• Novinky

     • Študentský preukaz ISIC
      • Študentský preukaz ISIC

       18. 6. 2018

       Naši študenti majú možnosť vybaviť si medzinárodný študentský preukaz ISIC s logom našej školy. Môžu ho využiť pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou, autobusovou i vlakovou dopravou alebo využívať rôzne iné výhody a zľavy poskytované CKM Agency.

       Poplatok za čipovú kartu (životnosť čipovej karty je 5 rokov, po tomto termíne je potrebné zakúpiť si novú čipovú kartu) + poplatok za známku ISIC+EURO‹26 na prvý školský rok je 10,00 € + 10,00 € = spolu 20EUR 

        Tlačivo Vám poskytnú triedni učitelia alebo si ho môžete vyzdvihnúť u pani sekretárky (kancelária vedľa riaditeľne) Vyplnené tlačivo odovzdáte na sekretariáte.

       Ako to vidia žiaci ktorí už poznajú výhody preukazu ISIC, si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=07TXVp8rjss.

       Na škole ste si známku ISIC 09/2018  môžete objednať  do konca Júna 2018. Ďalšie známky sa budú znova cez školu riešiť v septembri 2018.
       V prípade záujmu v čase prázdnin sa telefonicky informujte na sekretariáte  033 / 5555 123

       Od 01.10.2017 sa dá známka ISIC 09/2018 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk s doručením na domácu adresu.

      • HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK pre školský rok 2018/2019

       11. 5. 2018

       Miesto konania: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28  Trnava

       Termín konania skúšok:         14. máj 2018 – 1. kolo, 1. termín

                                                      17. máj 2018 – 1. kolo, 2. termín

       Učebne:          č. dverí 26S - 1. poschodie

                               č. dverí 31S - 1. poschodie

       Pedagogický dozor:

       SJL – Mgr. Eva Kalivodová, Mgr. Ivona Shalevská

       Prírodoveda, biológia: Mgr. Jana Hlavnová, Mgr. Anna Košuthová

       Časový harmonogram:

       08.00 - 08.10  Úvodné pokyny (Ing. Ivan Tománek, Ing. Ján Piešťanský) – pred aulou školy

       08.10 - 08.30  Presun do učební pre vykonanie prijímacích skúšok, prezentácia a úvodné pokyny (pod vedením pedagogického dozoru)
        

       08.30 – 09.30 Prijímacia skúška zo SJL (Mgr. Eva Kalivodová, Mgr. Ivona Shalevská)

       08.30 – 09.45 Prijímacia skúška zo SJL – integrovaní žiaci

       09.30 – 10.00 Prestávka – žiaci neopúšťajú poschodie, na ktorom sa konajú prijímacie skúšky (pedagogický dozor Ing. Ján Piešťanský)

       od 09.45 Oprava testov zo SJL v zborovni

        

       10.00 – 10.05 Úvodné pokyny k vypĺňaniu testu z prírodovedy a biológie

       10.05 – 11.05  Prijímacia skúška z prírodovedy a biológie (Mgr. Jana Hlavnová, Mgr. Anna Košuthová)

       10.05 – 11.20 Prijímacia skúška z prírodovedy a biológie – integrovaní žiaci

       od 11.20 Oprava testov z prírodovedy a biológie

        

       15.00 –Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok prvého termínu (14.05.2018) na stránke školy a na vchode do budovy školy.

       Poznámky:

       Integrovaným žiakom sa zvyšuje čas na písanie testu o 25% (15 minút), ale písanie nasledujúceho testu začnú súčasne s ostatnými žiakmi.

       Celkové zverejnenie výsledkov s poradím uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúškybude dňa – 17.05.2018 do 16:00 hod.na internetovej stránke školy www.spostt.edupage.ska na vchode do budovy školy.

                            

