bavorskej firme HORSCH.

                   Počas prázdnin sme ukončili patronát nad višňovým sadom v projekte Privátne višne, dokončili sme drtenie konárov a zrealizovali malý environmentálny projekt vo vlastnej réžii na zachytávanie dažďových vôd v školskej záhrade. V rámci spolupráce so združením Slovenský cesnak, sme sa zúčastnili na Kráľovskom festivale cesnaku a v projekte Digitálne učivo na dosah – riadený prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu sme zabudovali body a ich riadenie z dátového centra Ministerstva školstva. 

                   Júl a august boli pre nás mesiace, keď sme zberali úrodu hustosiatych obilovín a pripravovali senáž a siláž na ďalšie krmné obdobie. Keď spomínam ďalšie obdobie, bude to aj rozšírenie našej ponuky študijných odborov od budúceho školského roka o chov cudzokrajných zvierat. Tým portfólio študijného programu bude obsahovať osem študijných odborov, resp. zameraní.

                   Milí žiaci, od zajtrajšieho dňa začíname vyučovanie v tomto školskom roku, preto Vám v mene pedagogického zboru chcem zaželať úspešný školský rok 2015/2016, veľa výborných študijných, školských a mimoškolských úspechov, aby Vaše výsledky tešili nielen Vás, Vašich rodičov, ale aj nás pedagógov, ktorí sa podieľame na Vašej výchove a vzdelávaní.

     • Príprava krmovín
      • Príprava krmovín

       4. 9. 2015

       Dni prázdnin sú už za nami a s nimi aj práce pri zbere krmovín na zimné obdobie.

       29. augusta sme na školskom hospodárstve ukončili silážovanie kukurice, ktorému predchádzalo senážovanie a sušenie sena. Kvalitná krmovinová základňa je jedným z najvýznamnejších činiteľov úžitkovosti našich zvierat, o čom svedčí aj najvyššia kvalita predávaného mlieka zo šľachtiteľského chovu kráv.

       Do galérie Krmivá boli pridané fotografie.

     • Náš ďalší úspech na Národnej výstave
      • Náš ďalší úspech na Národnej výstave

       4. 9. 2015

       Pred tromi týždňami sme na tejto stránke informovali o príprave našich zvierat na Národnú výstavu, počas výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre.

       Na toto podujatie sme sa zamerali so všetkou vervou, nakoľko to bol 10. ročník tejto prestížnej výstavy a tak ako každý vystavovateľ, aj my sme chceli s našou kolekciou holsteinskeho dobytku uspieť. Naša snaha nebola márna a výsledok stojí skutočne za povšimnutie, keď sme si odniesli tieto ocenenia:

        

                   1.miesto holsteinske jalovice do ½ roka         

                   3.miesto holsteinske jalovice do ½ roka

       1.miesto holsteinské jalovice do 1. roka

       1.miesto holsteinské kravy

       a čestné uznanie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

       Naše uznanie patrí všetkým zainteresovaným žiakom a zamestnancom školského hospodárstva, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.

     • Enviromentálne aktivity - zachytávanie dažďovej vody
      • Enviromentálne aktivity - zachytávanie dažďovej vody

       27. 8. 2015

       Škola v rámci enviromentálnych aktivít urobila počas tohtoročných letných prázdnin vo vlastnej réžii so svojimi zamstnancami malý enviromentálny projekt zameraný na stále vzácnejšiu životodárnu vodu, konkrétne na zavlažovanie plodín v školskej záhrade.

       Jedná sa o zachytávanie dažďovej vody zo strechy unimobuniek, jej zhromažďovanie v nádrži a následné zavlažovanie zeleniny v skleníkoch samospádom.

       Tento projekt bude slúžiť žiakom ako model hospodárenia s dažďovou vodou a jej prednosťami v porovnávaní s vodou studničnou.

       Ľudovít Škrabák

       Do galérie Školský enviroment boli pridané fotografie.

     • Vzácne mláďa.
      • Vzácne mláďa.

       27. 8. 2015

       Naša škola už niekoľko rokov chová gekončíkov, ktoré v chove cudzokrajných zvierat sú zaujímavé tým, že pochádzajú z juhovýchodnej Ázie a dožívajú sa 20 rokov veku.

