• Novinky

     • Ďalší úspech našich chovateľov
      • Ďalší úspech našich chovateľov

      • V školskom chovateľskom krúžku máme opäť dôvod na radosť, keď tento víkend t.j. 27.5.2017 sa nám narodili štyri mláďatá  Degu čílskeho / octodon degus/ . Je to výsledok precíznej starostlivosti o tento druh zvierat  Martiny Matejovičovej a Petry Hargašovej, ktorým blahoželáme k chovateľskému úspechu.

       Ďalší úspech našich chovateľov - Obrázok 1

     • Ukážka výcviku psov a kanisterapie
      • Ukážka výcviku psov a kanisterapie

      • Poslaním výchovno-vzdelávacieho procesu a náplňou školského vzdelávacieho programu je i spolupráca s inými školami a prezentácia odborného vzdelávania. V rámci kompetencií je treba pozerať i na humánne poslanie študijného odboru agropodnikanie a preto žiaci školy vykonávajú ukážky aj pre hendikepované deti. Aká je odozva na takéto akcie, ktoré sa uskutočňujú v rámci učebnej a individuálnej praxe v študijnom zameraní kynológia najlepšie svedčí nižšie uvedené poďakovanie:

        „Týmto by sme chceli poďakovať učiteľovi Vašej školy Mgr. Kaiserovi a jeho študentom, ktorí veľmi ochotne uskutočnili dňa 25.5.2017 pre deti Špeciálnej základnej školy v Pezinku a jej pobočky v Modre  ukážku výcviku psov a kanisterapie. Vaši študenti ukázali, že skutočne vedia pracovať so zvieratkami, ukázali deťom, čo všetko psíky dokážu a deti boli úplne nadšené. Jedná sa o deti s určitým znevýhodnením, pre ktoré bola celá akcia mimoriadnym zážitkom, s akým sa ešte nestretli. 

        Ešte raz ďakujeme.

        Za občianske združenie MOPED, ktoré akciu zorganizovalo Vašej škole 

       prajeme veľa úspechov.“
       JUDr. Zuzana Motáčková     

       Ukážka výcviku psov a kanisterapie - Obrázok 1

     • Celoslovenské kolo súťaže SOČ
      • Celoslovenské kolo súťaže SOČ

      • V dňoch 26.- 28. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Jozef Viskupič. V súťažnom odbore 07- poľnohospodárstvo sa mu podarilo získať cenné 6. miesto.
       K úspechu mu srdečne blahoželáme!

       Celoslovenské kolo súťaže SOČ - Obrázok 1

      • Deň polície

      • Dňa 27. apríla 2017 predviedli na našej škole príslušníci Policajného zboru SR radu ukážok, ktoré zaručujú bezpečnosť obyvateľstva a poriadok. Neodmysliteľnou súčasťou ich práce sú aj zvieratá - kone a psy, pomocníci pri ich každodennej práci. Práve ukážky s týmito jedincami žiakov najviac zaujali, pretože sa u nás študuje odborné zameranie kynológia a tematický celok chov koní je súčasťou učebných osnov predmetov chov hospodárskych zvierat resp. hygiena chovu zvierat.

       Príjemným spestrením programu bolo, že v radoch policajtov sa nachádzali i naši úspešní absolventi, z ktorých Ing. Martina Kredatusová odborne oboznámila terajších žiakov nielen o práci v policajnom zbore, ale i možnosti využitia odborných vedomostí z poľnohospodárskej školy v rámci pomaturitného štúdia.

       Deň polície - Obrázok 1  Deň polície - Obrázok 2

      • Slávnostné sadenie stromu pri príležitosti DŇA ZEME

      •  

      • Slávnostné sadenie stromu pri príležitosti DŃA ZEME

      •  Slávnostné sadenie stromu pri príležitosti DŃA ZEME - Obrázok 1

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia, dňa 19.4.2017 (streda) o 16:30 sa uskutoční Rodičovské združenie a následne o 17:30 stretnutie Rady rodičov.

      • Finále súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec

      • Finále súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec  - Obrázok 1     Finále súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec  - Obrázok 2

       30. marca sa v Nitre uskutočnilo finále Naj agro dievča a Naj agro chlapec.     

             Do tohto finále postúpil aj náš žiak Michal Radošovský, ktorý sa v konečnom hlasovaní na webe umiestnil na prvom mieste.
             Zujímavosťou je, že jeho brat Šimon sa v roku 2015 stal tiež víťazom v tejto súťaži a to v kategórii Agro Biznis.

        

       Michalovi blahoželáme k víťazstvu!

     • Stredoškolská odborná činnosť
      • Stredoškolská odborná činnosť

      • Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 1

       Naši riešitelia stredoškolskej odbornej činnosti si veľmi dobre počínali i v krajskej súťaži, ktorá sa konala dňa 30.03.2017 v SOŠ v Galante. Súťažili sme dvoch súťažných odboroch a to poľnohospodárstvo a biológia. Umiestnenia boli veľmi dobré, čo nasvedčovalo tomu, že práce boli kvalitné, ale postúpenie z jednotlivých odborov je možné iba pre prvé dve práce. Jednotliví žiaci nakoľko mali práce po odborno-metodickej stránke kvalitne vypracované a obhajoby vykonali na požadovanej úrovni, tak sa umiestnili nasledovne:

       2. miesto (poľnohospodárstvo): Jozef Viskupič: Vyhodnotenie pestovania repky olejnej v podniku Agrofarm Borová. Postupuje do celoslovenskej súťaže.