       Ing. Ivan Tománek

          riaditeľ školy

      • Keď vedeckosť, tak exkurzia vo vedeckej inštitúcii

       26. 4. 2018

       Ak chcete vo vyučovacom procese napredovať musíte uplatňovať zásadu vedeckosti, pretože veda bola vždy v popredí rozvoja vedomostí z odborných predmetov. Týchto na našej škole v každom študijnom odbore máme celú plejádu. Keď ich chcete vidieť v realite, musíte si nájsť inštitúciu, ktorá sa vedou a výskumom zaoberá. Takýto subjekt sídli v susednom regióne a blízko našej školy. Je to Centrum výskumu živočíšnej výroby v Nitre. Pod organizačnou záštitou Ing. Andrey Zvěřinovej sa žiaci študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena zúčastnili exkurzie v uvedenom centre. Počas bohatého programu, ktorého hlavnými organizátormi boli Ing. Kamil Šulko Ján Huba mali možnosť zoznámiť sa s celkovým vedecko-inovatívnym poslaním centra a konkrétne vidieť činnosť jednotlivých odborov. Bol to odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, na ktorom bolo poukázané na potrebu zachovania genofondu populácie uznaných (domácich) plemien hospodárskych zvierat, pričom priamo v laboratóriu mali možnosť vidieť časť hodnotenia plodnosti gunárov suchovskej husi. Odbor malých hospodárskych zvierat bol zaujímavý z troch pohľadov. Jednalo sa o štúdium problematiky výživy a ustajnenia králikovjaponských prepelíc a uplatnenia líniovej plemenitby plemena kury oravka žltá. U odboru výživy skupinu zaujala nielen problematika výživy a dietetiky prežúvavcov, ale i možnosť dozvedieť sa konkrétnejšie zaujímavosti výživy jelenej zveri.

       Zaujímavé boli taktiež návštevy inštitúcií zaoberajúcich sa biotechnológiu reprodukcie v chove hovädzieho dobytka a laboratóriom pre overovanie pôvodu hospodárskych zvierat cestou uplatňovania najnovších genetických metód.

       Získaný komplex informácií bude i komplexom rozšírenia si vedomostí z odborných predmetov vyučovaných u budúcich veterinárnych zdravotníkov.

      • EXKURZIA

       26. 4. 2018

        

        

       20.4- 2018 sme navštívili pamätné miesto a múzeum najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau. Táto exkurzia zanechala hlboký dojem v každom z nás. To čo sa odohrávalo v týchto táboroch je veľmi ťažké si predstaviť.

      • TECHAGRO BRNO 2018

       26. 4. 2018

       Do galérie TECHAGRO BRNO 2018 boli pridané fotografie.

       Dňa 12.4.2018 sme navštívili veľtrh poľnohospodárskej techniky TECHAGRO v Brne, ktorý patrí medzi tri najväčšie poľnohospodárske veľtrhy v Európe. Boli tam k videniu poľnohospodárske  stroje a technika popredných svetových výrobcov / CLAAS, ZETOR, POTTINGER, CASE, VALTRA, JOHN DEERE a ďalší./. Žiaci si pozreli aj kompletné linky na spracovanie pôdy, siatie a sadenie
       Zoznámili sa s najmodernejšou  technikou a technológiami v poľnohospodárstve a presvedčili o nutnosti vzdelávania sa v obore.

       Cesta splnila účel a bola vhodným doplnením praktického a teoretického vyučovania.

      • V Nitre sa nám darí

       13. 4. 2018

       Ešte ani nestačila opadnúť eufória zo súťaže NAJ agrodievča/chlapec a do Nitry už cestovala iná skupina – žiačky IV.A triedy, študijného zamerania kynológiaKlára Grúberová, Katarína Masárová Barbora Mlynková.

       Pri spomenutí kynológie sa každému naskytne i obraz psa, ktorý je nielen dominantným zvieraťom v odbornom štúdiu kynológie, ale tento krát i jedincom, od ktorého sa očakával úspech na ďalšej súťaži. Bola to Medziškolská súťaž v kynológii o putovný pohár pod záštitou riaditeľky SOŠ veterinárnej v Nitre, konaná 11. apríla 2018. Typ súťaže bol BH – SK, časť A, podľa skúšobného poriadku, bez zadania skúšky a bez streľby v rozsahu: privolanie psa (ľubovoľný z dvoch spôsobov, ovládateľnosť psa na vodidle a bez vodidla, odloženie psa v ľahu za pochodu a dlhodobé odloženie psa (30 krokov, psovod stojí ľubovoľným smerom k psovi).

       Nakoľko majiteľky psom venujú potrebnú chovateľskú starostlivosť, Mgr. Ľudovít Kaiser odborným predmetom venuje nielen odbornosť, ale obohacuje ich vlastnými chovateľskými a trénerskými skúsenosťami, pričom v uvedenom dni boli psy „vo forme“, preto súťaž skončila tak, ako si to každý súťažiaci praje – 1. miesto v súťaži družstiev spomedzi piatich zúčastnených stredných odborných škôl. Zároveň v súťaži jednotlivcov Barbora Mlynková obsadila 2. miesto.

