• Novinky

      • Sponzorský dar

      • Dňa 10. 11. 2015 daroval do školského akvária 7 kusov rybiek pán Miroslav Slamka z Trnavy, za čo mu ďakujeme.

       Jeho prispením sme spestrili sortiment chovaných rybiek, čím akvárium získalo na atraktivite.

       Ing. Ľudovít Škrabák
       riaditeľ školy

        

                                                     Sponzorský dar - Obrázok 1

      • Rodičovské združenie

      • Dňa 5. októbra 2015 v pondelok o 16.30 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie a následne o 17.00 hod. triednické rodičovské združenie.

     • Deň otvorených dverí a deň kynológie
      • Deň otvorených dverí a deň kynológie

      • Dňa 1. oktróbra 2015 (vo štvrtok) sa bude konať na našej škole Deň otvorených dverí a deň kynológie. Pozývame všetkých záujemcov o štúdium a všetkých našich priaznivcov. Plagat_DOD.pdf

     • Kreatívny chovateľský krúžok
      • Kreatívny chovateľský krúžok

      • Žiaci nášho chovateľského krúžku sa okrem chovateľských úspechov môžu pochváliť aj svojou spoločenskou kreativitou, keď vedúcemu krúžku MVDr. Holkovičovi k jeho životného jubileu darovali sladký darček v tvare typickom pre krúžok venujúci sa exotom a plazom.

       Do galérie Kreatívny chovateľský krúžok boli pridané fotografie.

     • Príhovor riaditeľa školy na otvorení šk. roka 2015/2016
      • Príhovor riaditeľa školy na otvorení šk. roka 2015/2016

      • Vážení rodičia, milí žiaci,
       Vážený pedagogický zbor,

       Dnes sa otvorili brány všetkých stredných škôl na Slovensku a my v tunajšej škole začíname už 93 školský rok. Na jeho prahu vítam predovšetkým Vás žiakov druhého, tretieho, štvrtého ročníka a osobitne vítam žiakov prvého ročníka, ktorým sa dnes začína stredoškolské štúdium.

       Na začiatku nového školského roka zvyknem zdôrazňovať, že poľnohospodárstvo je najkrajšou profesiou, ale potrebuje kus sebazapretia, sebadisciplíny a lásky k pôde, rastlinám, zvieratám a prírode. Preto Vás, budúcich odborníkov v tejto oblasti čakajú nemalé výzvy pri dorábaní bezpečných potravín a zachovaní trvalo udržateľného rozvoja.

                   Tieto atribúty nie sú cudzie Vám žiakom školy, ktorí ste počas letných prázdnin zabezpečovali chov zvierat v chovateľskom krúžku, agrotechnické práce v botanickej záhrade, výzdobe trnavskej brány a tým, ktorí ste pripravovali zvieratá na 10. Národnú výstavu zvierat Agrokomplex 2015. Že Vaša práca priniesla úspechy, môžeme vidieť mimo iného na historicky prvom mláďati gekončíka nočného a hlavne štyroch oceniach, vrátane čestného uznania ministra pôdohospodárstva SR v spomínanej národnej výstave zvierat.

       Tak naše žiačky Dovalovská, Sklenárová, Izakovičová a Fajnorová okúsili ako chutí prvé, druhé a dve tretie miesta kolekcie zvierat holsteinskeho dobytka nášho úspešného školského hospodárstva. Blahoželám Vám a som rád, že náš šľachtiteľský chov patrí k dlhoročným vystavovateľom na najvyššom poľnohospodárskom podujatí SR. 

                   V medzinárodnom meraní sa nám núka možnosť súťažiť v rámci Europey Internationale v Luxembursku v novembri tohto roka, ďalej získať grant v niektorých z našich súťaži a absolvovať prax v špičkovej bavorskej firme HORSCH.