       3. miesto: Adam Banci (poľnohospodárstvo): Vyhodnotenie pokusov s pestovaním carosella v roku 2016

       4. miesto: Martin Ištok (biológia): Využitie mykorízy v poľnohospodárstve. Áno alebo nie?

       Zúčastneným riešiteľom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu a postupujúcemu prajeme veľa úspechov i v celoslovenskej súťaži.

     • Včelári bilancovali
      • Včelári bilancovali

      • Skorá jar je pre včelárov typická prvou prehliadkou včelstiev. Jej výsledky sú potrebné nielen pre uplatňovanie ďalších chovateľských postupov, ale i podkladom pre správu o stave včelstiev, ktoré sa preberajú na členskej schôdzi.

       Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave sa konala dňa 26.03.2017 v aule SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, na ktorej okrem obvyklého programu boli pripomenuté ďalšie úspechy v ocenení medoviny spoločnosti Apimed z Dolnej Krupej, ktorej zakladatelia majú veľa spoločného práve i s našou školou. Za dôležitú súčasť schôdze z odborno-metodického hľadiska sme považovali odbornú prednášku pána RNDr. Václava Švamberka z Českej republiky z problematiky apiterapie na tému Včelie produkty a ich vplyv na zdravie človeka. Prednáška okrem toho, že nám poskytla mnoho dôležitých informácií a bola prepojením školského vzdelávacieho programu so včelárskou praxou bola i predpremiérou Svetového dňa apiterapie, ktorý pripadá na deň 30. marca 2017.

       (foto: Igor Fajčík)

     • Stredoškolská odborná činnosť
      • Stredoškolská odborná činnosť

      • Dňa 16. marca 2017 prebehlo školské kolo SOČ. I keď v tomto roku sa ho zúčastnil menší počet žiakov komisia mohla konštatovať, že práce sa vyznačovali kvalitou nielen po odborno-metodickej stránke, ale zahŕňali prvky inovácií, experimentálnej činnosti a medzinárodnej spolupráce so vzdelávacími a výrobnými inštitúciami.

       Do krajskej súťaže SOČ postúpili tri práce do dvoch odborov od nasledovných riešiteľov:

       Jozef Viskupič: Vyhodnotenie pestovania repky olejnej v podniku Agrofarm Borová

       Adam Banci: Vyhodnotenie pokusov s pestovaním carosella v roku 2016

       Martin Ištok: Využitie mykorízy v poľnohospodárstve. Áno alebo nie?

       Zúčastneným riešiteľom ďakujeme za vyvinutú aktivitu a prajeme im veľa úspechov v krajskej súťaži.

      •            V nedávnych dňoch v talianskom periodiku Il Picentino bol publikovaný odborný článok zástupcu riaditeľa školy, Jána Piešťanského pod názvom Príklad medzinárodnej spolupráce: skúšky pestovania tekvicovitých na Slovensku.
                   Pri spolupráci s Talianskom sme sa orientovali na overovanie možností pestovania vybraných kultivarov cukiet a carossella (kríženec melóna s uhorkou uvedený na obrázku). Tento druh spolupráce je zameraný i odborno-didakticky. V rámci združenia vzdelávacích zariadení pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EUROPEA Slovakia spolupracujeme so združením EUROPEA Italia, ktorej predsedom je hlavný školský inšpektor pre poľnohospodárske vzdelávanie Giuseppe Murolo podporujúci nielen medzinárodnú spoluprácu, ale dbajúci o to, aby odborní učitelia i žiaci cestou vykonávania hlavne individuálnej praxe sa zameriavali na uplatňovanie inovácií v rámci medzinárodnej spolupráce. Práve pán Murolo bol iniciátorom toho, aby o našich aktivitách sa dozvedeli talianski pestovatelia uvedených druhov poľnohospodárskych kultúr.

     • Finále projektu Made in Italy
      • Finále projektu Made in Italy

      •       V Taliansku v roku 2015 bol vyhlásený projekt "Made in Italy", v rámci ktorého talianske školy si hľadajú zahraničných partnerov, s ktorými spolupracujú v konkrétnej oblasti, pričom propagujú i inú vybranú oblasť, v našom prípade agropotravinársky sektor na území zahraničného partnera.
             Naša škola bola požiadaná realizátorom projektu I.I.S.S. Caramia - Gigante Locorotondo - Alberobello (BA) , že v podmienkach školy budeme overovať možnosti pestovania talianskych zelenín v našich klimatických podmienkach, pričom s výsledkami oboznámime partnerskú školu z Talianska. Tá ako reciprocitu urobí návštevu našej partnerskej školy a oboznámi nás s tradičnými, regionálnymi agropotravinárskymi komoditami. viac v článku tu

     • KRAJSKÉ KOLO 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR
      • KRAJSKÉ KOLO 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

      • Dňa 9.3. 2017 sa v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Školskom Hospodárstve v Trnave,
       konala krajská súťaž Mladý ekofarmár, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, a športu SR.

       Súťažilo 10 žiakov z Trnavskej a Dunajsko Stredskej školy v piatich disciplínach počínajúc praktickou časťou a končiac vedomostným testom.

       Celkovou víťazkou sa stala Natália Baničová, na druhom mieste sa umiestnila Lenka Petrovičová (obe z našej školy) a tretí skončil Ondrej Boltvan z Dunajskej Stredy.

       Do Slovenského kola okrem uvedených postupuje aj náš Matúš Goláň.

       Blahoželáme víťazom a držíme palce v celoslovenskom finále v Pruskom.