       Súťažiace už v utorok 17. apríla budú absolvovať dôležitejšiu skúšku – „skúšku dospelosti“ z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. K tejto skúške je im potrebné popriať, aby ich sprevádzali prvky úspechov ako na súťaži v Nitre.

      • Úspešné finále NAJ agrodievča / agrochlapec

       13. 4. 2018

       Posledný deň prvej dekády mesiaca apríl sme očakávali s veľkou netrpezlivosťou, pretože sa v priestoroch výstaviska Agrokomlex konalo finále NAJ agrodievča a NAJ agrochlapec. V ňom sme mali svojich troch zástupcov a v kútiku duše sme očakávali „aspoň jednu medailu“.

       I keď od obdobia nášho príchodu až po vyhlásenie bol takmer trojhodinový časový úsek nemuseli sme trpieť nervozitou, pretože organizátor pripravil veľmi zaujímavú a pre nás i poučnú konferenciu týkajúcu sa uplatňovania inovačných vedeckých metód v poľnohospodárskej prvovýrobe, uplatňovania informačno-komunikačných technológií pri obchodovaní s poľnohospodárskymi komoditami na svetovom trhu, či novinky v oblasti poskytovania dotácií. Čas pre účasť sa na tejto konferencii si našla i ministerka rezortu pani Gabriela Matečná, ktorá okrem referovania o aktivitách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka i počas prestávky sa nám venovala v tom, aby sme ju stručne oboznámili s inováciami v oblasti vzdelávania cestou pokusov ako i na vyhotovenie pamätnej fotografie jedného finalistu.

       Tým jedným finalistom bol žiak Mário Jakubovič (II.A), ktorý ešte pred obedom netušil, že po zreferovaní svojich vízií týkajúcich sa rozvoja poľnohospodárstva so zameraním na chov hovädzieho dobytka bude ako posledný počuť svoje meno, ale už ako víťaz súťaže NAJ agrochlapec.

       Ďalším dvom reprezentantkám vo finále – Simone Kalickej a Alžbete Reptovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu a všetkým trom finalistom úspešné štúdium poľnohospodárskej problematiky.

      • V SOČ postup do celoslovenskej súťaže

       11. 4. 2018

       Dňa 6. apríla sa v SOŠ v Senici konala krajská súťaž SOČ, v ktorej nás reprezentovali Denisa Gazdíková a Pavol Bernát v súťažnom odbore poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. Aj keď názov odboru je dlhý a zahrňuje tri problematiky snáď nie je potrebné nikomu predstavovať, ktorá z nich bola našim súťažiacim blízka.

       Predom sme vedeli, že písomnú časť prác mali spracovanú na vysokej odborno-metodickej úrovni. Prezentácie sa taktiež vyznačovali odbornosťou, výstižnosťou a estetikou. Účastníkom zostávalo iba vmestiť sa do časového limitu, odborne a s istotou sa vyjadrovať, pohotovo odpovedať na diskusné otázky, ako i zaujať hodnotiacu komisiu a súťažiacich žiakov iných škôl, ktorí boli ich konkurentmi. Práve týmito prvkami sa vyznačovali i iné práce a ostatní žiaci, preto mala hodnotiaca komisia, v ktorej sme mali taktiež zastúpenie cestou Mgr. Jany Hlavnovej objektívne riešiť rébus umiestnenia prác. Z nich do celoslovenskej súťaže mohli postúpiť iba dve práce.

       Postup cestou obsadenia 2. miesta a cestu do celoslovenskej súťaže v Žiline si vybojovala Denisa Gazdíková, ktorej koncom mesiaca apríla budeme fandiť znova.

       Pavlovi Bernátovi taktiež ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, PVOD Bíňovce a tým prezentáciu poľnohospodárskeho subjektu, ktorého tvrdá pšenica je známa i na zahraničnom trhu.

      • Mladý ekofarmár

       27. 3. 2018

       Do galérie Mladý ekofarmár boli pridané fotografie.

       Mlieko je potravina, ktorú nie je potrebné konzumentom zvlášť predstavovať, pretože sa s ňou stretajú počas celého života. K tomu, aby sa táto nenahraditeľná potravina dostala na náš stôl existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvnia jej kvalitu. Prvý dôležitý činiteľ je chov zdravého stáda kráv. Pri jej získavaní je potrebná hygienicky vyhovujúca dojacia technika prispôsobená fyziológii vemena. Najdôležitejšie miesto zaujíma dojič, ktorý musí mať teoretické vedomosti o mliečnej žľaze, technike dojenia, ošetrenia, uchovávania a hodnotenia mlieka a samozrejme s tým spojené praktické zručnosti.