                   Počas prázdnin sme ukončili patronát nad višňovým sadom v projekte Privátne višne, dokončili sme drtenie konárov a zrealizovali malý environmentálny projekt vo vlastnej réžii na zachytávanie dažďových vôd v školskej záhrade. V rámci spolupráce so združením Slovenský cesnak, sme sa zúčastnili na Kráľovskom festivale cesnaku a v projekte Digitálne učivo na dosah – riadený prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu sme zabudovali body a ich riadenie z dátového centra Ministerstva školstva. 

                   Júl a august boli pre nás mesiace, keď sme zberali úrodu hustosiatych obilovín a pripravovali senáž a siláž na ďalšie krmné obdobie. Keď spomínam ďalšie obdobie, bude to aj rozšírenie našej ponuky študijných odborov od budúceho školského roka o chov cudzokrajných zvierat. Tým portfólio študijného programu bude obsahovať osem študijných odborov, resp. zameraní.

                   Milí žiaci, od zajtrajšieho dňa začíname vyučovanie v tomto školskom roku, preto Vám v mene pedagogického zboru chcem zaželať úspešný školský rok 2015/2016, veľa výborných študijných, školských a mimoškolských úspechov, aby Vaše výsledky tešili nielen Vás, Vašich rodičov, ale aj nás pedagógov, ktorí sa podieľame na Vašej výchove a vzdelávaní.

     • Príprava krmovín
      • Príprava krmovín

      • Dni prázdnin sú už za nami a s nimi aj práce pri zbere krmovín na zimné obdobie.

       29. augusta sme na školskom hospodárstve ukončili silážovanie kukurice, ktorému predchádzalo senážovanie a sušenie sena. Kvalitná krmovinová základňa je jedným z najvýznamnejších činiteľov úžitkovosti našich zvierat, o čom svedčí aj najvyššia kvalita predávaného mlieka zo šľachtiteľského chovu kráv.

       Do galérie Krmivá boli pridané fotografie.

     • Náš ďalší úspech na Národnej výstave
      • Náš ďalší úspech na Národnej výstave

      • Pred tromi týždňami sme na tejto stránke informovali o príprave našich zvierat na Národnú výstavu, počas výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre.

       Na toto podujatie sme sa zamerali so všetkou vervou, nakoľko to bol 10. ročník tejto prestížnej výstavy a tak ako každý vystavovateľ, aj my sme chceli s našou kolekciou holsteinskeho dobytku uspieť. Naša snaha nebola márna a výsledok stojí skutočne za povšimnutie, keď sme si odniesli tieto ocenenia:

        

                   1.miesto holsteinske jalovice do ½ roka          Náš ďalší úspech na Národnej výstave - Obrázok 1

                   3.miesto holsteinske jalovice do ½ roka

       1.miesto holsteinské jalovice do 1. roka

       1.miesto holsteinské kravy

       a čestné uznanie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

       Naše uznanie patrí všetkým zainteresovaným žiakom a zamestnancom školského hospodárstva, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.

      • Mimoriadny termín maturitných skúšok

      • Mimoriadny termín maturitných skúšok sa uskutoční dňa 10. septembra 2015. (Pozvánky budú žiakom doručené poštou).

     • Začiatok šk. r. 2015/16
      • Začiatok šk. r. 2015/16

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 sa koná 2.septembra 2015 (streda) o 8:00 hod. v aule školy.

     • Enviromentálne aktivity - zachytávanie dažďovej vody
      • Enviromentálne aktivity - zachytávanie dažďovej vody

      • Škola v rámci enviromentálnych aktivít urobila počas tohtoročných letných prázdnin vo vlastnej réžii so svojimi zamstnancami malý enviromentálny projekt zameraný na stále vzácnejšiu životodárnu vodu, konkrétne na zavlažovanie plodín v školskej záhrade.

       Jedná sa o zachytávanie dažďovej vody zo strechy unimobuniek, jej zhromažďovanie v nádrži a následné zavlažovanie zeleniny v skleníkoch samospádom.

       Tento projekt bude slúžiť žiakom ako model hospodárenia s dažďovou vodou a jej prednosťami v porovnávaní s vodou studničnou.

