• Novinky

      • Keď vedeckosť, tak exkurzia vo vedeckej inštitúcii

      • Ak chcete vo vyučovacom procese napredovať musíte uplatňovať zásadu vedeckosti, pretože veda bola vždy v popredí rozvoja vedomostí z odborných predmetov. Týchto na našej škole v každom študijnom odbore máme celú plejádu. Keď ich chcete vidieť v realite, musíte si nájsť inštitúciu, ktorá sa vedou a výskumom zaoberá. Takýto subjekt sídli v susednom regióne a blízko našej školy. Je to Centrum výskumu živočíšnej výroby v Nitre. Pod organizačnou záštitou Ing. Andrey Zvěřinovej sa žiaci študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena zúčastnili exkurzie v uvedenom centre. Počas bohatého programu, ktorého hlavnými organizátormi boli Ing. Kamil Šulko Ján Huba mali možnosť zoznámiť sa s celkovým vedecko-inovatívnym poslaním centra a konkrétne vidieť činnosť jednotlivých odborov. Bol to odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, na ktorom bolo poukázané na potrebu zachovania genofondu populácie uznaných (domácich) plemien hospodárskych zvierat, pričom priamo v laboratóriu mali možnosť vidieť časť hodnotenia plodnosti gunárov suchovskej husi. Odbor malých hospodárskych zvierat bol zaujímavý z troch pohľadov. Jednalo sa o štúdium problematiky výživy a ustajnenia králikovjaponských prepelíc a uplatnenia líniovej plemenitby plemena kury oravka žltá. U odboru výživy skupinu zaujala nielen problematika výživy a dietetiky prežúvavcov, ale i možnosť dozvedieť sa konkrétnejšie zaujímavosti výživy jelenej zveri.

       Zaujímavé boli taktiež návštevy inštitúcií zaoberajúcich sa biotechnológiu reprodukcie v chove hovädzieho dobytka a laboratóriom pre overovanie pôvodu hospodárskych zvierat cestou uplatňovania najnovších genetických metód.

       Získaný komplex informácií bude i komplexom rozšírenia si vedomostí z odborných predmetov vyučovaných u budúcich veterinárnych zdravotníkov.

      • EXKURZIA

      •  

        

       20.4- 2018 sme navštívili pamätné miesto a múzeum najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau. Táto exkurzia zanechala hlboký dojem v každom z nás. To čo sa odohrávalo v týchto táboroch je veľmi ťažké si predstaviť.

      • TECHAGRO BRNO 2018

      • Do galérie TECHAGRO BRNO 2018 boli pridané fotografie.

       Dňa 12.4.2018 sme navštívili veľtrh poľnohospodárskej techniky TECHAGRO v Brne, ktorý patrí medzi tri najväčšie poľnohospodárske veľtrhy v Európe. Boli tam k videniu poľnohospodárske  stroje a technika popredných svetových výrobcov / CLAAS, ZETOR, POTTINGER, CASE, VALTRA, JOHN DEERE a ďalší./. Žiaci si pozreli aj kompletné linky na spracovanie pôdy, siatie a sadenie
       Zoznámili sa s najmodernejšou  technikou a technológiami v poľnohospodárstve a presvedčili o nutnosti vzdelávania sa v obore.

       Cesta splnila účel a bola vhodným doplnením praktického a teoretického vyučovania.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia, dňa 25.04.2018 (v stredu) o 16:30 sa uskutoční Rodičovské združenie a následne o 17:00 stretnutie Rady rodičov.

      • V Nitre sa nám darí

      • Ešte ani nestačila opadnúť eufória zo súťaže NAJ agrodievča/chlapec a do Nitry už cestovala iná skupina – žiačky IV.A triedy, študijného zamerania kynológiaKlára Grúberová, Katarína Masárová Barbora Mlynková.

       Pri spomenutí kynológie sa každému naskytne i obraz psa, ktorý je nielen dominantným zvieraťom v odbornom štúdiu kynológie, ale tento krát i jedincom, od ktorého sa očakával úspech na ďalšej súťaži. Bola to Medziškolská súťaž v kynológii o putovný pohár pod záštitou riaditeľky SOŠ veterinárnej v Nitre, konaná 11. apríla 2018. Typ súťaže bol BH – SK, časť A, podľa skúšobného poriadku, bez zadania skúšky a bez streľby v rozsahu: privolanie psa (ľubovoľný z dvoch spôsobov, ovládateľnosť psa na vodidle a bez vodidla, odloženie psa v ľahu za pochodu a dlhodobé odloženie psa (30 krokov, psovod stojí ľubovoľným smerom k psovi).