       Nám sa 25. augusta v terárijných podmienkách po dvojmesačnej inkubačnej dobe narodilo prvé mláďa gekončíka nočného, ktorý ako vidieť na fotografiách sa má čulo k svetu.

       Takže mu prajeme príslovečnú dlhovekosť.

       Ľudovít Škrabák

     • Kráľovský festival cesnaku
      • Kráľovský festival cesnaku

       17. 8. 2015

       Občianske združenie Slovenský cesnak zorganizovalo 15. Augusta Kráľovský festival cesnaku, ktorý sa konal v Dolnom Srní. Naša škola s týmto združením spolupracuje a v rámci výmeny skúseností sme tento festival navštívili. Mohli sme tu vidieť kvalitu úrody dvoch desiatok odrôd cesnaku, ktoré prezentoval predseda združenia Ing. Július Kráľ (na foto druhý z prava).

        

     • Príprava zvierat na agrokomplex
      • Príprava zvierat na agrokomplex

       17. 8. 2015

       Termín národnej výstavy Agrokomplex v Nitre sa blíži, a tak ako každý rok aj v tomto roku budeme súťažiť s našimi zvieratami v oblasti dojníc a mladých jalovíc. Preto aj napriek tropickým horúčavám príprava zvierat je na pulze dňa, kedy okrem strihania, čistenia, ošetrovania paznechtov a rohov sa učia chodiť spolu s vodičmi zvierat, na čo sa podieľajú naši súčasní aj bývalí žiaci.

            

     • Vinárstvo JM Doľany
      • Vinárstvo JM Doľany

       20. 7. 2015

       Do galérie Vinárstvo JM Doľany boli pridané fotografie.

       Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave v tomto roku prevzala záštitu nad višňovým sadom vo vinárstve JM Doľany. Toto významné vinárstvo v rámci zaujímavého a nie bežného projektu „Privátne višne“, poskytlo záujemcom členstvo v Estate Cherry Clube, kde obdržali pravé višňové produkty vyrobené tradičnou receptúrou ako višňové víno, višňový sirup, višňový džús, višňový kompót a višňový džem. Posledným produktom tejto sezóny boli čerstvé višne, ktoré si členovia clubu mohli obrať 4. júla priamo zo svojej višne, ktorú dostali do vienka pri preberaní certifikátu.

       SOŠPaSV v Trnave so svojimi žiakmi zainteresovanými v tomto projekte oceňuje spoluprácu s Vinárstvom JM Doľany a jeho majiteľom Ing. Mikušom na príkladnom type odborného vzdelávania, ktoré realizuje v praxi formou duálneho vzdelávania.

       Prajeme veľa nových úspešných nápadov tomuto progresívnemu vinárstvu.

        

       Ing. Ľudovít Škrabák

          riaditeľ školy

        

       Do galérie Vinárstvo JM Doľany boli pridané fotografie.

     • Celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár
      • Celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár

       13. 5. 2015

       Naša špecializácia dominovala aj na národnej úrovni

       Do celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár, ktorá sa konala 5. – 6. mája 2015 v Pruskom postúpili štyria naši žiaci. Preto sme s napätím očakávali ich výsledok v celoslovenskom súťažení. Ten je viac ako potešiteľný, keď Matej Banáš získal prvé miesto a v projekte základné školy so strednými Aneta Červeňanská obsadila so žiačkou ZŠ Bottova druhé miesto. Za tento výsledok im srdečne blahoželáme! Diplom_Banas.pdf  Diplom_Cervenanska.pdf

       Vyhlasovateľom súťaže Mladý ekofarmár je Ministerstvo školstva SR a v tomto roku sa uskutočnil 16. ročník tejto ojedinelej súťaže.

          

      • 24. 4. 2015

              Riaditeľstvo SOŠPaSV v Trnave, kolektív učiteľov a žiaci s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 22. apríla 2015 náhle zomrela naša žiačka a spolužiačka Majka Branišová.

              Všetci, ktorí ste ju poznali, spomínajte na tiché a skromné dievča z 3.B.

                 Spi sladko!

