• Novinky

      • Mladý ekofarmár

      • Do galérie Mladý ekofarmár boli pridané fotografie.

       Mlieko je potravina, ktorú nie je potrebné konzumentom zvlášť predstavovať, pretože sa s ňou stretajú počas celého života. K tomu, aby sa táto nenahraditeľná potravina dostala na náš stôl existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvnia jej kvalitu. Prvý dôležitý činiteľ je chov zdravého stáda kráv. Pri jej získavaní je potrebná hygienicky vyhovujúca dojacia technika prispôsobená fyziológii vemena. Najdôležitejšie miesto zaujíma dojič, ktorý musí mať teoretické vedomosti o mliečnej žľaze, technike dojenia, ošetrenia, uchovávania a hodnotenia mlieka a samozrejme s tým spojené praktické zručnosti.

       Aby sme vychovali absolventov spĺňajúcich tieto požiadavky, tak je každoročne na Slovensku usporiadaná súťaž Mladý ekofarmár, ktorá v tomto roku má poradové číslo 19. Pred celoslovenským stretnutím tých najlepších žiakov SOŠ zameraných na poľnohospodárstvo prebiehajú školské a regionálne súťaže.

       Už tradične niekoľko rokov za sebou prebieha regionálna súťaž u nás, pretože máme vytvorené optimálne podmienky pre jej usporiadanie. Ihneď vedľa školy je k dispozícii školské hospodárstvo, na ktorom v dojárni prebieha praktická časť – dojenie. Pripomíname, že všetky podmienky na jej priebeh sú splnené i tým, že v šľachtiteľskom chove holstejnského dobytka už po desaťročia sa dosahuje zaradenie mlieka do triedy Q.

       Žiaci majú pre absolvovanie teoretickej časti – testu veľmi dobrú východiskovú pozíciu, pretože majú možnosť študovať z učebníc, ktorými sú autormi naši učitelia. V škole sú taktiež priestory na vykonanie ďalších častí súťaže a to chemické laboratórium, v ktorom sa hodnotí mlieko z hľadiska jeho kvality po nutričnej i hygienickej stránke.

       V tomto roku dňa 22. marca sa súťaže okrem našich žiakov (do nej zaraďujeme starších ako aj mladších žiakov) zúčastnili i dlhoroční súťažní partneri a to žiaci zo SOŠRV z Dunajskej Stredy. Po ukončení regionálnej súťaže do celoslovenskej postupujú prví piati úspešní súťažiaci.

       Po celkovom vyhodnotení do celoslovenskej súťaže z našich žiakov postupujú štyria – Natália Baničová, Matúš Goláň (obaja IV.B trieda) a z mladších, veľmi dobre si počínajúcich žiakov z II. B triedy sú to Michal Radošovský a Alexandra Rábarová.

      • Výročná členská schôdza včelárov opäť u nás

      • Pre každého poľnohospodára je jar očakávaným obdobím, kedy začína svoje práce. Na ich začiatku vykoná prehliadku tých výrobných faktorov, s ktorými bude pracovať počas vegetačného obdobia. Agronómi sa zameriavajú na stav pôdy a porastov, záhradkári sa púšťajú do ošetrovania ovocných drevín. Aby sa v poľnohospodárstve na rastlinách vyžadujúcich opeľovanie dosiahli veľmi dobré úrody je potrebná včela medonosná. U nej v nedávnych dňoch včelári vykonali prvé prehliadky svojich včelstiev. Ako so včelami pracovali počas minulého roka, ako prezimovali a aká je ich sila už zistili.

       Po tejto prvej a významnej práci na druhej strane sa stretli v rámci výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave konanej dňa 25. marca 2018 v aule SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, ktorá sa v týchto priestoroch konala už po dvadsiaty tretí raz. Na nej okrem obvyklého programu ich privítal Ing. Ivan Tománek – poverený funkciou riaditeľa školy. Ten pri privítaní konštatoval, že si nedokáže predstaviť iné miesto, v ktorom by včelári mali schôdzu konať.

       Každoročne dôležitou súčasťou schôdze z odborno-metodického hľadiska býva i odborná prednáška vždy na slovo vzatého odborníka. V tomto roku ju realizoval Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. zo  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú nám ako poľnohospodárom nie je taktiež potrebné bližšie predstavovať. Problematika prednášky sa orientovala na technológiu chovu včiel nielen u nás, ale aj vo svete, prevenciu proti negatívnym javom včelstva, ale i škodlivým činiteľom spôsobených nesprávnymi zásahmi pri ošetrovaní poľnohospodárskych kultúr. Prednáška ako tradične nám poskytla mnoho dôležitých informácií a bola prepojením časti školského vzdelávacieho programu zameraného na chov hospodárskych zvierat so včelárskou praxou.

                                                                                                 Ing. Ján Piešťanský

      • Školská súťaž stredoškolskej odbornej činnosti

      • Dňa 2. marca kedy väčšina žiakov už pomýšľala na jarné prázdniny sa na škole uskutočnila súťaž SOČ. Tento rok mala z časového hľadiska dve jubileá. Na Slovensku slávi 40. výročie jej založenia a na škole zase 35 rokov jej aktívneho trvania. Každým rokom sa na nej zúčastňuje rôzny počet súťažiacich. Žiaci počas uvedeného obdobia najviac súťažili v odboroch vyplývajúcich z odborného zamerania školy – poľnohospodárstvo a biológia. Tí, ktorí majú určité záľuby sa orientovali i na využitie voľného času, ale i v ňom najčastejšie súťažné práce boli spojení s prírodou.

       Po odborno-metodickej stránke tohtoročná SOČ, i keď bola v réžii iba dvoch „štvrtáckych“, no na druhej strane veľmi kvalitných súťažných prác sa orientovala na pestovanie netradičných poľnohospodárskych kultúr. Z celospoločenského pohľadu práve pestovanie týchto rastlín ide do popredia.

       Žiačka Denisa Gazdíková vypracovala prácu Vyhodnotenie pokusov s pestovaním netradičných tekvicovitých kultúrnych rastlín. Jej spolužiak, Pavol Bernát si zvolil tému Zhodnotenie pestovania  tvrdej ozimnej pšenice  v PVOD Bíňovce za roky 2015-2017.

       Obaja súťažiaci veľmi dobre prezentovali svoje práce po odborno-metodickej stránke a s orientáciou na odbornú prax. Preto postúpili do krajskej súťaže, v ktorej im prajeme veľa úspechov.