• Novinky

     • Celkové výsledky príjímacích skúšok pre školský rok 2018/2019
      • Celkové výsledky príjímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

      • 4210_M_08.pdf  Agropodnikanie poľnohospodársky manažment

       4210_M_18.pdf  Agropodnikanie kynológia

       4336_M_01.pdf Veterinárne zdravotníctvo a hygiena chov hospodárskych zvierat

       4336_M_03.pdf  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena chov cudzokrajných zvierat

       Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom osobne do školy spolu so zákonným zástupcom.

       Je nutné si priniesť Rozhodnutie o prijatí a zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ.

       Termín zápisu: 21.5.2018-25.5.2018 denne od 7.30 hod.-15.00 hod. na sekretariáte školy.

      • HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK pre školský rok 2018/2019

      • Miesto konania: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28  Trnava

       Termín konania skúšok:         14. máj 2018 – 1. kolo, 1. termín

                                                      17. máj 2018 – 1. kolo, 2. termín

       Učebne:          č. dverí 26S - 1. poschodie

                               č. dverí 31S - 1. poschodie

       Pedagogický dozor:

       SJL – Mgr. Eva Kalivodová, Mgr. Ivona Shalevská

       Prírodoveda, biológia: Mgr. Jana Hlavnová, Mgr. Anna Košuthová

       Časový harmonogram:

       08.00 - 08.10  Úvodné pokyny (Ing. Ivan Tománek, Ing. Ján Piešťanský) – pred aulou školy

       08.10 - 08.30  Presun do učební pre vykonanie prijímacích skúšok, prezentácia a úvodné pokyny (pod vedením pedagogického dozoru)
        

       08.30 – 09.30 Prijímacia skúška zo SJL (Mgr. Eva Kalivodová, Mgr. Ivona Shalevská)

       08.30 – 09.45 Prijímacia skúška zo SJL – integrovaní žiaci

       09.30 – 10.00 Prestávka – žiaci neopúšťajú poschodie, na ktorom sa konajú prijímacie skúšky (pedagogický dozor Ing. Ján Piešťanský)

       od 09.45 Oprava testov zo SJL v zborovni

        

       10.00 – 10.05 Úvodné pokyny k vypĺňaniu testu z prírodovedy a biológie

       10.05 – 11.05  Prijímacia skúška z prírodovedy a biológie (Mgr. Jana Hlavnová, Mgr. Anna Košuthová)

       10.05 – 11.20 Prijímacia skúška z prírodovedy a biológie – integrovaní žiaci

       od 11.20 Oprava testov z prírodovedy a biológie

        

       15.00 –Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok prvého termínu (14.05.2018) na stránke školy a na vchode do budovy školy.

       Poznámky:

       Integrovaným žiakom sa zvyšuje čas na písanie testu o 25% (15 minút), ale písanie nasledujúceho testu začnú súčasne s ostatnými žiakmi.

       Celkové zverejnenie výsledkov s poradím uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúškybude dňa – 17.05.2018 do 16:00 hod.na internetovej stránke školy www.spostt.edupage.ska na vchode do budovy školy.

                            

       Ing. Ivan Tománek

          riaditeľ školy