• Novinky

      • Školská súťaž stredoškolskej odbornej činnosti

       2. 3. 2018

       Dňa 2. marca kedy väčšina žiakov už pomýšľala na jarné prázdniny sa na škole uskutočnila súťaž SOČ. Tento rok mala z časového hľadiska dve jubileá. Na Slovensku slávi 40. výročie jej založenia a na škole zase 35 rokov jej aktívneho trvania. Každým rokom sa na nej zúčastňuje rôzny počet súťažiacich. Žiaci počas uvedeného obdobia najviac súťažili v odboroch vyplývajúcich z odborného zamerania školy – poľnohospodárstvo a biológia. Tí, ktorí majú určité záľuby sa orientovali i na využitie voľného času, ale i v ňom najčastejšie súťažné práce boli spojení s prírodou.

       Po odborno-metodickej stránke tohtoročná SOČ, i keď bola v réžii iba dvoch „štvrtáckych“, no na druhej strane veľmi kvalitných súťažných prác sa orientovala na pestovanie netradičných poľnohospodárskych kultúr. Z celospoločenského pohľadu práve pestovanie týchto rastlín ide do popredia.

       Žiačka Denisa Gazdíková vypracovala prácu Vyhodnotenie pokusov s pestovaním netradičných tekvicovitých kultúrnych rastlín. Jej spolužiak, Pavol Bernát si zvolil tému Zhodnotenie pestovania  tvrdej ozimnej pšenice  v PVOD Bíňovce za roky 2015-2017.

       Obaja súťažiaci veľmi dobre prezentovali svoje práce po odborno-metodickej stránke a s orientáciou na odbornú prax. Preto postúpili do krajskej súťaže, v ktorej im prajeme veľa úspechov.

      • NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec - sme úspešní

       16. 2. 2018

       Deň 14. február sme v tomto roku mohli sledovať z troch pohľadov.

       Pre mladých ľudí sa niesol v znamení sviatku sv. Valentína a pre kresťanov zase predstavoval Popolcovú stredu. Tretím pohľadom bol ten, že pre štyroch žiakov našej školy, ktorí postúpili do semifinále celoslovenskej súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec bola práve účasť, v tomto už poradí šiestom podujatí.

       Meranie síl na ňom nie je orientované tým smerom, že súťažiaci rieši konkrétnu zadanú úlohu, ale po úvodnom predstavení sa odpovedá na otázky z poľnohospodárskej problematiky kladené moderátorom. Pritom samozrejme musí mať nielen vedomosti, ale i kultivované vystupovanie. Moderátorom už tradične býva vydavateľ odborných mesačníkov Agromagazín a Slovenský chov Ján Huba. Tento rok sa zameral na okruhy reprodukcie rastlín a živočíchov a na prvovýrobu potravín. Pre objektívnosť vyhodnocovania odpovedí súťaž pozorne sledovala a hodnotila porota, ktorej velil skúsený redaktor Farmárskej revue Ján Škorňa. Aby sa súťaž stala naozaj objektívnou, tak na jej konci - pred záverečným vyhodnotením predstavil súťažiaci žiak svoje vízie, ktoré sú orientované na to, ako sa chce uplatniť v poľnohospodárstve.

       Naši štyria reprezentanti si na súťaži počínali veľmi dobre a je im potrebné rovnako poďakovať všetkým. Pretože do finále sa nemôže prebojovať každý, tak predsa trom sa to podarilo. V mesiaci apríl im držme palce!

      • Deň otvorených dverí

       19. 2. 2018

       Žiaci deviateho ročníka základnej deväťročnej školy stoja pred dôležitým životným rozhodnutím – v akom štúdiu chcú po jej ukončení pokračovať. Informácií, ktoré o jednotlivých typoch stredných škôl dostávajú sú z rôznych zdrojov, počnúc školou, končiac rodinou. Medzi veľmi významné informačné zdroje patrí i návšteva školy cestou dňa otvorených dverí. Tu sa majú možnosť dozvedieť o náplni ponúkaných študijných odborov a zameraní, uplatnení sa po ukončení štúdia, či prijímacích skúškach. Tým dôležitejším faktorom je vidieť podmienky, v ktorých sa štúdium uskutočňuje, príp. vidieť zaujímavosti, ktoré taktiež škola ponúka.