       Ľudovít Škrabák

       Do galérie Školský enviroment boli pridané fotografie.

     • Vzácne mláďa.
      • Vzácne mláďa.

      • Naša škola už niekoľko rokov chová gekončíkov, ktoré v chove cudzokrajných zvierat sú zaujímavé tým, že pochádzajú z juhovýchodnej Ázie a dožívajú sa 20 rokov veku.

       Nám sa 25. augusta v terárijných podmienkách po dvojmesačnej inkubačnej dobe narodilo prvé mláďa gekončíka nočného, ktorý ako vidieť na fotografiách sa má čulo k svetu.

       Takže mu prajeme príslovečnú dlhovekosť.

       Ľudovít Škrabák

     • Kráľovský festival cesnaku
      • Kráľovský festival cesnaku

      • Občianske združenie Slovenský cesnak zorganizovalo 15. Augusta Kráľovský festival cesnaku, ktorý sa konal v Dolnom Srní. Naša škola s týmto združením spolupracuje a v rámci výmeny skúseností sme tento festival navštívili. Mohli sme tu vidieť kvalitu úrody dvoch desiatok odrôd cesnaku, ktoré prezentoval predseda združenia Ing. Július Kráľ (na foto druhý z prava).

       Kráľovský festival cesnaku - Obrázok 1

        

     • Príprava zvierat na agrokomplex
      • Príprava zvierat na agrokomplex

      • Termín národnej výstavy Agrokomplex v Nitre sa blíži, a tak ako každý rok aj v tomto roku budeme súťažiť s našimi zvieratami v oblasti dojníc a mladých jalovíc. Preto aj napriek tropickým horúčavám príprava zvierat je na pulze dňa, kedy okrem strihania, čistenia, ošetrovania paznechtov a rohov sa učia chodiť spolu s vodičmi zvierat, na čo sa podieľajú naši súčasní aj bývalí žiaci.

       Príprava zvierat na agrokomplex - Obrázok 1   Príprava zvierat na agrokomplex - Obrázok 2   Príprava zvierat na agrokomplex - Obrázok 3

     • Vinárstvo JM Doľany
      • Vinárstvo JM Doľany

      • Do galérie Vinárstvo JM Doľany boli pridané fotografie.

       Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave v tomto roku prevzala záštitu nad višňovým sadom vo vinárstve JM Doľany. Toto významné vinárstvo v rámci zaujímavého a nie bežného projektu „Privátne višne“, poskytlo záujemcom členstvo v Estate Cherry Clube, kde obdržali pravé višňové produkty vyrobené tradičnou receptúrou ako višňové víno, višňový sirup, višňový džús, višňový kompót a višňový džem. Posledným produktom tejto sezóny boli čerstvé višne, ktoré si členovia clubu mohli obrať 4. júla priamo zo svojej višne, ktorú dostali do vienka pri preberaní certifikátu.

       SOŠPaSV v Trnave so svojimi žiakmi zainteresovanými v tomto projekte oceňuje spoluprácu s Vinárstvom JM Doľany a jeho majiteľom Ing. Mikušom na príkladnom type odborného vzdelávania, ktoré realizuje v praxi formou duálneho vzdelávania.

       Prajeme veľa nových úspešných nápadov tomuto progresívnemu vinárstvu.

        

       Ing. Ľudovít Škrabák

          riaditeľ školy

        

       Do galérie Vinárstvo JM Doľany boli pridané fotografie.

     • 2. Kolo prijímacích skúšok
      • 2. Kolo prijímacích skúšok

      • 2. Kolo prijímacích skúšok na našej škole sa bude konať  16. júna 2015!!!!!

     • Naše chovateľské úspechy
      • Naše chovateľské úspechy

      • Tento víkend sa nám narodilo 16 živých a zdravých mláďat veľhada kráľovského.

       Naše chovateľské úspechy - Obrázok 1  Naše chovateľské úspechy - Obrázok 2