       Nakoľko majiteľky psom venujú potrebnú chovateľskú starostlivosť, Mgr. Ľudovít Kaiser odborným predmetom venuje nielen odbornosť, ale obohacuje ich vlastnými chovateľskými a trénerskými skúsenosťami, pričom v uvedenom dni boli psy „vo forme“, preto súťaž skončila tak, ako si to každý súťažiaci praje – 1. miesto v súťaži družstiev spomedzi piatich zúčastnených stredných odborných škôl. Zároveň v súťaži jednotlivcov Barbora Mlynková obsadila 2. miesto.

       Súťažiace už v utorok 17. apríla budú absolvovať dôležitejšiu skúšku – „skúšku dospelosti“ z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. K tejto skúške je im potrebné popriať, aby ich sprevádzali prvky úspechov ako na súťaži v Nitre.

      • Úspešné finále NAJ agrodievča / agrochlapec

      • Posledný deň prvej dekády mesiaca apríl sme očakávali s veľkou netrpezlivosťou, pretože sa v priestoroch výstaviska Agrokomlex konalo finále NAJ agrodievča a NAJ agrochlapec. V ňom sme mali svojich troch zástupcov a v kútiku duše sme očakávali „aspoň jednu medailu“.

       I keď od obdobia nášho príchodu až po vyhlásenie bol takmer trojhodinový časový úsek nemuseli sme trpieť nervozitou, pretože organizátor pripravil veľmi zaujímavú a pre nás i poučnú konferenciu týkajúcu sa uplatňovania inovačných vedeckých metód v poľnohospodárskej prvovýrobe, uplatňovania informačno-komunikačných technológií pri obchodovaní s poľnohospodárskymi komoditami na svetovom trhu, či novinky v oblasti poskytovania dotácií. Čas pre účasť sa na tejto konferencii si našla i ministerka rezortu pani Gabriela Matečná, ktorá okrem referovania o aktivitách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka i počas prestávky sa nám venovala v tom, aby sme ju stručne oboznámili s inováciami v oblasti vzdelávania cestou pokusov ako i na vyhotovenie pamätnej fotografie jedného finalistu.

       Tým jedným finalistom bol žiak Mário Jakubovič (II.A), ktorý ešte pred obedom netušil, že po zreferovaní svojich vízií týkajúcich sa rozvoja poľnohospodárstva so zameraním na chov hovädzieho dobytka bude ako posledný počuť svoje meno, ale už ako víťaz súťaže NAJ agrochlapec.

       Ďalším dvom reprezentantkám vo finále – Simone Kalickej a Alžbete Reptovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu a všetkým trom finalistom úspešné štúdium poľnohospodárskej problematiky.

      • V SOČ postup do celoslovenskej súťaže

      • Dňa 6. apríla sa v SOŠ v Senici konala krajská súťaž SOČ, v ktorej nás reprezentovali Denisa Gazdíková a Pavol Bernát v súťažnom odbore poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. Aj keď názov odboru je dlhý a zahrňuje tri problematiky snáď nie je potrebné nikomu predstavovať, ktorá z nich bola našim súťažiacim blízka.

       Predom sme vedeli, že písomnú časť prác mali spracovanú na vysokej odborno-metodickej úrovni. Prezentácie sa taktiež vyznačovali odbornosťou, výstižnosťou a estetikou. Účastníkom zostávalo iba vmestiť sa do časového limitu, odborne a s istotou sa vyjadrovať, pohotovo odpovedať na diskusné otázky, ako i zaujať hodnotiacu komisiu a súťažiacich žiakov iných škôl, ktorí boli ich konkurentmi. Práve týmito prvkami sa vyznačovali i iné práce a ostatní žiaci, preto mala hodnotiaca komisia, v ktorej sme mali taktiež zastúpenie cestou Mgr. Jany Hlavnovej objektívne riešiť rébus umiestnenia prác. Z nich do celoslovenskej súťaže mohli postúpiť iba dve práce.

       Postup cestou obsadenia 2. miesta a cestu do celoslovenskej súťaže v Žiline si vybojovala Denisa Gazdíková, ktorej koncom mesiaca apríla budeme fandiť znova.

       Pavlovi Bernátovi taktiež ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, PVOD Bíňovce a tým prezentáciu poľnohospodárskeho subjektu, ktorého tvrdá pšenica je známa i na zahraničnom trhu.