     • Naj agro chlapec
      • Naj agro chlapec

       31. 3. 2015

       Na celoslovenskej súťaži Naj agro chlapec Naj agro dievča, konanej v minulom týždni v Nitre získal žiak našej školy Šimon Radošovský  z 3. A triedy cenu Naj chlapec Agrobiznisu. Škola mu k tomuto oceneniu blahoželá a zároveň ďakuje jeho rodičom za sladký darček k tomuto úspechu, resp. ku dňu učiteľov.

                                   

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

       9. 3. 2015

       Dňa 13. 3., t. j. o týždeň v piatok sa bude konať na našej škole Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých záujemcov o štúdium a všetkých našich priaznivcov. Okrem už tradičných ukážok kynológie a exotických zvierat sa môžete tešiť aj na ochutnávku mlieka a nášho čerstvo pečeného chlebíka.

       Tešíme sa na Vás smiley 

      • Pozrite si :-)

       3. 11. 2014

       Dňa 29. 10. 2014 sa na našej škole nakrúcal šot pre Televíziu Markíza v rámci projektu Moderná škola.

       Tento dokument si môžete pozrieť v nasledovných časoch na TV Markíza a TV Doma:

       Markíza 1 UTOROK 11.11.2014 15:00
       Markíza 2 STREDA 12.11.2014 08:26
       Markíza 3 ŠTVRTOK 13.11.2014 12:30
       Markíza 4 PIATOK 14.11.2014 17:25

       Doma 5 SOBOTA 06.12.2014 12:00
       Doma 6 SOBOTA 06.12.2014 17:39
       Doma 7 NEDEĽA 07.12.2014 08:25
       Doma 8 NEDEĽA 07.12.2014 15:45

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

       13. 10. 2014

       Študenti
       Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku
       v Trnave Vás pozývajú na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční

       v dňoch 21.10.2014 a 22.10.2014 od 9.00 – 14.00 hod.

       Študenti a rodičia budú mať možnosť získať prehľad o študijných odboroch a benefitoch školy. Môžu vidieť výstavu ovocia a zeleniny, domácich i exotických zvierat, ako aj mechanizácie.

       Den_otvorenych_dveri.pdf

      • 25. 9. 2014

       Dňa 2. 10. 2014 sa v rámci osláv Dňa Trnavského samosprávneho kraja uskutoční na našej škole
       DEŇ KYNOLÓGIE od 09. 00 - 14.00.
       Pozývame verejnosť, žiakov ZŠ a všetkých záujemcov o štúdium na našej škole.
       Tešíme sa na Vás

        

     • Deň Kynológie
      • Deň Kynológie

       7. 5. 2014

       Žiaci našej školy Vás srdečne pozývajú 17. máj 2014 od 9.00 do 13.00 hod na                                                     

                                    DEŇ KYNOLÓGIE

       v areály Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, Zavarská 9, Trnava

       Plagat_Den_kynologie.pdf

     • Oznam vedúcej jedálne
      • Oznam vedúcej jedálne

       15. 5. 2014

       Milí rodičia,
       od 1. septembra zavádzame v školskej jedálni nový spôsob úhrady stravného. Platba poštovou poukážkou už viac nebude možná. Cena za stravné sa zmení na paušálnych 25€ za mesiac. Vďaka tomuto kroku budú všetci stravníci, ktorý platbu vykonali do 25. v prechádzajúcom mesiaci  prihlásení automaticky od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci a nebudú musieť preukazovať uhradenie platby. Cena jednej porcie s polievkou a nápojom je iba 1,22€.
       Preplatky budú na konci roka vrátené na číslo účtu, ktoré ste uviedli na prihláške za stravné. prihlaska_na_stravu.rtf

       Naša škola je etablovanou inštitúciou, ktorá si za cieľ kladie vychovať generáciu vedomú si vyberať dôležitosť stravy.
       Sme hradí na to, že v našej kuchyni sa varí výlučne z potravín dopestovaných od našich farmárov a pestovateľov. Taktiež používame suroviny dopestované priamo u nás na škole. Je to tiež dôležitý edukačný prvok – študent vie produkty nielen dopestovať, ale ich aj spracovať a pestovať si vzťah k nim aj v spracovanom stave.

       Bližšie infomácie získate u vedúcej ŠJ Henriety Volešíniovej na telefónnom čísle: 033/5555 125 prípadne mailom na volesiniova.henrieta@zupa-tt.sk