       Na dni otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 15. januára 2018 sa žiaci, ale i ich rodičia zaujímali hlavne o štúdium odborných predmetov rastlinnej a živočíšnej výroby, mechanizácie, kynológie, veterinárstva a širokej škály ekonomických predmetov. Mali možnosť prezrieť si malé a veľké mechanizačné prostriedky, ale i školské hospodárstvo, na ktorom sa vykonáva odborná prax. Väčšinu informácií sprostredkovávali záujemcom žiaci a možno aj ich budúci spolužiaci našej školy. Pútačom návštevy boli ukážky výcviku psov, pričom nám pomohli spestriť tento program i príslušníci policajného zboru.

       Návštevníci poľnohospodárstvo videli nielen očami, ale mohli si ním príjemne podráždiť chuťové poháriky pri ochutnávke jogurtov, tvarohu alebo syra, ktoré boli vyrobené z veľmi kvalitného mlieka školského hospodárstva, pod odborným vedením učiteliek predmetov hygiena potravín a odborná prax ako i s úsmevom podávané žiačkami školy.

      • Lineárne hodnotenie hovädzieho dobytka

       29. 1. 2018

       Poľnohospodárstvo si je ťažko predstaviť bez živočíšnej výroby a poľnohospodársku školu bez školského hospodárstva. Taktiež vyučovanie odborných predmetov musí spájať teóriu a prax, čo potvrdzuje i jedna z didaktických zásad. Ak chceme dosiahnuť na odbornej škole veľmi dobré výsledky nie je možné opomenúť ďalšie zásady - odbornosti a vedeckosti, ktoré si vyžaduje nielen vyučovací proces, ale i samotná výroba.

       Tieto zásady už dlhé roky uplatňuje Školské hospodárstvo Trnava, čo ho vynieslo nielen na pozíciu šľachtiteľského chovu holsteinského dobytka, ale i zaradilo medzi Top farmy. Aby postavenie bolo ešte efektívnejšie, tak toto účelové zariadenie umožňuje, aby si v ňom žiaci skvalitnili vyučovací proces priamou účasťou na dôležitých akciách týkajúcich sa prepojenia učebných osnov s výrobnou praxou.

       Dňa 19. januára 2018 prebehlo na školskom hospodárstve lineárne hodnotenie kráv, ktoré mali možnosť sledovať žiaci druhého ročníka študijného odboru agropodnikanie. Hodnotenie nielenže vykonával, ale i odborne vysvetľoval medzinárodne uznávaný hodnotiteľ pán Csaba Dénes. S vysokou dávkou odbornosti a v našom prípade i didaktiky sa orientoval na hodnotenie hlavných súhrnných znakov: celkové hodnotenie tela kravy, vemeno, končatiny, mliečnu pevnosť a telesnú stavbu. Samozrejme, že u hodnotených zvierat nepozabudol poukázať na skutočnosť ako jednotlivé znaky súvisia s úžitkovosťou, príp. zdravotným stavom zvieraťa

       Účasť žiakov pri výkone uvedenej plemenárskej metódy bola veľmi vhodná, ba priam povedané až žiaduca, pretože na najbližších vyučovacích hodinách v predmete chov hospodárskych zvierat, kedy bude preberaný tematický celok vlastnosti hospodárskych zvierat sa položili odborno-metodické základy cieľov dosiahnutia efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu odborného predmetu.

       Ján Piešťanský

       SOŠPaSV Trnava

      • NAJ agro - chlapec / dievča

       20. 12. 2017

       Koncom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo prestížnej súťaže NAJ agro - chlapec / dievča.

       V kategórii Naj agro chlapec sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Cyril Novák

                        2. Mário Jakubovič

                        3. Patrik Pokorný

       V kategórii Naj agro dievča sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Alžbeta Reptová

                        2. Simona Kalická

                        3. Sabina Jurčová

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v semifinále, ktoré sa uskutoční v mesiaci február na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 

      • Prax partnerskej školy z Poľska

       8. 12. 2017

       V dňoch 4. - 12. decembra 2017 absolvovala na našej škole prax skupina žiakov veterinárneho zamerania z partnerskej školy Zespół Szkół Spożywczych zo Zabrze. Cieľom praxe bolo oboznámiť sa so štúdiom v študijnom odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena u nás a porovnať ho s tým poľským. I keď sa jednalo o žiakov prvého ročníka, tak ich zaujal náš predmet odborná prax, na ktorej im naši žiaci ukázali pitevnú techniku a diagnostikovanie chorôb na napadnutých orgánoch malých zvierat. Po odbornej stránke sa oboznámili i so zooveterinárnymi podmienkami chovu nosníc v Biogal, a.s. Špačince. Zo záujmovej činnosti si mohli vyskúšať svoje kreatívne zručnosti pri zhotovovaní vianočných výzdob na Mikulášskom trhu v aule školy. V rámci poznávacej činnosti navštívili hlavné mesto Slovenska Bratislavu a osobného vyžitia zase vianočné trhy ako v Bratislave, tak i v Trnave.

