•  

     Na našej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg Ing. Zuzana Halásová

     Miestnosť:  2.poschodie, č.dv. 32 S

      

     Tlačivá na stiahnutie:

     Informovaný súhlas s činnosťou školského špeciálneho pedagóga
     VZOR - Žiadosť o integráciu

      

     Kontakt: zuzana.halasova@spostt.sk

     Konzultačné hodiny:   UT – ŠTV v čase od 7:15 – 13:00h  

     Termín kozultácie si treba vopred dohodnúť osobne, emailom, alebo telefonicky.na tel.č. 033/5555131

     Náplň práce špeciálneho pedagóga je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

      

     Žiaci:

     Ako školský špeciálny pedagóg primárne poskytujem individuálne špeciálno-pedagogické služby žiakom, ktorí sú zaradení do procesu integrácie. Patria sem žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia (najmä dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), poruchami aktivity a pozornosti, ako aj žiaci s poruchami správania, zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci s intelektovým nadaním.

      

     Súčasťou mojej práce je hlavne odborná intervencia pre začlenených žiakov a korekcia ich ťažkostí, ale aj depistážna činnosť. Jedná sa o vyhľadávanie a podporu žiakov, ktorí nie sú integrovaní, ale pre zvládnutie bežných školských nárokov potrebujú vynakladať neprimerané úsilie bez požadovaných výsledkov. Pravidelnú pomoc môžem poskytovať aj žiakom s vnútornou alebo sociálnou dispozíciou narušeného vývinu pri jeho príznakoch (preventívna odborná činnosť).

      

      

     Vedenie školy a učitelia:

     V spolupráci s učiteľmi a vedením školy vystupujem predovšetkým ako konzultant, partner, či odborný poradca pri podpore a eliminovaní špeciálnych edukačných potrieb žiakov. Informujem o priebehu, postupoch a výsledkoch procesu integrácie. Spolupracujem pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov, konzultujem priebeh a výsledky nastaveného procesu integrácie, prípadne riešim aktuálne novovzniknuté problémy. Úzko spolupracujem so školskou psychologičkou a výchovným poradcom.

      

      

     Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov:

     Pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami poskytujem konzultačné služby. Podieľam sa na vedení a spracovávaní agendy integračného procesu žiaka.

     Milí rodičia, ak máte pocit, že vaše dieťa nezvláda požiadavky školy, alebo vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach vášho dieťaťa a či má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zistíme, či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami, alebo je nutná integrácia a s tým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

      

      

     Centrum výchovného poradenstva a prevencie a ďalší odborníci:

     Pre optimálny priebeh integrácie spolupracujem predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj s ďalšími zariadeniami, ktoré sa podieľajú na včasnej diagnostike a podpore žiakov.

     Pre kvalitný a profesionálny prístup v práci školského špeciálneho pedagóga aktívne vyhľadávam možnosti ďalšieho vzdelávania a študujem odbornú literatúru