• Novinky

      • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

       31. 8. 2022

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 5.9.2022 o 8.30 v aule školy.

       Všetci žiaci pri nástupe do školy predložia vypísané "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" cez EduPage, alebo v listinnej forme. Rodičia do budovy nevstupujú. Po otvorení školského roka v aule školy, žiaci so svojimi triednymi učiteľmi odídu do svojich tried, kde dostanú ďalšie informácie.

       Stravovanie žiakov v školskej jedálni je zabezpečené od 6.9. 2022

       Žiaci ubytovaní na internáte SOŠ stavebnej, prichádzajú na internát 4. septembra 2022 od 15.00 do 20.00 hod.

       Žiaci ubytovaní na internáte SOŠ zdravotnej, prichádzajú na internát 4. septembra 2022 od 16.00 do 20.00 hod.


       Prajem všetkým veľa úspechov v novom školskom roku.

       Ing. Ivan Tománek, riaditeľ


       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      • Významné ocenenie našej školy

       23. 8. 2022

       V dňoch 18.8.2022 - 21.8.2022 sa naša škola zúčastnila 15. ročníka Národnej výstavy hospodárskych zvierat v rámci výstavy Agrokomplex 2022 v Nitre.

       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, udelilo našej škole ocenenie ZLATÝ KOSÁK  za najlepšiu kolekciu holsteinských plemeníc a ďalšie ocenenia za 2. miesto a dve 3 miesta v kategórii kráv a jalovíc.

       Veľkú zásluhu na tomto úspechu školy mali aj naši žiaci 3.B triedy, Daniel Tarabík, Šimon Vozár, Simona Bukvajová, študujúci odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena,  ktorí pred výstavou školské zvieratá pripravovali a na výstave predvádzali. Poďakovanie patrí aj Ing. Andrejovi Čabákovi, nášmu zootechnikovi a Nikolasovi Oravcovi, študujúcemu v SPU v Nitre, ktorý v našej škole absolvuje celoročnú prax a všetkým zamestnancom školy, ktorí sa o zvieratá starajú.

       Uvedené ocenenia sú výsledkom záujmu a kladného vzťahu spomínaných žiakov a zamestnancov školy k poľnohospodárstvu a konkrétne k hospodárskym zvieratám.

       K dosiahnutým výsledkom všetkým srdečne blahoželáme.