      • Vianočné trhy

       23. 11. 2017

       Predvianočná atmosféra sa pomaly vkráda do každej rodiny a na námestia miest. Na nich prebiehajú vianočné trhy, ktoré majú niekoľko cieľov. Najdôležitejší je ten, aby sa ľudia na nich zbližovali nielen pri ich návšteve, ale i tým, že pre svojich blízkych, priateľov alebo známych vyberieme aspoň malý, symbolický darček, ktorý ich poteší.

       Vianočné trhy sa po prvý raz uskutočnili dňa 6. decembra 2017 i na našej škole, pričom žiaci na nich prezentovali svoj talent výrobou umeleckých (i keď iba amatérskych) predmetov z prírodných materiálov. Tí, ktorí nás poctili svojou návštevou si zároveň prezreli i interiér školy - hlavne teráriá, pre ktoré je skôr typické teplo, ako predvianočná zima. Teplo vyvoláva hrejivý pocit, ktorý sme sa snažili vytvoriť pre každého návštevníka, čo sa i organizátorom - žiakom školy vydarilo.

      • Návšteva z Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo" di Sorrento

       2. 11. 2017

       Nakoľko si naša škola urobila veľmi dobré meno v Taliansku nielen ohľadom pokusnej činnosti, ale i pri organizovaní rôznych podujatí kultúrno-spoločenského charakteru, tak nás Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave zaradil do spolupráce pri napĺňaní ďalších projektov realizovaných talianskymi odbornými školami.

       Ešte koncom školského roka nás požiadal o pomoc zavŕšiť projekt pod názvom "La dieta mediterranea" (prel.: stredozemné stravovanie), ktorý na Slovensku chcel predstaviť Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo" di Sorrento (NA) (Polišpecializovaná stredná odborná škola v Sorrento, okr. Neapol) cestou výstavy typickej tradičnej kuchyne regiónu Campania spojenou s ukážkou varenia niektorého obľúbeného jedla. Zaujímavosťou tohto projektu financovaného Talianskym ministerstvom školstva je aj to, že pod záštitou veľvyslanectiev Talianskej republiky v rôznych krajinách sveta sa v posledný týždeň mesiaca novembra organizujú dni talianskej kuchyne, ktoré môžu byť propagované práve cestou škôl.

       V spolupráci s talianskou stranou sme sa podelili dve stredné odborné školy v období od 24. do 27. októbra 2017. Bola to SOŠ obchodu a služieb v Trnave, ktorá usporiadala výstavu spomínanej kuchyne a naša škola, pretože taliansky partner sa mal záujem zoznámiť i s poľnohospodárskym školstvom, obohatiť si z neho poznatky a rozšíriť si zážitky z krátkeho pobytu na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že talianska stredná odborná škola má študijné zamerania orientované na gastronómiu, turistiku a ekonomiku tak na našej škole bola päťčlennej delegácii  predstavená problematika chovu domácich a cudzokrajných zvierat, ale aj aranžovanie z prírodných materiálov. Na škole si preto prezrela ukážky aranžérskej tvorby a priestory chovu cudzokrajných zvierat. Na školskom hospodárstve sa Taliani zase zaujímali o chov hovädzieho dobytka, výrobu mlieka a jeho predaj prostredníctvom automatu.

        

       Delegáciu zo Sorrento (NA) sprevádzal odborný učiteľ Ján Piešťanský.

       Talianski partneri nakoľko majú v svojom študijnom zameraní i turizmus, tak sa zaujímali o využívanie prírodných materiálov na výzdobu interiérov.

       Talianski učitelia a žiaci pri prehliadke odchovu teliat na Školskom hospodárstve v Trnave.

       (zdroj obrázkov: Helena Ustaníková)

      • 25. 9. 2017

       Vážení rodičia, dňa 02.10.2017 (pondelok) o 16:30 sa uskutoční Rodičovské združenie a následne o 17:00 stretnutie Rady rodičov.

      • 26. 8. 2017

       Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 bude 4.9.2017 o 8.15 hod. v aule školy.

       Tešíme sa na Vás  smiley