       Aby sme vychovali absolventov spĺňajúcich tieto požiadavky, tak je každoročne na Slovensku usporiadaná súťaž Mladý ekofarmár, ktorá v tomto roku má poradové číslo 19. Pred celoslovenským stretnutím tých najlepších žiakov SOŠ zameraných na poľnohospodárstvo prebiehajú školské a regionálne súťaže.

       Už tradične niekoľko rokov za sebou prebieha regionálna súťaž u nás, pretože máme vytvorené optimálne podmienky pre jej usporiadanie. Ihneď vedľa školy je k dispozícii školské hospodárstvo, na ktorom v dojárni prebieha praktická časť – dojenie. Pripomíname, že všetky podmienky na jej priebeh sú splnené i tým, že v šľachtiteľskom chove holstejnského dobytka už po desaťročia sa dosahuje zaradenie mlieka do triedy Q.

       Žiaci majú pre absolvovanie teoretickej časti – testu veľmi dobrú východiskovú pozíciu, pretože majú možnosť študovať z učebníc, ktorými sú autormi naši učitelia. V škole sú taktiež priestory na vykonanie ďalších častí súťaže a to chemické laboratórium, v ktorom sa hodnotí mlieko z hľadiska jeho kvality po nutričnej i hygienickej stránke.

       V tomto roku dňa 22. marca sa súťaže okrem našich žiakov (do nej zaraďujeme starších ako aj mladších žiakov) zúčastnili i dlhoroční súťažní partneri a to žiaci zo SOŠRV z Dunajskej Stredy. Po ukončení regionálnej súťaže do celoslovenskej postupujú prví piati úspešní súťažiaci.

       Po celkovom vyhodnotení do celoslovenskej súťaže z našich žiakov postupujú štyria – Natália Baničová, Matúš Goláň (obaja IV.B trieda) a z mladších, veľmi dobre si počínajúcich žiakov z II. B triedy sú to Michal Radošovský a Alexandra Rábarová.

      • Výročná členská schôdza včelárov opäť u nás

       27. 3. 2018

       Pre každého poľnohospodára je jar očakávaným obdobím, kedy začína svoje práce. Na ich začiatku vykoná prehliadku tých výrobných faktorov, s ktorými bude pracovať počas vegetačného obdobia. Agronómi sa zameriavajú na stav pôdy a porastov, záhradkári sa púšťajú do ošetrovania ovocných drevín. Aby sa v poľnohospodárstve na rastlinách vyžadujúcich opeľovanie dosiahli veľmi dobré úrody je potrebná včela medonosná. U nej v nedávnych dňoch včelári vykonali prvé prehliadky svojich včelstiev. Ako so včelami pracovali počas minulého roka, ako prezimovali a aká je ich sila už zistili.

       Po tejto prvej a významnej práci na druhej strane sa stretli v rámci výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave konanej dňa 25. marca 2018 v aule SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, ktorá sa v týchto priestoroch konala už po dvadsiaty tretí raz. Na nej okrem obvyklého programu ich privítal Ing. Ivan Tománek – poverený funkciou riaditeľa školy. Ten pri privítaní konštatoval, že si nedokáže predstaviť iné miesto, v ktorom by včelári mali schôdzu konať.

       Každoročne dôležitou súčasťou schôdze z odborno-metodického hľadiska býva i odborná prednáška vždy na slovo vzatého odborníka. V tomto roku ju realizoval Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. zo  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú nám ako poľnohospodárom nie je taktiež potrebné bližšie predstavovať. Problematika prednášky sa orientovala na technológiu chovu včiel nielen u nás, ale aj vo svete, prevenciu proti negatívnym javom včelstva, ale i škodlivým činiteľom spôsobených nesprávnymi zásahmi pri ošetrovaní poľnohospodárskych kultúr. Prednáška ako tradične nám poskytla mnoho dôležitých informácií a bola prepojením časti školského vzdelávacieho programu zameraného na chov hospodárskych zvierat so včelárskou praxou.

                                                                                                 Ing. Ján Piešťanský

      • 2% z dane z príjmu

       21. 2. 2018

       Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu žiackych šatní.

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Návod ako postupovať nájdete v nasledujúcom linku.      Ďakujeme